Specialerbjudande! 20% extra rabatt på alla paketresor med kod REA24

GTC-Ferry-Peter-Pan

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Tack för att du väljer att resa med TT-Line! Här hittar du all information om villkor och rättigheter som gäller för din resa.Befordningsvillkor passagerare

TT-Line GmbH & Co. KG, i fortsättningen kallad ”TT-Line”, befordrar personer, personer med motorfordon, andra fordon och bagage endast i enlighet med nedanstående befordringsvillkor, utom vid paketresor enligt lag (1992:1672) om paketresor (till exempel fartygsbefordran med hotellövernattning), dit vi i förekommande fall hänvisar. Nedanstående befordringsvillkor utgör en del av det med passageraren ingångna befordringsavtalet. Passagerarprislistorna gäller inte för kommersiella syften utan endast för konsumenter. För gruppresor gäller särskilda rese- och annulleringsvillkor.

Med konsument avses i dessa villkor en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1. Ingående av befordringsavtal

I och med sin bokning ger passageraren TT-Line ett bindande anbud att ingå ett befordringsavtal. Bokningen görs även för alla de deltagare som nämns i bokningen. TT-Line ber att resenären är noga med att namnen anges korrekt. Även och i synnerhet förnamnen måste alltid kontrolleras så att namnen i resedokumenten överensstämmer med namnen i passet eller ID-kortet. Bokningen kan göras muntligt, per telefon eller e-post, via datorbokningssystem eller skriftligt. Befordringsavtalet upprättas först sedan TT-Line har accepterat anbudet. Inga särskilda formkrav finns för accepten. Funktionshindrade kunder borde vid bokning meddela TT-Line vilket funktionshinder de har för att TT-Line ska kunna säkerställa att resan kan genomföras korrekt.

2. Betalning av resans pris

Om inget annat avtalas, förfaller biljettpriset till betalning omgående. Vid betalning med faktura kan en fakturaavgift komma att debiteras. Vid kreditupplysning kan en upplysningsavgift komma att debiteras. Om passageraren inte betalar biljettpriset på ovannämnda förfallodag, har TT-Line rätt att, efter en påminnelse med en ny sista betalningsdag, frånträda befordringsavtalet och debitera passageraren avbeställningskostnader enligt punkt 7.

3. Resebestämmelser

a. Allmänt
Passageraren är själv ansvarig för att de lagbestämmelser som gäller för passagerarens resa uppfylls. Detta gäller i synnerhet för de tull-, inrese- och skattebestämmelser som gäller för kunden och hans/hennes bagage och fordon fram till efter datum för eventuell returresa. Alla konsekvenser av att bestämmelser inte har följts ska bäras av passageraren. Passagerare och passagerare med fordon måste ha checkat in och vara klara för ombordkörning senast vid den tidpunkt som anges på bekräftelsen. Om passageraren anländer senare kan befordran inte krävas även om förbokning har gjorts. Det är inte tillåtet att vistas på fordonsdäcken under resan.

b. Tekniska bestämmelser för fordon
Fordon måste uppfylla följande kriterier: maximal längd: 14 meter, maximal bredd: 2,55 meter, maximal vikt för fordon på linjen Tyskland-Sverige: 7500 kg och för fordon på linjen Sverige-Polen: 3500 kg.

c. Husdjur
Om husdjur ska medföras, måste detta anges vid bokning. Passageraren är ansvarig för att alla lagbestämmelser gällande införsel av djur i det aktuella landet uppfylls och att på begäran uppvisa nödvändiga dokument. I annat fall kan befordran av djuret förvägras. Den passagerare som medför husdjuret är ansvarig för skador och föroreningar som djuret förorsakar.

4. Befordringsavgift för passagerare utan giltig biljett

Vid befordring av passagerare som inte innehar giltig biljett tar TT-Line ut 1000:- SEK i befordringsavgift per passagerare utöver det aktuella biljettpriset.

5. Befordran av barn och ungdomar som reser ensamma

Befordran av ensamresande barn under 14 år medges inte. Ensamresande ungdomar från 14 till och med 17 års ålder måste ha en vårdnadshavares skriftliga samtycke till befordran, som ska uppvisas för TT-Line på begäran.

6. Bagage och farligt gods

Normalt och sedvanligt resebagage befordras avgiftsfritt. Detta omfattar vid medbefordran av motorfordon det bagage som finns i eller på passagerarens fordon enligt de bestämmelser som gäller för den aktuella fordonsmodellen. Annat gods debiteras enligt frakttaxan. Med undantag för drivmedel i fordonens drivmedelstankar får i princip inga explosiva, lättantändliga eller på annat sätt farliga ämnen befordras. Detsamma gäller gods vars lukt kan framkalla obehag hos övriga passagerare eller som av andra orsaker inte lämpar sig för befordran. Passageraren är ansvarig enligt lagbestämmelser gentemot TT-Line och övriga passagerare för skador som uppkommer från föremål som passageraren har fört ombord.

7. Prisändringar

Villkoren i punkten (i) nedan tillämpas under förutsättning att passageraren inte är konsument. Är passageraren konsument ska villkoren under punkten (ii) nedan tillämpas.

(i) Efter att befordringsavtalet har slutits kan prisändringar göras vid ökningar av befordringskostnader, i synnerhet bränslekostnader, avgifter för vissa prestationer, som hamnavgifter eller en ändring av de växelkurser som gäller för den berörda resan. Prisändringarna beräknas så här:
Vid en ökning av de befordringskostnader som gäller när befordringsavtalet sluts kan TT-Line höja resans pris enligt nedanstående beräkning:

a) Vid en allmän kostnadsökning skall de ökade kostnaderna fördelas mellan det totala antalet befordringsplatser och TT-Line har då rätt att kräva kunden på den kostnadsökning som faller på kundens plats.

b) Om transportföretaget gör en prishöjning per transportmedel, divideras de extra transportkostnaderna med antalet sittplatser på det avtalade transportmedlet. TT-Line kan kräva kunden på den på detta sätt framräknade kostnadsökningen för varje plats. Om TT-Line drabbas av en höjning av de avgifter som gällde vid slutandet av befordringsavtalet, exempelvis hamnavgifter, kan priset höjas med den andel av beloppet som är relaterad till resans pris.

