Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO). W związku z tym, wypełniając obowiązki wynikające ze wskazanego aktu prawnego, w przedmiotowym dokumencie wyjaśniamy, w jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe, przekazywane przez Państwa na rzecz TT Line Polska sp. z o.o.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie TT Line Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Świnoujściu oraz spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej TT Line, w skład której wchodzą: TT-Line GMBH, TT-Line AB. Powierzone nam dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mając na uwadze dobro naszych klientów, nie przekazujemy również, w sposób odpłatny bądź nieodpłatny, danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo powszechnie obowiązujące, lub wynika z chęci zapewnienia Państwu usług najwyższej jakości. Każdorazowo jednak powierzenie Państwa danych odbywa się na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych, która nie upoważnia odbiorcy do dowolnego ich wykorzystania, a jedynie do ich wykorzystania w celach wskazanych przez Administratora w tej umowie i w zakresie, który nie przekracza swoim zasięgiem, zakresu w których dane osobowe mógłby przetwarzać sam Administrator. Powierzenie tych danych ma charakter wyjątkowy i sprowadza się jedynie do współpracy z Google Analytics, Google Data Studio, Google Ads, Facebook Ads, Inis.

2. Kategorie danych przez nas przetwarzanych

TT Line Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe uzyskane w drodze korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej oraz korzystania z funkcjonalności i narzędzi jakie ona oferuje. Będą to dane wpisane przy rejestracji konta użytkownika w naszym serwisie i dokonywaniu rezerwacji internetowej, wpisane w newsletterze, a także we wszelkich formularzach zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Informujemy, że korzystamy również z narzędzi służących do analizowania witryn internetowych, które wykorzystują pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco wprowadzać w naszym serwisie takie rozwiązania, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Do celów analitycznych używane są przez nas również narzędzia mierzące ruch na naszym portalu, które wykorzystując numer IP Państwa urządzenia, nie łączy go jednak z żadnymi Państwa danymi osobowymi.

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobowe, przetwarzamy jedynie w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

–                    wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

–                    przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania umowy zawartej z Państwem, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,

–                    przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TT Line Polska sp. z o.o.

–                    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów,

–                    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dzięki przetwarzaniu Państwa danych osobowych jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługę na najwyższym poziomie, a także dokonywać zmian pozwalających na udoskonalenie naszej oferty w sposób, który maksymalnie będzie odpowiadał Państwa potrzebom. Wykorzystywanie profilowania uzyskiwanych danych pozwala na podejmowanie przez nas w sposób zautomatyzowany decyzji o przekazaniu Państwu informacji o usługach, promocjach itp. które będą dopasowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb, a także do takiego przedstawiania naszej oferty, która w sposób kompleksowy, prosty i czytelny Państwa odpowie na Państwa oczekiwania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), to dane te są przetwarzane do do momentu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, co stanowi  nasz prawnie uzasadniony interes. Przetwarzamy również dane osobowe w celach analitycznych zmierzających do badania satysfakcji klienta, dokonania oceny świadczonych przez nas usług, a także optymalizacji i doboru naszej oferty do potrzeb klienta. Przetwarzanie danych we wskazanym zakresie również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i będzie trwało do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Wyrażenie przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych pozwala nam na przesyłanie drogą mailową informacji o świadczonych usługach, ofertach promocyjnych, organizowanych konkursach i innych informacji handlowych. Przetwarzanie Państwa danych w tym zakresie,  będzie trwało do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

Każdorazowo udzielenie zgody ma charakter dobrowolny. W sytuacji jednak niektórych danych, oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług, ich podanie jest konieczne dla wykonania przez nas usługi.

4. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy, iż TT Line przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny i jedynie w zakresie wynikającym z uzyskanych od Państwa zgód lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Mając jednak na uwadze ciążące na nas jako Administratorach Państwa danych obowiązki, wskazujemy na przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

–                    prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

–                    prawo do sprostowania i uzupełniania swoich danych osobowych,

–                    prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

–                    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

–                    prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego, wskazanego administratora,

–                    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

–                    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

–                    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw dotyczących przetwarzania przez TT Line Polska sp. z o.o. Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, poprzez wybranie jednego ze wskazanych poniżej kanałów komunikacji:

–                    TT Line Polska sp z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście,

–                    adres email: marketing.pl@ttline.com

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1)           prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

[zgodnie z art. 15 RODO osoba której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategoria danych osobowych, informacja o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, informacje o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, informację o źródle uzyskania danych (jeżeli dane nie pochodzą od osoby której dane dotyczą), informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty w przypadku poniesienia kosztów administracyjnych związanych z dostarczeniem wnioskowanych informacji]

2)           prawo do sprostowania i uzupełniania swoich danych osobowych

[zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących  jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych]

3)           prawo do usunięcia swoich danych osobowych

[zgodnie z art. 17 RODO osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdy: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO]

4)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych

[zgodnie z art. 18 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą].

5)           prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego, wskazanego administratora [zgodnie z art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit.a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6)           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

[zgodnie z art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim].

7)           prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

[zgodnie z art. 77 RODO Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie]

8)           prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

[zgodnie z art. 7  RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem].

W celu realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami pod privacy.pl@ttline.com lub pod adresem:  TT Line Polska sp z o.o. ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście. W celu rozpatrzenia wniosku konieczne będzie zweryfikowanie tożsamości zgłaszającego.

Wspólnie z naszym Partnerem Ve gromadzimy dane osobowe, które będą wykorzystywane do celów marketingowych zgodnie z naszą polityką prywatności oraz naszego partnera Ve. Więcej informacji pod linkiem https://www.ve.com/privacy-policy.

Wspólnie z naszym Partnerem Inis gromadzimy dane osobowe, które będą wykorzystywane do celów marketingowych zgodnie z naszą polityką prywatności oraz naszego partnera Inis. Więcej informacji pod linkiem https://www.inis.pl/

Paypal PayU Visa Mastercard