Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN i kabina z rabatem 25 %

Ogólne warunki świadczenia usług HotSpot

1. Przedmiot Umowy

Operator HotSpot umożliwia klientowi korzystanie z usług HotSpot (bezprzewodowego dostępu do Internetu zgodnie ze standardami WLAN oraz dostępu do Internetu poprzez sieć LAN) na niżej określonych warunkach. Operator HotSpot jest uprawniony, jednakże nie jest zobligowany, do świadczenia usług HotSpot. Klientowi nie przysługuje prawo do roszczenia tytułem dostępności usługi HotSpot.

Ponadto klient posiada możliwość zakupu voucherów do korzystania z Internetu na pokładzie promu. Ważność voucherów wynosi jeden rok. Posiadaczowi voucherów nie przysługuje prawo pierwszeństwa w korzystaniu z dostępu do usługi HotSpot.

2. Zawarcie Umowy

Umowa w zakresie usług HotSpot zostaje zawarta poprzez udzielenie możliwości korzystania niezwłocznie po dokonaniu przez klienta identyfikacji w HotSpot poprzez wprowadzenie wszelkich niezbędnych danych na stronie startowej oraz wyraźnym potwierdzeniu akceptacji niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

3. Warunki konieczne

3.1 W celi korzystania z usług HotSpot klient musi ze swojej strony zapewnić niezbędne wyposażenie sprzętowe oraz oprogramowanie, które jest konieczne w celu podłączenia do Internetu, a w szczególności laptop posiadający dostęp do sieci LAN / WLAN, lub też odpowiedni terminal.

3.2 Operator HotSpot jedynie udostępnia możliwość podłączenia do Internetu. Operator HotSpot nie posiada żadnych zabezpieczeń technicznych tego połączenia przeciwko szpiegowaniu danych przez jakiekolwiek strony trzecie, spam, trojany, wirusy, filtrowanie sieci, zapory sieciowe i tym podobne. Jednakże operator HotSpot jest uprawniony do stosowania środków ostrożności mających na celu ograniczenie dostępności wszystkich stron i usług internetowych.

4. Zakres usług

4.1 Operator HotSpot nie świadczy usług na rzecz ogółu odbiorców, lecz wyłącznie na rzecz swoich klientów, którzy zostali prawidłowo zaokrętowani na statku.

4.2 Operator HotSpot świadczy usługi zachowując poufność zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych. Treści transmitowane przez strony trzecie nie są przedmiotem świadczenia usług i nie są one standardowo kontrolowane. Dotyczy to również przypadków, gdzie treści zawierają oprogramowanie powodujące szkody (np. wirusy) lub też naruszają prawa stron trzecich.

5. Dostęp

Usługa HotSpot jest oferowana w ramach istniejących możliwości technicznych i operacyjnych. Tymczasowe zakłócenia HotSpot mogą wynikać tytułem siły wyższej włączając w to strajki, lokauty i zarządzenia władz, jak również ze względu na zmiany techniczne sytemu HotSpot, lub też z innych względów, które są niezbędne w celu prawidłowego, lub też ulepszonego świadczenia usług HotSpot. Operator HotSpot podejmuje jednakże odpowiednie starania stosując zasadę minimalizowania kosztów, mające na celu wyeliminowanie takich zakłóceń lub też przerw, lub też działania mające na celu ich wyeliminowanie. 

6. Obowiązki i odpowiedzialność klienta

6.1 Klient jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowych swoich własnych danych w celu zabezpieczenia przed ich utratą.

6.2 Dane transmisji wygenerowane pomiędzy terminalem klienta i HotSpot po dokonaniu rejestracji są transmitowane bez ich szyfrowania. Istnieje możliwość przeglądania danych połączenia wygenerowanych pomiędzy terminalem klienta i HotSpot przez strony trzecie. Zabezpieczenie transmisji danych w ramach dostarczenia sieci WLAN może być dokonane wyłącznie poprzez stosowanie przez klienta specjalnego oprogramowania zabezpieczającego.

6.3 Ponadto klient zobowiązuje się, iż ani nie będzie wykorzystywał dostępu do usług HotSpot, ani też samej usługi HotSpot w celu rozprzestrzeniania ani pobierania informacji naruszających przepisy prawa i normy obyczajowe w Internecie, czy też wykorzystywania ich w sposób niewłaściwy, a w szczególności:

 - zapewni przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności również przepisy dotyczące ochrony młodocianych i przestrzegania krajowych i międzynarodowych praw autorskich;

- nie zapisuje, ani też nie umożliwia zapisywania jakichkolwiek treści szykanujących lub szkalujących dobre imię, lub też treści stanowiących pogwałcenie, nadużycie, zagrożenie lub też naruszenie prywatności innych, treści sprzecznych z prawem lub też niemoralnych na serwerach HotSpot, a w szczególności na serwerach WWW, na serwerach anonimowego protokołu komunikacyjnego FTP (File Transfer Protocol) oraz serwerach e-mail, ani też nie odwołuje się do takich treści.