Om de växelkurser som gäller vid slutandet av befordringsavtalet ändras så att kostnaderna för resan ökar, har TT-Line rätt att kräva
kunden på de faktiska merkostnader som därigenom uppkommer för resan. Priset får bara höjas om avtalet sluts mer än 4 månader innan befordringsdagen. Om en prisändring skulle göras, kommer passageraren omgående att meddelas detta, med exakta uppgifter för beräkning av det nya priset. I varje fall kan priset bara ändras fram till 21 dagar före resans början. Senare prishöjningar är inte tillåtna. Vid en prishöjning på mer än 10 % av befordringspriset har kunden rätt att frånträda befordringsavtalet utan avgifter eller att kräva att få boka om till en likvärdig befordran i TT-Lines program, om TT-Line är i stånd att erbjuda passageraren en sådan befordran. Passageraren ska meddela TT-Line omgående efter erhållande av meddelandet om prishöjningen.

(ii) Efter att befordringsavtalet har slutits och fram till 21 dagar innan resan påbörjas har TT-Line rätt att göra prisändringar till följd av ökande kostnader, om kostnaderna beror på omständigheter av extraordinär karaktär som TT-Line inte råder över (force majeure). Vid sådana prisändringar har kunden rätt att frånträda befordringsavtalet genom att omgående efter mottagande av meddelande om prisändring meddela TT-Line. Kunden har vidare rätt att få boka om till en likvärdig befordran i TT-Lines program, om TT-Line är i stånd att erbjuda passageraren en sådan befordran.

8. Biljettens giltighet

Alla biljetter utan FLEX-Plus är giltiga i 12 månader från sista avresedatum/returresa för bokningen. Biljetter med FLEX-Plus är giltiga i 24 månader från sista avresedatum/returresa för bokningen. 

9. Avbokning från passagerarens sida, ombokning

9.1 Avbokning 
Passageraren kan när som helst före resans början avboka befordran. Avbokningen bör av bevisskäl i princip göras skriftligen. Tidpunkten för avbokning är den tidpunkt när förklaringen inkommer till TT-Line. Om befordran inte påbörjas räknas det i princip som en avbokning. Om kunden avbokar eller inte påbörjar befordran, kan TT-Line kräva ersättning för sina kostnader och gjorda förberedelser. Vid beräkning av avbeställningsavgiften har TT-Line tagit hänsyn till vanligen insparade kostnader och vanliga, möjliga andra användningar av befordringsinslagen. Passageraren har möjlighet att för TT-Line bevisa att TT-Line inte har drabbats av någon skada eller att skadan har varit mindre än beräknat belopp. I regel uppgår de avbeställningskostnader (beräknade på bokningens slutpris) som TT-Line måste debitera för resan till följande belopp:
Standardbiljetter (ej hotelpaket) med FLEX-Plus:
Fram till 24 timmar före avgång 100% återbetalning av det betalda biljettpriset, mindre än 24 timmar före avgång ingen återbetalning. Oavsett tidpunkt för avbokning sker ingen återbetalning för kostnaden av FLEX-Plus-tillägget.
Om en returbiljett är bokad och endast en tur avbokas beräknas priset för turen som är kvar på ordinarie enkelpris. 
Standarbiljetter utan FLEX-Plus: 
Biljettpriset återbetalas ej vid avbokning, oberoende av tidpunkt för avbokningen.
Om TT-Line erbjuder specialpriser, kan avvikande avbeställningsvillkor gälla. Passagerare informeras om detta före bokning.

9.2. Ombokning
Standardbiljetter (ej hotelpaket) med FLEX-Plus: 
Kan om det finns lediga platser, bokas om upp till 24 timmar före avgång utan ombokningsavgift. Det nya priset beräknas enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för ombokningen. Mellanskillnad för dyrare biljett kan tillkomma. En expeditionsavgift på 90:- tillkommer vid ändringar som utförs av bokningspersonal. Vid ändringar online tillkommer ingen expeditionsavgift.
Om en returbiljett är bokad och endast en tur avbokas beräknas priset för turen som är kvar på ordinarie enkelpris. 
Standardbiljetter utan FLEX-Plus:
Kan om det finns lediga platser bokas om mot en ombokningsavgift på 450:- per ombokning. Det nya priset beräknas enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för ombokningen. Mellanskillnad för dyrare biljett kan tillkomma. En expeditionsavgift på 90:- tillkommer vid ändringar som utförs av bokningspersonal. Vid ändringar online tillkommer ingen expeditionsavgift. Ombokning till en paketresa är inte möjlig.

10. Frånträdande och uppsägning från TT-Lines sida

TT-Line får i följande fall frånträda eller säga upp befordringsavtalet innan befordran påbörjas och under befordran:
a) Om passageraren enligt befälhavarens pliktenliga bedömning

— på grund av sjukdom, lyte eller av annan orsak inte kan eller inte längre kan genomföra resan
— skulle kunna äventyra sin egen eller medresenärernas hälsa och säkerhet
— har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter (till exempel personers antal, eller ålder, medförda djur, bagage eller frakt) vid bokningen och dessa är väsentliga för avtalsvillkoren och TT-Lines beslut att befordra passageraren till de avtalade villkoren baseras på dessa uppgifter
— varaktigt, trots tillsägelse, stör genomförandet av resan
— eller uppträder i strid med avtalet i sådan omfattning att det är befogat att omedelbart häva avtalet. I dessa fall är passageraren inte berättigad till återbetalning av resans pris. Gottgörelse utgår bara för eventuella insparade kostnader samt för eventuella fördelar som TT-Line har genom att outnyttjade inslag kan användas på annat sätt. Om uppsägning av tungt vägande skäl görs under befordran, kan TT-Line föra passageraren i land i nästa hamn på passagerarens bekostnad.

b) Om resans genomförande försvåras, äventyras eller inskränks på grund av oförutsebara och extraordinära omständigheter, till exempel brand, obrukbar hamnanläggning, ogynnsamma väder- och vattenförhållanden, radioaktiv förorening, myndighetsåtgärder, oroligheter, strejker, epidemier eller haverier. Samma sak gäller om åtgärder för räddning av människoliv måste vidtas. I sådana fall återbetalas resans
inbetalade pris till passageraren. Eventuella lagstadgade rättigheter därutöver berörs inte av detta.

11. Typ av och rutt för befordran, ändringar av tidtabell

Ändringar av väsentliga befordringsinslag jämfört med befordringsavtalet, som blir nödvändiga efter avtalsslut och som inte har vållats av TT-Line i strid med tro och heder, är tillåtna om ändringarna inte är väsentliga och inte påverkar det totala upplägget av resan. TT-Line kommer att informera kunden om väsentliga ändringar omgående efter att anledningen till ändringen har blivit känd. Vid en avsevärd ändring av ett väsentligt befordringsinslag har passageraren rätt att omgående och utan kostnad frånträda befordringsavtalet. Ingen bestämd rutt garanteras. Endast fartygets ansvarige befälhavare beslutar om ändringar av tidtabell och/eller rutter som blir nödvändiga, till
exempel av säkerhets- eller väderskäl eller på grund av myndighets åtgärder.

