Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN

Ogólne warunki

Ogólne warunki przewozu pasażerów

TT-Line GmbH & Co. KG (zwana odtąd TT-Line) świadczy usługi w zakresie przewozu pasażerów, pasażerów zmotoryzowanych jak również wszelkich innych pojazdów oraz bagażu wyłącznie na niżej określonych warunkach. Zwracamy uwagę, iż niniejsze warunki ogólne nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży pakietów w rozumieniu §651a Bürgerliches Gesetzbuch (niemieckiego kodeksu cywilnego) w przypadku gdy pakiet dodatkowo do przewozu promem obejmuje również pobyt w hotelu. Pakiety takie są specjalnie oznaczone. Cennik pasażerski nie może być stosowany w przypadku przewozów komercyjnych. Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez pasażerów indywidualnych. W przypadku pasażerów grupowych obowiązują odrębne warunki przewozu i anulowania rezerwacji. 

1. Zawarcie umowy przewozu

Dokonując zgłoszenia rezerwacji pasażer składa TT-Line wiążącą ofertę zawarcia umowy przewozu. Zgłoszenie takie obowiązuje również w stosunku do wszystkich innych osób podanych w czasie dokonywania rezerwacji. TT-Line prosi o zwrócenie uwagi na poprawność podawanych nazwisk. W szczególności dotyczy to również każdorazowego sprawdzenia poprawności imion na dokumentach podróży, które muszą być identyczne z imionami wpisanymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Rezerwacja może być dokonana ustnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną komputerowym systemem rezerwacji lub pisemnie. Rezerwacja jest wiążąca po jej przyjęciu przez TT-Line. Przyjęcie takie nie wymaga żadnej szczególnej formy. Pasażerowie niepełnosprawni powinni poinformować o swojej niepełnosprawności podczas dokonywania rezerwacji. W przypadku braku takiego prawidłowego powiadomienia TT-Line nie jest w stanie zapewnić prawidłowej usługi transportowej.

2. Płatność ceny przewozu

O ile nie zostanie to ustalone inaczej pomiędzy stronami, płatność ceny przewozu jest należna do natychmiastowej zapłaty. W przypadku niedokonania przez pasażera płatności  za przewóz zgodnie z wyżej określonym terminem płatności, TT-Line jest uprawniona do odstąpienia od umowy przewozu po uprzednim wezwaniu pasażera do zapłaty określając termin płatności, oraz do obciążenia pasażera kosztami odstąpienia na warunkach określonych w punkcie 7.

3. Warunki podróży

a) Postanowienia ogólne
W celu wykonania umowy przewozu pasażer jest zobowiązany do spełnienia wszelkich przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności aktualnych przepisów celnych i podatkowych obowiązujących pasażera, jego bagaż oraz pojazd również w dacie ewentualnej podróży powrotnej. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów oraz innych negatywnych skutków wynikających z niespełnienia wyżej określonych wymogów prawnych za wyjątkiem przypadku gdy wynikają one z podania błędnej informacji podanej przez TT-Line. Pasażerowie oraz pasażerowie zmotoryzowani muszą zgłosić się do odprawy najpóźniej w czasie oznaczonym dla rozpoczęcia danej podróży, a pojazd musi być gotowy dla załadunku. W przypadku późniejszego przybycia, fakt wcześniejszego dokonania i potwierdzenia rezerwacji nie uprawnia do przewozu. W czasie podróży pasażerom nie wolno przebywać na pokładzie samochodowym.

b) Wymogi techniczne obowiązujące pojazdy
Pojazdy muszą spełniać następujące wymogi: Maksymalna długość: 14 metrów, maksymalna szerokość: 2,55 metra, maksymalna masa pojazdu z Niemiec: 7.500 kg, pojazdów ze Szwecji: 3.500 kg, pojazdów z Polski: 7.500 kg.

c) Zwierzęta domowe
W przypadku przewożenia przez pasażera zwierząt domowych, jest on zobowiązany powiadomić TT-Line o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji. Pasażer jest zobowiązany do posiadania wszelkiej dokumentacji dotyczącej zwierzęcia domowego wymaganej przepisami prawa kraju będącego celem podróży w czasie trwania transportu drogą morską. Spełnione muszą być wszelkie wymogi prawne określające wwóz zwierząt domowych. W przypadku gdy pasażer nie jest w stanie okazać wymaganych dokumentów na żądanie, lub nie spełnia wymogów prawnych określających wwiezienie zwierząt domowych, TT-Line ma prawo odmówić przewozu. Pasażer przewożący zwierzę domowe ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny i straty spowodowane przez zwierzęta domowe.

4. Przewóz dzieci i młodzieży pozostających bez opieki

Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą podróżować samodzielnie. Młodzież pomiędzy 14 a 17 rokiem życia włącznie podróżująca bez opieki musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie zarezerwowanej podróży, którą należy okazać na żądanie TT-Line. Ze względów bezpieczeństwa zobowiązane są również do wykupionia całej kabiny do własnej dyspozycji.  

