Klimatåtgärder

Vi visar ansvar och vidtar åtgärder

TT-Line's ansvar

Vi fokuserar på att vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter. För att uppnå detta integrerar vi klimatförändringsåtgärder i vår policy, våra strategier och vår planering. Genom att anta hållbara metoder och genomföra miljövänliga initiativ gör vi vår del för att ta itu med frågan om klimatförändringar.

Det är viktigt för oss att förbättra utbildningen inom företaget bland våra anställda och att öka medvetenheten bland våra passagerare och erkänna den roll som individer spelar när det gäller att ta itu med klimatförändringarna. Genom att engagera våra passagerare och främja ett klimatmedvetet beteende hoppas vi kunna främja en känsla av ansvar och uppmuntra positiva handlingar som kollektivt kan bidra till att mildra effekterna av klimatförändringarna.

Minskning av CO2 utsläpp (gCO2/t*km)

Att minska CO2 utsläppen (gCO2/t*km) är en viktig del i vår företagsstrategi och åtföljs av riktade investeringar i hållbar infrastruktur och forskning.

Vårt mål: minska CO2 utsläppen (gCO2/t*km) med 40% till 2035 jämfört med 2010

Sedan 2010, har vi minskat våra CO2 utsläpp (gCO2/t*km) med 19%. Därför är vi övertygade om att vi kommer att kunna nå vårt mål.

I mer än 60 år har vi tänkt innovativt och agerat ansvarsfullt och hållbart. Och vi kommer att fortsätta med detta och investerarr i en hållbar framtid.

Läs mer

Bra att veta

Beräkning av CO2 utsläpp

CO2-utsläppen beräknas enligt ramverket för IMO EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator).

Fartyg har den bästa miljöprestandan

Att transportera gods med fartyg har många fördelar: utmärkt infrastruktur med hög tillförlitlighet, färre olyckor, inga trafikstockningar, viloperioder och minskat buller. Fartyg anses vara det mest miljövänliga transportsättet. På grund av sin stora lastkapacitet har fartyg de lägsta utsläppen av föroreningar per transporterad lastenhet jämfört med tåg, flygplan, lastbilar och bilar och uppnår därmed bästa miljöprestandand.

imageaskm.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläppsvärdena för kväveoxider (NOx), partiklar och särkilt koldioxid (CO2) per ton transporterad last är betydligt lägre på fartyg jämfört med andra transportsätt.

Svavelutsläpp i Östersjön

I Östersjön gäller särskilt stränga regler som övervakas av International Maritime Organization (IMO). Beslut har fattats om att sänka den högsta tillåtna svavelhalten i fartygbränslen inom SECA-områden (Sulfur Emission Control Areas) från endast 1.0% till endast 0.1%.

Maxmal svavelhalt i bränsle 2008 vs. 2021

image96rc.png

TT-Line uppfyller alla nationella och internationella utsläpps- och miljöskyddsstandarder med sin nuvarande flotta. Med introduktionen av våra nya Green Ships minimerar användningen av svavelfri LNG avsevärt utsläppen av lokala utsläpp som svaveloxider och partiklar och eliminerar dem effektivt.

För en grönare framtid

Emissions Trading System (ETS)

Med den europeiska klimatlagen blir förverkligandet av EU:s klimatmål att minska utsläååen i EU med minst 44% till 2030 en rättslig skyldighet. EU-länderna arbetar med ny lagstifning för att uppnå detta mål och göra EU klimatneutralt senast 2050.

Emissions Trading System (ETS) Läs mer

CO2 Kompensation

Vi erbjuder våra passagerare möjlighet att köpa flytande biogas (LBG) i proportion till den mängd bränsle som används för deras resa. LBG produceras av förnybara resurser och avfallströmmar som kommunalt organisk avfall, slam, gödsel och jordbruksavfall.

CO2 Kompensation Läs mer

Visa Mastercard Diners Club Swish D21