12. Passagerarens medverkans- och meddelandeskyldighet

Passageraren är skyldig att vid uppkomna driftstörningar i skälig omfattning medverka till att förhindra eller minimera eventuella skador. Passageraren ska utan dröjsmål skriftligt meddela skador på och/eller förlust av kläder, bagage eller fordon till TT-Line, dock senast vid landstigningen eller i fall av utlämning, vid utlämningstillfället. Skriftlig anmälan behövs inte om klädernas, bagagets och fordonets tillstånd vid mottagningstillfället har konstaterats eller kontrollerats av parterna gemensamt. Om skadan inte är synlig utifrån, är det tillräckligt att meddelandet inom 15 dagar efter landstigning lämnas till: TT-Line, Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde, Tyskland eller TT-Line AB , Travemündeallén 12, 231 61 Trelleborg, Sverige. Om meddelandet inte har inkommit inom föreskriven tid, anses passagerarens bagage, kläder och fordon ha varit kompletta och oskadade vid landstigningen, såvida inte motsatsen bevisas. Passageraren förklarar sig i och med ingåendet av befordringsavtalet vara införstådd med att personkontroller, kroppsvisitationer och genomsökningar av hans personliga ägodelar kan genomföras av TT-Line eller av utomstående part som TT-Line anlitar, om och i den mån TT-Line eller utomstående part är skyldiga att göra detta med stöd av gällande nationella eller internationella säkerhetsföreskrifter, i synnerhet för att fullgöra ISPS-koden. Ytterligare skadeståndsanspråk påverkas inte av detta.

13. TT-Lines skadeståndsansvar

13.1 Ansvarsbegränsningar enligt lag
TT-Line ansvarar som befordrare för skador vid dödsfall eller skada på liv, kropp eller hälsa och för skador på fordon, djur, resebagage eller annat bagage enligt bestämmelserna i förordning (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll. TT-Line är ansvarig för krav vid skada på ett fordon med avdrag för en självrisk på 330 beräkningsenheter (särskilda dragningsrätter enligt Internationella valutafondens bestämmelser) och vid förlust eller skada på annat resgods, med avdrag för en självrisk på 149 beräkningsenheter per resande (artikel 8 p. 4 i bilaga 1 till förordning (EG) 392/2009).

13.2 Ansvarsbegränsningar enligt avtal
För krav som inte är reglerade i förordning (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll, personskador eller skador på grund av försening för passagerare eller resgods och inte har förorsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av TT-Line, TT-Lines juridiska företrädare, anställda eller andra för
vilka TT-Line ansvarar, begränsas ansvaret till tre gånger det aktuella befordringspriset. Vid befordran av fordon är TT-Line inte ansvarig för skador som kan hänföras till en avvikande utformning av ett fordon. Om avgången annulleras eller fördröjs begränsas totalkostnaderna för logi till högst 3 nätter uppgående till 80,- euro per resenär och natt. TT-Line står för kostnaderna för befordran mellan hamnterminalen och boendet. TT-Line ansvarar inte för skador som uppkommer genom åtlydande av statliga bestämmelser eller på grund av att kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser.

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss i händelse av olyckor.

14. Preskription

Eventuella krav från kunden, enligt förordning (EG) 392/2009 jämfört med 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll, på skadestånd på grund av dödsfall eller fysisk skada eller på grund av förlust av eller skada på bagage preskriberas efter 2 år. Preskriptionstiden börjar löpa enligt följande:
a) Vid fysisk skada: när passageraren stiger i land.
b) Vid dödsfall under befordran: den dag då passageraren skulle ha stigit i land och vid fysisk skada under befordran, om denna får till följd att passageraren avlider efter landstigning: på dödsdagen. Preskriptionstiden kan dock inte överstiga 30 år räknat från landstigningsdagen.
c) Vid förlust eller skada på bagage: landstigningsdagen eller den dag då landstigning skulle ha ägt rum, beroende på vilket som infaller senare.
Om det pågår förhandlingar mellan kunden och TT-Line om krav eller omständigheter som ligger till grund för kravet, upphör preskriptionstiden att löpa till dess att kunden eller TT-Line vägrar fortsätta förhandlingarna. Preskription inträder tidigast 3 månader efter att preskriptionsavbrottet har upphört. Eventuella krav från kunden enligt förordning (EG) 392/2009 jämfört med 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll preskriberas efter 5 år räknat från den dag när passageraren stiger i land eller från den dag när landstigningen skulle ha ägt rum, beroende på vilket som infaller tidigare eller, om detta infaller tidigare, 3 år räknat från den dag då kunden har fått eller borde ha fått kännedom om skadan eller förlusten till följd av händelsen.

15. Medhjälpares ansvar

Alla rättigheter, friskrivningar och ansvarsbegränsningar som tillkommer TT-Line enligt dessa befordringsvillkor, oavsett i vilket avseende, gäller även för befälhavare, besättning, agenter och alla övriga medhjälpare.

16. Försäkring

Passageraren rekommenderas att själv teckna försäkring för sin resa.

17. Skydd för personuppgifter

De personuppgifter som kunden lämnar till TT-Line bearbetas och används elektroniskt, om detta krävs för att uppfylla avtalet. Kunden samtycker till att sådan behandling av personuppgifterna sker.

18. Behörig domstol, lagval och partiell ogiltighet

18.1Kunden kan stämma TT-Line inför domstol i Lübeck, Tyskland, eller inför domstol i den stat där kunden har sin hemvist under förutsättning att TT-Line har ett driftställe i den staten. Vidare kan kunden stämma TT-Line inför någon av de övriga domstolar som är behöriga enligt Artikel 17 i 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll.

18.2 För stämningar från TT-Line mot kunden är kundens hemvist avgörande för vilken domstol som är behörig. För stämningar mot kunder eller avtalsparter som är köpmän, offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer eller personer som har sin hemvist eller stadigvarande vistelseort utanför Tyskland eller vars hemvist eller stadigvarnade vistelseort inte är känd när stämningsansökan inges avtalas Lübeck som jurisdiktionsort.

18.3 Tysk rätt tillämpas på hela rättsförhållandet, i synnerhet på avtalsförhållandet mellan kunden och TT-Line. Om, vid kundens stämning utanför Tyskland mot TT-Line, tysk rätt principiellt inte tillämpas på TT-Lines ansvar, tillämpas uteslutande tysk rätt för rättsföljderna, i synnerhet beträffande typ och omfattning av samt storlek på kundens krav, om detta är tillåtet enligt lag.