5. Bagaż i towary niebezpieczne

Zwyczajowy bagaż kabinowy jest przewożony bez dodatkowych opłat. Transport bagażu znajdującego się w pojeździe lub na pojeździe przewożonym wraz z pasażerem jest bezpłatny z zastrzeżeniem spełnienia wymogów przepisów regulujących przewóz pojazdów. Przewóz wszelkiego innego bagażu lub towarów podlega warunkom przewozu ładunku według taryfy frachtowej. Za wyjątkiem paliwa znajdującego się w zbiornikach przewożonych samochodów przewóz ładunków wybuchowych, niebezpiecznych lub palnych jest zabroniony. Dotyczy to również innych towarów, które ze względu na wydzielany zapach mogą niepokoić innych pasażerów, lub też które z innych względów nie powinny podlegać usłudze przewozu. Pasażer ponosi wobec TT-Line oraz innych pasażerów odpowiedzialność określoną przepisami prawa tytułem szkód spowodowanych przez towary wniesione przez pasażera na pokład.

6. Zmiana taryfy

Po wejściu w życie umowy zmiana taryfy jest możliwa w przypadku wzrostu kosztów transportu, a w szczególności kosztów paliwa, wzrostu kosztów usług specjalnych takich jak usługi portowe lub zmiana kursów wymiany, które mają wpływ na koszty podróży. Zmiany taryfy są obliczane w następujący sposób:

W przypadku wzrostu kosztów transportu w stosunku do obowiązujących w czasie zawierania umowy TT-Line jest uprawniona do podniesienia stawek w oparciu o następującą kalkulację:

W przypadku wzrostu kosztów na jednego pasażera i na jedno miejsce kabinowe TT-Line jest uprawniona do obciążenia pasażera tą kwotą.

W przypadku wzrostu kosztów na statek te dodatkowe koszty są dzielone na liczbę miejsc pasażerskich statku, który został uzgodniony do dokonania przewozu. TT-Line jest uprawniona do obciążenia pasażera tak obliczoną kwotą jednostkową. W przypadku wzrostu opłat takich jak opłaty portowe, opłata tytułem usługi przewozu może zostać zwiększona o część tych opłat przypadających na daną taryfę. W przypadku zmian kursów wymiany w stosunku do daty i czasu zawarcia umowy, TT-Line jest uprawniona do obciążenia pasażera wzrostem kosztów podróży wynikających z tej zmiany. Wzrost ceny jest możliwy wyłącznie w przypadku gdy okres pomiędzy zawarciem umowy przewozu i datą podróży wynosi ponad 4 miesiące. O zmianie taryfy pasażer jest informowany niezwłocznie. Obejmuje to szczegółową informację na temat wyliczenia nowej opłaty tytułem usługi transportu. Wzrost taryfy jest możliwy do 21 dni poprzedzających datę podróży. Po upływie tej daty wzrost tafty nie jest możliwy. W przypadku wzrostu taryfy o ponad 10% pasażer ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Pasażer może się również zwrócić do TT-Line z prośba o udostępnienie innej usługi transportowej świadczonej przez TT-Line, przy założeniu, iż TT-Line jest w stanie taką inną usługę zaproponować. Pasażer jest uprawniony do dochodzenia swoich praw wobec TT-Line niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wzroście taryfy.

7. Odstąpienie od umowy przez pasażera / zmiana rezerwacji

7.1 Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy. Pasażer posiada prawo do odstąpienia od umowy przewozu w dowolnym czasie, pod warunkiem zgłoszenia tego przed planowaną datą rejsu. W celu udokumentowania odstąpienia powinno być ono złożone w formie pisemnej. Data odstąpienia jest datą wpływu zgłoszenia odstąpienia do TT-Line. Nieprzybycie na statek w oznaczonym czasie przed rejsem jest odstąpieniem od umowy. W przypadku, gdy pasażer odstąpi od umowy lub też nie przybędzie na statek, TT-Line jest uprawniona do żądania odszkodowania tytułem przygotowań i gotowości do wykonania usługi dla pasażera. Kalkulując zryczałtowane koszty odstąpienia pasażera od umowy, TT-Line uwzględnia przeciętną zaoszczędzonych kosztów oraz powszechną możliwość odsprzedaży usługi transportowej zarezerwowanej przez pasażera. Pasażer jest uprawniony do udokumentowania, iż TT-Line nie poniosła żadnych strat, lub też, że strata jest niższa niż wyliczona kwota opłaty manipulacyjnej (ryczałtu). Zryczałtowana kwota odszkodowania jakiej żąda TT-Line jest następująca:

Oferty na rejsy w obie strony częściowo wykorzystane nie podlegają zwrotowi.