- Nie udostępnia, ani też nie odwołuje się do jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszyć dobre imię operatora.

- nie oferuje, nie transmituje, ani też nie wzywa do przesłania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, wiadomości-śmieci i spamu lub wysyłki niezamawianej poczty masowej. 

- nie korzysta z jakiegokolwiek sprzętu ani też nie stosuje aplikacji, które prowadza, lub też mogłyby prowadzić do zakłóceń / zmian fizycznej lub też logicznej struktury serwera HotSpot, sieci HotSpot lub też innych sieci.

- niewykorzystywania ani stosowania jakichkolwiek usług typu Filesharing.

- przesyłania danych HotSpot wyłącznie poprzez stosowanie zwyczajowych standardów podstawowej architektury sieciowej TCP/IP.

7. Wyłączenie odpowiedzialności operatora HotSpot przez klienta

7.1 Klient zobowiązuje się do wyłączenia odpowiedzialności operatora HotSpot tytułem wszelkich roszczeń stron trzecich powstałych na skutek naruszenia zobowiązań klienta określonych w punkcie 6.

7.2 Klient ponosi pełna odpowiedzialność za treści własne, jak również treści stron trzecich udostępnianych w Internecie mających związek z operatorem HotSpot. Odpowiednio zobowiązuje się również do zabezpieczenia operatora HotSpot przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich.

7.3 W przypadku naruszenia przez klienta obowiązków wynikających z postanowień punktu 6, operator HotSpot jest uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu naprawienia nadużycia. Operator HotSpot jest w szczególności uprawniony do zablokowania autoryzacji dostępu klienta do usług LAN / WLAN ze skutkiem natychmiastowym i / lub do usunięcia treści i danych stanowiących naruszenie ze swoich serwerów i systemów. W przypadku zawinionego naruszenia obowiązku klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz operatora HotSpot.

8. Odpowiedzialność operatora HotSpot

8.1 Operator HotSpot ponosi wobec klienta wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od podstaw prawnych, w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony operatora HotSpot, jego przedstawicieli prawnych, lub agentów działających na jego zlecenie, jak również zawinionego naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. W przypadku zawinionego naruszenia podstawowych zobowiązań umownych, niebędącego zaniedbaniem umyślnym ani rażącym, odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania tytułem zwyczajowych, przewidywalnych szkód umownych do maksymalnej wysokości 500 EUR. Tytułem strat finansowych, które nie były spowodowane działaniem umyślnym, odpowiedzialność operatora HotSpot jest ograniczona do kwoty 2.500,00 EUR w stosunku do jednego klienta, przy czym odpowiedzialność w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych jest ograniczona do wysokości 10.000,00 tytułem jednego zdarzenia powodującego szkodę, w przypadku gdy wypłata odszkodowania, które jest należne kilku stronom tytułem tego samego zdarzenia przekracza górną granicę odpowiedzialności, odszkodowania są proporcjonalnie zmniejszane tak, aby całkowita kwota wszystkich roszczeń o odszkodowanie odpowiadała maksymalnemu ograniczeniu.

8.2 Wyżej określone ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z zapisem punktu 8.1 nie dotyczy szkód powstałych na skutek zawinionego działania operatora HotSpot, jego przedstawicieli prawnych, lub agentów działających na jego zlecenie w zakresie utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, jak również odpowiedzialności tytułem Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte – ProdHaftG) z dnia 15.12.1989 (BGBl. I S. 2198).

8.3 Operator HotSpot ponosi odpowiedzialność wyłącznie w ramach użytkowania tytułem zniszczenia, szkody lub utraty danych, w takim zakresie w jakim operator HotSpot ponosi odpowiedzialność tytułem zniszczenia, szkody lub utraty dla odzyskania danych, w maksymalnej wysokości, jaka została określona do maksymalnej wysokości określonej w punkcie 8.1. Odpowiedzialność nie stosuje się w przypadku strat spowodowanych utratą danych na skutek zaniedbania.

9. Ochrona danych

9.1 Operator HotSpot wykorzystuje i przechowuje dane wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa. Operator HotSpot przechowuje dane dotyczące połączeń w celach dowodowych. Przechowywane są tu konkretne godziny połączeń wraz z danymi osobowymi klienta. Czas przechowywania jest regulowany obowiązującymi przepisami i obecnie wynosi on 7 dni. Klient niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych.

9.2 Dane klienta HotSpot nie są udostępniane stronom trzecim. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wyłącznie w takim zakresie, w jakim operator HotSpot jest, lub też będzie zobowiązany udostępnienia takich danych stronom trzecim ze względu na obowiązujące przepisy prawa, (np. organów ścigania lub też posiadaczy praw autorskich).

9.3 Na swoją prośbę klient może otrzymywać informacje w zakresie swoich danych o każdym czasie.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Nie zostały zawarte żadne dodatkowe umowy w formie ustnego porozumienia.

10.2 Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu.

10.3 Obowiązują wyłącznie warunki świadczenia usług operatora HotSpot.

 

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24