18.4 Om en enskild bestämmelse i dessa befordringsvillkor skulle vara eller bli verkningslös eller ogenomförbar eller bli verkningslös eller ogenomförbar efter avtalsslut, berörs avtalets och övriga klausulers verkan inte av detta. I stället för den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen ska en verkningsfull och genomförbar bestämmelse införas vars verkan ligger så nära som möjligt det ekonomiska mål som avtalsparterna har velat uppnå med den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen. Ovanstående
bestämmelser gäller i tillämpliga delar för det fall att avtalet skulle visa sig ha luckor.

Utgåva: april 2022 (med förbehåll för ändringar)

 

TILL TOPPEN AV SIDAN

 


Resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin.

En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t.ex. hyra av bil eller inträde till en
nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport, s.k. stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegaranti-
nämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

Ring Kammarkollegiet för mer information på telefon 08-700 08 00

 

TILL TOPPEN AV SIDAN


Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för hotspot-tjänster från TT-Line GmbH  & Co. KG 

1. Avtalets föremål

Kunden får tillgång till hotspot-tjänster (trådlös internetuppkoppling enligt WLAN-standard samt internetuppkoppling via LAN) genom hotspot-operatören i enlighet med nedanstående villkor. Hotspot-operatören har rätt att utföra hotspot-tjänsterna men är inte skyldig att göra det. Kunden har ingen rätt att kräva att hotspot-tjänsten ska vara tillgänglig.Kunden har dessutom möjlighet att köpa kuponger för användning av Internet ombord. Kupongerna har en giltighetstid på ett år. Innehavaren av kupongerna har ingen rätt att kräva prioriterad tillgång av hotspot-tjänsten. 

2. Avtalets tillkomst

Avtalet om hotspot-tjänsten kommer till stånd genom att åtkomst beviljas, så snart kunden efter angivande av alla nödvändiga uppgifter på startsidan har registrerat sig på hotspot och samtyckt till dessa Allmänna affärsvillkor. 

 

3. Förutsättning för nyttjandet

3.1 För att nyttja hotspot-tjänsten måste kunden själv tillhandahålla den hård- och mjukvara som behövs för internetuppkopplingen, i synnerhet en LAN/WLAN-kompatibel laptop eller en jämförbar enhet.

 

3.2 Hotspot-operatören tillhandahåller endast möjligheten att koppla upp sig till internet.

Hotspot-operatören är inte skyldig att tillhandahålla tekniska lösningar för att skydda förbindelsen mot obehörig åtkomst, spam, trojaner, virus, webbfilter, brandvägg eller liknande. Hotspot-operatören har dock rätt att använda sig av sådana lösningar, varför vissa internetsidor och -tjänster kan ha en begränsad tillgänglighet. 

 

4. Omfattning av tjänster

4.1 Hotspot-operatören erbjuder inte sina hotspot-tjänster till allmänheten, utan uteslutande till sina kunder som vistas på fartygen i vederbörlig ordning.

4.2 Hotspot-operatören utför sina tjänster med beaktande av kommunikationssekretessen. Trafik som överförs från tredje part omfattas inte av tjänsten och kontrolleras inte standardmässigt. Detta gäller även med avseende på huruvida kommunikationen innehåller skadlig mjukvara (t.ex. virus) eller bryter mot tredje parts rättigheter. 

 

5. Tillgänglighet

Hotspot tillhandahålls inom ramen för de existerande tekniska och företagsinterna möjligheterna. Tillfälliga störningar i hotspot kan uppstå p.g.a. force majeure inklusive strejk, lockout och föreskrifter från myndigheter samt p.g.a. tekniska förändringar i hotspot-anläggningarna eller andra åtgärder som krävs för en felfri och förbättrad drift av hotspot-tjänsten. Hotspot-operatören kommer emellertid, under beaktande av principen om kostnadseffektivitet, att vidta skäliga ansträngningar för att åtgärda sådana störningar och avbrott respektive se till att de åtgärdas.

 

6. Kundens skyldigheter och åtaganden

6.1 Det åligger kunden att säkerhetskopiera sina data regelbundet, för att skydda sig mot dataförlust.

6.2 Den datakommunikation som genereras efter inloggningen mellan kundens enhet och hotspot överförs okrypterat. Data som genereras under uppkopplingen mellan kundens enhet och hotspot kan möjligtvis läsas av tredje part. Kunden måste själv skydda WLAN-kommunikationen genom användning av en speciell skyddsmjukvara.

6.3 Kunden åtar sig dessutom att inte missbruka åtkomsten till hotspot-tjänsten samt själva hotspot-tjänsten för att sprida eller ladda ner illegalt och stötande innehåll på internet, eller missbruka åtkomsten på annat sätt. I synnerhet åtar han sig:

 

-       att följa lagbestämmelserna, i synnerhet bestämmelserna om ungdomsskydd, samt att respektera nationell och internationell upphovsrätt;

-       att inte lagra eller låta lagra något ofredande, förtalande, missbrukande, hotfullt, skadligt, otillåtet eller stötande innehåll eller innehåll som inkräktar på andras privatsfär på hotspot-servrarna, i synnerhet på WWW-servern, shared anonymous FTP-servern (File Transfer Protocol) och e-post-servern, och inte heller hänvisa till sådant innehåll;

-       att inte tillhandahålla eller hänvisa till innehåll som kan skada operatörens anseende;

-       att inte överföra virus, trojanska hästar, skräppost, spam och inte erbjuda eller överföra oönskade massutskick av e-brev eller begära deras överföring;

-       att inte använda utrustning eller applikationer som kan leda till störningar/förändringar på hotspot-serverns fysikaliska eller logiska struktur, hotspot-nätet eller andra nät;

-       att inte utnyttja eller tillhandahålla fildelningstjänster;

-       att överföra hotspot-data uteslutande under användning av gängse standarder i protokollfamiljen TCP/IP.

 

7. Hotspot-operatörens ansvarsfriskrivning

7.1 Kunden åtar sig att hålla hotspot-operatören skadeslös från samtliga krav eller anspråk från tredje part som uppstår med anledning av att kunden bryter mot sina skyldigheter som nämns i punkt 6.

7.2 Kunden ansvarar gentemot hotspot-operatören helt och fullt för eget eller externt innehåll som han tillhandahåller på internet. Han åtar sig således att hålla hotspot-operatören skadeslös från samtliga krav ställda av tredje part.

7.3 Om kunden bryter mot dessa skyldigheter enligt punkt 6 har hotspot-operatören rätt att vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra missbruket. Hotspot-operatören är i synnerhet befogad att spärra kundens åtkomst till LAN/WLAN-tjänster med omedelbar verkan och/eller radera de innehåll och data som ligger till grund för överträdelsen. Om kunden gör sig skyldig till överträdelser är kunden skadeståndsskyldig gentemot hotspot-operatören.

 

8. Hotspot-operatörens ansvar

8.1 Hotspot-operatören är skadeståndsskyldig gentemot kunden – oberoende av den rättsliga grunden härtill – endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet av hotspot-operatören, dennes lagföreträdare eller medhjälpare, samt om hotspot-operatören gör sig skyldig till brott mot väsentliga avtalsskyldigheter. Om hotspot-operatören gör sig skyldig till brott mot väsentliga avtalsskyldigheter – dock ej vid uppsåt eller grov vårdslöshet – är ansvaret begränsat till ersättning av den avtalstypiska, förutsebara skadan upp till maximalt 500,00 euro. För ej uppsåtligt förorsakade ekonomiska förluster ansvarar hotspot-operatören endast upp till ett belopp på 2 500,00 euro per kund, varvid det ekonomiska ansvaret gentemot samtliga drabbade personer är begränsat till 10 000,00 euro per skadefall. Om ersättningarna som ska betalas till flera personer p.g.a. samma händelse överskrider maximigränsen, reduceras skadeståndet proportionellt i det förhållande som summan av alla skadeståndskrav står gentemot maximigränsen.

8.2 Ovanstående ansvarsbegränsningar enligt punkt 8.1 gäller inte för skador på liv och lem som hotspot-operatören, dennes lagliga företrädare eller medhjälpare är skyldiga till, och inte heller för ansvar enligt produktansvarslagen.

8.3 Inom ramen för användningen ansvarar hotspot-operatören vid dataförstörelse, -skador eller -förlust – såvida hotspot-operatören är skyldig till förstörelsen, skadan eller förlusten – endast för återanskaffningen av datan, maximalt upp till de maximigränser som nämns i punkt 8.1. Hotspot-operatören ansvarar inte för ekonomisk förlust som uppstår p.g.a. vårdslöst vållad dataförlust.

 

9. Dataskydd

9.1 Hotspot-operatören använder och lagrar data uteslutande i enlighet med lagbestämmelserna. Hotspot-operatören lagrar kommunikationsdata i bevissyfte. Härvid lagras de konkreta tiderna som kunden är uppkopplad tillsammans med kundens personuppgifter. Uppgifterna sparas i enlighet med aktuella lagbestämmelser (för närvarande 7 dagar). Kunden accepterar härmed att hans data lagras och bearbetas.

9.2 Kundens hotspot-data lämnas inte vidare till tredje part. Undantag råder endast om hotspot-operatören p.g.a. lagbestämmelser är skyldig att lämna ut data till tredje part (t.ex. till brottsbekämpande myndighet eller upphovsrättsinnehavare).

9.3 Kunden kan när som helst erhålla information om vilka data som lagrats om honom. 

10. Övriga bestämmelser

10.1 Muntliga tillägg föreligger inte.

10.2 Tysk lag gäller.

10.3 Uteslutande hotspot-operatörens affärsvillkor gäller.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN


Rättigheter för passagerares resor till sjöss och på inre vattenvägar

Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar blir tillämplig den 18 december 2012.


Rättigheter vid olyckor till sjöss

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid olyckor till sjöss.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss träder i kraft den 31 december 2012.


Allmänna rese- och betalningsvillkor för paketresor

 

1. Avtalsparter

1.1 Nedanstående rese- och betalningsvillkor kompletterar lagbestämmelserna och reglerar det rättsliga förhållandet mellan resenären och researrangören TT-Line GmbH & Co. KG (i fortsättningen kallad ”TT-Line”), för genomförandet av paketresor.

1.2 Med paketresa avses i detta dokument, ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som
a) består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering,
b) varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning, samt
c) säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för priser som är knutna till varandra

1.3 Med resenär avses i detta dokument den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa.

2. Ingående av reseavtalet

2.1 För samtliga bokningssätt gäller följande:
a) Anbudet från TT-Line utgörs av resebeskrivningen och den kompletterande informationen för den aktuella resan, såvida denna är tillgänglig för resenären vid bokningen.
b) Om innehållet i accepten från TT-Line avviker från innehållet i bokningen, föreligger ett nytt anbud som TT-Line är bundet till under en tidsperiod om 10 dagar. Avtalet utgörs av detta nya anbud, om resenären accepterar det, antingen genom ett uttryckligt besked, delbetalning eller slutbetalning inom 10-dagarsperioden.

2.2 För en bokning per telefon, brev, e-post eller fax gäller följande:
a) Resenärens bokning utgör ett för resenären bindande anbud att ingå ett reseavtal.
b) Avtal ingås i och med att resenären mottar bokningsbekräftelse (accept) från TT-Line. Inga särskilda formkrav finns för accepten. Vid eller direkt efter avtalsslutet kommer TT-Line att skicka en skriftlig bokningsbekräftelse till resenären. TT-Line är inte skyldig att skicka en bokningsbekräftelse om bokningen görs mindre än 7 arbetsdagar före resans början.

2.3 För bokning på elektronisk väg (t.ex. online-bokning via internet) gäller följande:
a) Sättet för genomförande av online-bokning klargörs för resenären på webbplatsen där bokningen genomförs.
b) Vid online-bokning har resenären tillgång till en korrigeringsmöjlighet, där resenären kan ändra sina uppgifter, radera eller helt återställa online-bokningsformuläret.
c) De avtalsspråk som erbjuds för online-bokningen ska anges.
d) Om avtalet sparas av TT-Line, ska resenären informeras om detta. Resenären ska också informeras om möjligheten att hämta avtalet vid ett senare tillfälle.
e) Genom att trycka på knappen ”Bokning och betalning” bekräftar resenären att ett bindande anbud att ingå ett reseavtal skickas till TT-Line.
f) Resenären får därefter en direkt bekräftelse på mottagandet av bokningen på elektronisk väg. En bekräftelse på mottagandet av bokningen innebär inte att ett bindande reseavtal har ingåtts.
g) Avtalet träder i kraft först när resenären mottar en bokningsbekräftelse från TT-Line. Bokningsbekräftelsen kräver inte någon särskild form och kan göras per telefon, via e-post, fax eller skriftligen på annat sätt.
h) Om resenären får en bokningsbekräftelse i samband med att resenären bekräftat bokningen med knappen ”Bokning och betalning”, genom att bokningsbekräftelsen omedelbart visas på bildskärmen, träffas reseavtalet i och med visningen av bokningsbekräftelsen, utan att det krävs någon ytterligare bekräftelse från TT-Line. I detta fall erbjuds resenären möjlighet att spara och skriva ut bokningsbekräftelsen. Reseavtalet bindande kraft påverkas dock inte av om resenären utnyttjar möjligheten att spara eller skriva ut bokningsbekräftelsen.

2.4 Funktionshindrade resenärer bör vid bokning meddela TT-Line vilket funktionshinder de har för att TT-Line ska kunna säkerställa att resan kan genomföras på bästa sätt.

3. Uppgifter i broschyren och Internetbeskrivningar

Resebroschyrer och internetbeskrivningar av resor som inte ges ut av TT-Line, är inte bindande för TT-Line, såvida de inte ingår i resebeskrivningen från TT-Line genom en uttrycklig överenskommelse med resenären.

4. Betalning

4.1 TT-Line har ställt säkerhet till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen (1972:204) avseende paketresor som varar mer än 24 timmar. Efter att avtalet har slutits är resenären skyldig att betala handpenning på 20 % av resans pris. Resterande betalning förfaller senast 30 dagar före resans början.

4.2 Om resenären inte betalar handpenningen och/eller slutlikviden på de avtalade förfallodagarna, har TT-Line rätt att, efter en påminnelse med en ny sista betalningsdag, frånträda reseavtalet och debitera resenären en avbokningsavgift enligt punkt 9.1.

5. Omfattning och resebestämmelser

Omfattningen av de tjänster som ingår i reseavtalet och priset för dem framgår av TT-Lines vid var tid gällande resebeskrivning, företrädesvis bokningsbekräftelsen. Barnrabatter förutsätter avtal. Storleken på barnrabatten bestäms av barnets ålder när resan påbörjas.

6. Resebestämmelser

6.1 Allmänt
Resenären ansvarar, fram till och med datum för eventuell returresa, för att gällande lagbestämmelser för resan uppfylls. Detta gäller i synnerhet tull-, inrese- och skattebestämmelser, bestämmelser gällande eventuella husdjur samt bestämmelser avseende resenärens bagage och fordon. Resenären bär ensam ansvaret för att sådana lagbestämmelser följs, dock inte i de fall TT-Line av vårdslöshet har lämnat felaktig information eller underlåtit att lämna information.

6.2 Fordon
Resenären är skyldig att ha checkat in, och i de fall resenären medför ett fordon, skyldig att tillse att fordonet är klart för ombordkörning senast vid den tidpunkt som anges på bokningsbekräftelsen. Om fordonet anländer senare kan befordran inte krävas även om förbokning har gjorts. Det är inte tillåtet att vistas på fordonsdäcken under resan. Fordon måste uppfylla följande kriterier: maximal längd: 14 meter, maximal bredd: 2,55 meter, maximal vikt för fordon i Tyskland: 7 500 kg samt i Sverige och Polen: 3 500 kg.

6.3 Husdjur
Om resenären önskar medföra husdjur, måste resenären ange detta vid bokning. Resenären är ansvarig för att alla lagbestämmelser gällande införsel av djur i det aktuella landet uppfylls. Resenären är skyldig att på begäran uppvisa nödvändiga dokument. I annat fall kan befordran av djuret vägras. Resenären bör observera att stränga införselbestämmelser gäller vid införsel av djur till Sverige. Den resenär som medför husdjuret är ansvarig för skador och föroreningar som djuret förorsakar.

7. Befordringsavgift för passagerare utan giltig biljett

Vid befordring av passagerare som inte innehar giltig biljett tar TT-Line ut 1000:- SEK i befordringsavgift per passagerare.

8. Ändringar

8.1 Eventuella ändringar av de tjänster som ingår i paketresan som blir nödvändiga efter avtalsslut, och som inte har vållats av TT-Line i strid mot tro och heder, är tillåtna om ändringarna inte är väsentliga för resenären. TT-Line ska, omgående efter att TT-Line fått kännedom om ändringarna, informera resenären om detta. Om ändringar måste göras i någon av de tjänster som ingår i paketresan och ändringarna är väsentliga för resenären, har resenären rätt att omgående och utan kostnad frånträda reseavtalet. Resenären har också rätt att kräva att få delta i en resa av likvärdig eller högre kvalitet, om TT-Line är i stånd att erbjuda en sådan resa ur sitt sortiment. Därtill kan resenären ha rätt till skadestånd på grund av ändringen. Resenären ska göra gällande sin rätt gentemot TT-Line inom skälig tid efter att resenären fått information om ändringen eller avbokningen.

8.2 Fartygets ansvarige befälhavare beslutar ensam om ändringar av tidtabell och/eller rutter som blir nödvändiga av säkerhets- och/eller väderskäl (force majeure). I sådant fall gäller punkten 12.

9. Prisändringar/prishöjningar

Efter att reseavtalet har slutits kan prisändringar komma att ske vid förändringar av befordringskostnader, exempelvis ändringar i bränslekostnader, ändringar i skatter, tullar eller vid ändringar i avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändringar i växelkurser som påverkar TT-Lines kostnader för resan. Prisökningar beräknas enligt följande:
a) Om transportföretaget gör en prishöjning avseende transportmedel, divideras de extra transportkostnaderna med antalet befordringsplatser på det avtalade transportmedlet. TT-Line kan kräva resenären på den på detta sätt framräknade kostnadsökningen för varje plats.
b) Vid ändring i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, kan resans pris höjas med den andel av beloppet som är relaterad till resans pris.
c) Vid ändring i växelkurser som innebär att kostnaderna för resan ökar, har TT-Line rätt att kräva resenären på de faktiska merkostnader som därigenom uppkommer för resan.
Prishöjningar får ske endast om reseavtalet slutits mer än 4 månader innan avresedagen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Om en prishöjning skulle göras, kommer resenären omgående att meddelas detta med exakta uppgifter för beräkning av det nya priset. Vid en prishöjning som är väsentligt till resenärens nackdel har resenären rätt att frånträda reseavtalet utan avgifter eller att kräva att TT-Line erbjuder en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om TT-Line kan erbjuda resenären en sådan resa. Resenären ska, inom skälig tid efter att denne fått meddelande om prisändringen, meddela TT-Line om resenären vill frånträda avtalet eller om denne vill göra gällande sin rätt till ersättningsresa. Prisminskningar beräknas på motsvarande sätt.

10. Avbokning från resenärens sida, ombokning och ersättningsresenär

10.1 Avbokning från resenären sida
Resenären kan, när som helst före resans början, skriftligen avboka resan. Tidpunkten för avbokning är den tidpunkt när avbokningen kommer TT-Line tillhanda.
Om resenären avbokar eller inte påbörjar resan, kan TT-Line kräva ersättning för sina kostnader och gjorda förberedelser (avbokningsavgift). Vid beräkning av avbokningsavgiften har TT–Line tagit hänsyn till vanligen insparade kostnader och vanliga, möjliga andra användningar av researrangemangen.
Avbokningsavgiften motsvarar de kostnader som TT-Line debiterar för resan, och uppgår till följande belopp per person: Fram till 31 dagar före resans början: 20 % av resans pris, från 30:e dagen till 15:e dagen före resans början: 50 % av resans pris, från 14:e dagen före resans början: 70 % av resans pris, på avresedagen eller om resan inte påbörjas: 90 % av resans pris. Om TT-Line erbjuder specialpriser, kan avvikande avbeställningsvillkor gälla. Passagerare informeras om detta före bokning.
Om ett paketreseavtal har ingåtts för minst 2 personer med boende i dubbel- och/eller flerbäddshytt och/eller dubbel- eller flerbäddsrum kan delvis avbokning av reseavtalet för enskilda personer inte göras. Endast hela resan kan avbokas. Angående resenärens möjlighet att överlåta resan till någon som uppfyller av TT-Line tillämpade villkor för att få delta i resan, se punkt 10.2.

10.2 Namnändringar/ersättningsresenär
Vid ändringar av namn eller överlåtelse av resan till annan (ersättningsresenär), kan TT-Line debitera de merkostnader som har uppkommit, inklusive underleverantörs (t.ex. hotells) merkostnader. För extraarbetet för TT-Line uppkommer i varje fall en extra administrationsavgift på 150:- SEK per bokning.

10.3. Ombokning
Resenären har ingen rätt att efter avtalsslut göra ändringar av resedatum, fartyg, boende eller typ av befordran (till exempel byte av hyttkategori, ändring av datum för utresa). Om en ombokning ändå görs på resenärens begäran, kommer TT-Line att debitera resenären uppkomna merkostnader. Ombokningar görs inte om resans pris därigenom reduceras. Resenären debiteras en administrationsavgift på 150:- SEK per ombokning för TT-Lines merkostnader, om resenärens ändring görs senast 31 dagar före resans början och om det är möjligt att göra en sådan ändring. Ändringar senare än 31 dagar före resans början samt ändringar i syfte att få prisreduceringar kan bara göras efter föregående avbokning. I detta fall gäller ovanstående avbeställningsavgifter, se punkt 10.1.

11. Avslutande av avtalet från TT-Lines sida

11.1 TT-Line kan säga upp avtalet om resenären, trots tillsägelse från TT-Line, stör resans genomförande eller om resenären förhåller sig avtalsstridigt i sådan utsträckning att en omgående hävning av avtalet är berättigad.

11.2 Om ett reseavtal sägs upp av TT-Line av ovannämnda skäl och vidare befordran förvägras, kvarstår TT-Lines rätt att få betalt för hela resan, vilket innefattar samtliga tjänster som ingår i paketresan. TT-Line har rätt att tillgodoräkna sig värdet av insparade kostnader. TT-Line har även rätt att disponera över eventuella outnyttjade tjänster som ingår i resenärens paketresa. TT-Line ansvarar inte för resenärens eventuella merkostnader, exempelvis resenärens merkostnader för återresa till hemorten.

12. Uppsägning av avtalet på grund av extraordinära omständigheter

Om resan avsevärt försvåras, riskeras eller påverkas på grund av force majeure som inte kunde förutses vid avtalsslutet, har både resenären och TT-Line rätt att frånträda avtalet. Om TT-Line avbokar resan före avresa har resenären rätt att delta i resa av likvärdig eller högre kvalitet, om sådan kan erbjudas. Därtill kan resenären ha rätt att begära skadestånd.

13. Ansvarsbegränsningar för TT-Line

13.1 Transportörs skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss regleras av förordning (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll. Därtill har TT-Line ett ansvar gentemot resenären enligt sjölagen (1994:1009) och lag (1992:1672) om paketresor.
För det fall TT-Line är att anse som transportör enligt artikel 1.1 i bilaga 1 till förordning EG 392/2009 ska TT-Lines ansvar bestämmas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll, med följande avdrag för självrisk:

  • vid skada på fordon med 330 beräkningsenheter (särskilda dragningsrätter enligt Internationella valutafondens bestämmelser),
  • vid förlust eller skada på annat resgods med 149 beräkningsenheter per resande i enlighet med artikel 8 p. 4 i bilaga 1 till förordning EG 392/2009.

Vid inställd avgång eller försening av avresan vid avresehamnen är ersättningen för logi begränsad till högst 3 nätter uppgående till 80,- euro per resenär och natt. TT-Line står för kostnaderna för befordran mellan hamnterminalen och boendet.
Det ovan sagda ska gälla även den som är att anse som utförarande transportör enligt artikel 1.1 i bilaga 1 till förordning EG 392/2009.

13.2 Under förutsättningar att resenär inte är en konsument är TT-Lines ansvar för sakskador utöver sådana skador som behandlas i punkten 13.1 ovan, som inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet, begränsat till tre gånger det pris som resenären betalat för resan.

13.3 TT-Line ansvarar inte för person- och sakskador i samband med tjänster som inte ingår i paketresan, d.v.s. sådana tjänster som uttryckligen har angetts som externa inslag i resebeskrivning och bokningsbekräftelse, med uppgift om den förmedlade avtalsparten. Det sagda gäller även för inställda utflykter, transporter eller övriga tjänster, som inte ingår i paketresan. Om en utflykt, transport eller annan tjänst ingår i paketresan, d.v.s. omfattas av resebeskrivning och bokningsbekräftelse och tjänsten har sålts eller marknadsförts för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra, gäller inte nyss nämnda begränsning.

13.4 TT-Line ansvarar inte för kostnader som förorsakas resenären på grund av att denne ankommer för sent till fartyget, om TT-Line inte enligt avtal är ansvarig för befordran till fartyget. Detta gäller både för avgångshamnar och för de hamnar som anlöps under resan, och i de fall utflykter på land företas i egen regi och på egen risk. Befälhavaren är inte skyldig att vänta på eventuella försenade resenärer.

14. Reklamation och uppsägning på grund av fel eller brist

Resenären är skyldig att inom skälig tid underrätta TT-Line om uppkomna fel och brister. Kontaktuppgifter finns i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen. Om felet är av väsentlig betydelse för resenären, kan resenären enligt paketreselagen (1992:1672) ha rätt att frånträda reseavtalet eller, om resan påbörjats, kräva transport tillbaka till platsen för avresan eller någon annan ort som resenären godkänner. Därtill kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd. Innan resenären frånträder avtalet måste resenären ge TT-Line en rimlig tidsfrist för att avhjälpa felet, dock inte i de fall avhjälpande inte är möjligt, eller om TT-Line vägrar att avhjälpa felet eller om frånträdande av avtalet är berättigat på grund av ett särskilt intresse. Resenären har dock alltid rätt att frånträda avtalet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

15. Förfallotider

Krav till följd av sakskada ska skriftligen göras gällande hos TT-Line inom skälig tid efter den avtalade avslutningen av resan, dock senast inom en månad, om resenären inte utan eget vållande har varit förhindrad att hålla denna tidsfrist. Kraven ska göras gällande inom tidsfristen genom brev till TT-Line GmbH & Co. KG, Zum Hafenplatz 1, DE-23570 Lübeck-Travemünde.

16. Preskription

16.1 Resenärens krav till följd av dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslös tjänsteutövning från TT-Line eller uppsåtlig eller vårdslös tjänsteutövning av företrädare eller representant för TT-Line, preskriberas efter två år. Detta gäller även krav på ersättning för andra skador som grundar sig på grovt vårdslös tjänsteutövning från TT-Line eller på uppsåtlig eller grovt vårdslös tjänsteutövning av ett juridiskt ombud eller representant för TT-Line. Alla övriga krav preskriberas efter ett år.

16.2 Resenärens krav på grund av att resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid befordran preskriberas om talan inte väcks i laga ordning inom två år från det godset fördes iland eller, om det gått förlorat, skulle ha förts iland.

16.3 I övrigt hänvisas till tillämplig lagstiftning om preskription.

17. Pass- och visum-, och smittskyddsföreskrifter

TT-Line kommer innan avtalsslut att informera medborgare i en EU -medlemsstat där resorna erbjuds om bestämmelserna i pass-, visum- och smittskyddsföreskrifter, samt före resans påbörjande om eventuella ändringar av dessa. För medborgare i andra stater lämnas information av det behöriga konsulatet. Denna information tar inte hänsyn till resenärens och eventuella medresenärers särskilda förhållanden (till exempel dubbelt medborgarskap eller statslöshet).
Om TT-Line har uppfyllt sin informationsskyldighet, är resenären skyldig att se till att samtliga förutsättningar för att resan ska kunna genomföras är uppfyllda. Om förutsättningar för resans genomförande inte är uppfyllda och om detta beror på resenären kan resenären inte frånträda avtalet utan kostnad. Resenären kan inte heller ta i anspråk enskilda tjänster som ingår i paketresan. Det sagda gäller bland annat vid avsaknad av nödvändigt visum eller andra omständigheter som beror på resenären. I dessa fall gäller bestämmelserna i punkterna 9 och 10 i tillämpliga delar.

18. Avbeställningsskydd

Resenären är skyldig att kontrollera i resebeskrivningen huruvida avbeställningsskydd är inkluderat i resans pris. Om så inte är fallet, rekommenderar TT-Line att en sådan försäkring tecknas vid bokningen.

19. Skydd för personuppgifter och allmänt

19.1 De personuppgifter som resenären lämnar till TT-Line bearbetas och används elektroniskt, om detta krävs för att uppfylla avtalet. Resenären samtycker till att sådan behandling av personuppgifterna sker.

19.2 All information som finns i TT-Lines broschyrer offentliggörs med beaktande av tillämplig lag och myndighetsföreskrifter. Enskilda uppgifter i dessa broschyrer motsvarar versionen vid tidpunkten för tryckning/skapandet av online-innehållet. I och med publiceringen av nya broschyrer förlorar de tidigare broschyrerna för samma resmål och reseperioder sin giltighet. TT-Line är inte bundet av uppenbara tryckfel eller räknefel i reseavtalet eller resebeskrivningen.

20. Behörig domstol och lagval

20.1 För det fall tvist uppstår med anledning av reseavtalet och resenären vill väcka talan mot TT-Line, ska sådan talan väckas vid domstol i Lübeck, Tyskland. Under förutsättning att resenären är konsument bosatt inom europeiska unionen har dock resenären rätt att väcka talan på den ort där resenären har sin hemvist. Vidare kan resenären ha rätt att väcka talan för skada vid befordran till sjöss vid någon av de domstolar som anges i Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll.

20.2 För det fall tvist uppstår med anledning av reseavtalet och TT-Line vill väcka talan mot resenären, ska sådan talan väckas där resenären har sin hemvist. Om talan ska väckas mot resenär som är näringsidkare, offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person eller person som har sin hemvist eller stadigvarande vistelseort utanför Tyskland eller vars hemvist eller stadigvarande vistelseort inte är känd när stämningsansökan inges, ska sådan talan väckas vid domstol i Lübeck, Tyskland. Om talan ska väckas mot en resenär som är bosatt i Sverige och som enligt svensk lagstiftning är att betrakta som konsument ska talan väckas vid den domstol där resenären har sin hemvist.

20.3 Tysk rätt ska tillämpas på detta avtal, såvida inte nedanstående undantag är uppfyllt. Om resenären är att betrakta som konsument ska lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort tillämpas om TT-Line (i) bedriver verksamhet i det land eller (ii) riktar sin verksamhet till det landet, eller till flera länder, inbegripet det landet. 

Utgåva: februari 2018 (med förbehåll för ändringar)

 

TILL TOPPEN AV SIDAN


Tvistlösning på nätet

Enligt EU-direktivet 2003/11/EU om alternativ tvistlösning (ADR) har EU-kommissionen inrättat en internet-plattform för tvistlösning online (ODR) mellan företag och konsumenter. Mer information om alternativ tvistlösning finns under följande länkar:
- EU-kommissionens plattform för tvistlösning online (http://ec.europa.eu/odr)
- Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se)

TILL TOPPEN AV SIDAN


Imprint

TT-LINE AB


Travemündeallén 12
231 61 Trelleborg
Telefon: 0410-560 00
E-mail: info@ttline.se
Company registration number: 556063-7828
VAT: SE-556063-7828
Sales tax identification number according to § 27 a sales tax law: DE118911415

Personally liable partner:
TT-Line Verwaltungsgesellschaft mbH,
Lübeck, HRB 3749
Managing Directors: Hanns Heinrich Conzen, Bernhard Johannes Termühlen

Content responsible person in accordance with § 55 Abs. 2 RStV: Bernhard Johannes Termühlen
Liability Note: Despite careful content control we do not take responsibility for the content of external links. The users are exclusively responsible when following an external link.


Foto: Sven Rosenhall, Niclas Bomgren, Johann Wimmer, Adobe Stock samt diverse bilder från turistbyråer, städer och hotell.

This imprint is also valid for the following pages, run by TT-Line GmbH & Co. KG
https://www.facebook.com/TTLine.Sverige
https://www.instagram.com/ttline_sverige/
https://www.youtube.com/channel/UCZRLwpHoeNAAqUaYobvv2pw/featured

TILL TOPPEN AV SIDAN

Visa Mastercard Diners Club Swish D21