 • Warunki komponentu Flex Plus:

Naliczana jest następująca kwota opłaty manipulacyjnej: w przypadku odstąpienia od umowy do 24 godzin przed planowaną datą rejsu, pasażer jest uprawniony do otrzymania zwrotu 100% poniesionej opłaty za przewóz (nie dotyczy oferty specjalnej częściowo wykorzystanej),  za odstąpienie w termienie krótszym niż do 24 godziny - pasażer nie jest uprawiony do otrzymania zwrotu opłaty za przewóz. Opłata za komponent Flex Plus nie podlega zwrotowi, niezależnie od momentu odstąpienia od umowy. Warunki odstąpienia od umowy w innych taryfach (pasażer pieszy bez samochodu, z rowerem, z motorem, z rowerem trzykołowym, itp.): Naliczana jest następująca opłata manipulacyjna: w przypadku odstąpienia: od 30 do 15 dni przed datą rejsu: 10%, od 14 do 4 dni przed datą rejsu: 30%, od 3 i mniej niż 3 dni przed datą rejsu: 50%, w dniu rejsu lub w przypadku niezgłoszenia się na statek: 80% opłaty za przewóz, nie mniej jednak niż 60 PLN.

 • Warunki innego przewozu (bez samochodu, z rowerem, z motorem, z rowerem trzykołowym, itp.):

Naliczane są następujące kwoty ryczałtu:

W przypadku odstąpienia:

 • od 30 to 15 dni przed datą przewozu: 10%,
 • od 14 and 4 dni przed datą przewozu: 30%,
 • od 3 i mniej niż 3 dni przed datą przewozu: 50%,
 • w dacie przewozu lub w przypadku niezgłoszenia się na statek: 80% taryfy,

nie mniej niż 60 PLN.

 • Warunki dla biletu typu Smart:

W przypadku odstąpienia przez pasażera, niezależnie od daty zgłoszenie odstąpienia, pasażer nie jest uprawniony do zwrotu opłaty za przewóz. W przypadku ofert specjalnych, TT-Line ma prawo określić inne zryczałtowane opłaty manipulacyjne za odstąpienie od umowy, o których pasażer jest informowany odpowiednio przed dokonaniem zakupu.

7. 2 Zmiana rezerwacji

W przypadku biletu z komponentem Flex Plus zmiana terminu rejsu na inną datę może być dokonana bezkosztowo do 24 godzin przed planowaną data rejsu w okresie 12 miesięcy licząc od daty pierwszej rezerwacji, z zastrzeżeniem dostępności takiej usługi transportowej. Zmiany w bilecie są kalkulowane zgodnie z taryfą obowiązująca w dniu dokonywania zmiany. Zmiana rezerwacji nie pociąga za sobą konieczności poniesienia opłaty za zmiany w bilecie. Bilet typu Smart może być zmieniony do 24 godzin przed planowaną datą przewozu. Zmiany w bilecie są kalkulowane zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu dokonywania zmiany.  Dodatkowa opłata za zmiany w wysokości 190 PLN/ € 40 / SEK 400 jest naliczana za każdą zmianę. Zmiana biletu typu Smart na pakiet turystyczny nie jest możliwa. Data rejsu na podstawie oferty z wykupionym komponentem Flex Plus może zostać zmieniona bezpłatnie na 24 godziny  przed planowaną datą rejsu, pod warunkiem dostępności miejsc. Zmiany w bilecie są kalkulowane  zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu dokonywania zmiany. W przypadku dokonania samodzielniej zmiany przez pasażera na portalu internetowym "Moje TT-Line" nie jest naliczana opłata za zmianę.

W przypadku biletu typu Smart zmiana rezerwacji terminu podróży na inną datę podróży może być dokonywana najpóźniej do 24 godzin  przed podróżą w okresie 12 miesięcy od daty pierwszej rezerwacji z zastrzeżeniem dostępności takiej usługi transportowej. Zmiany taryfy są kalkulowane zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu dokonywania zmiany. Tytułem każdej zmiany rezerwacji pasażer jest obciążany opłatą w wysokości 190 PLN / 40 EUR. Zmiana rezerwacji pakietów nie jest możliwa.

8. Odstąpienie i rozwiązanie umowy przez TT-Line

TT-Line jest uprawniona do odstąpienia od umowy oraz do jej rozwiązania przed lub też w trakcie wykonania usługi transportu z następujących powodów:

1. w przypadku gdy według należnej oceny Kapitana:

 • pasażer jest, lub też staje się niezdolny do ukończenia podróży z powodów choroby, wieku, lub też innych względów;
 • mógłby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu jakichkolwiek innych pasażerów;
 • przedłożył nieprawdziwe, niejasne lub też niepełne informacje podczas dokonywania rezerwacji (np. dotyczące liczby oraz wieku pasażerów, którzy mają być przewiezieni, dotyczące zwierząt domowych, które mają być przewiezione, dotyczące towarów, które mają być przewiezione), które mają zasadnicze znaczenie dla wykonania niniejszej umowy oraz jej warunków, na których to opiera się decyzja TT-Line o zawarciu umowy o przewóz z pasażerem;
 • zakłóca wykonanie usługi transportowej pomimo próśb o zaprzestanie takiego zachowania;
 • lub też narusza postanowienia niniejszej umowy w stopniu uzasadniającym jej niezwłoczne rozwiązanie.

W takich przypadkach pasażerowi nie przysługuje prawo żądania odszkodowania opłaconej taryfy. Kwota wynikająca z zaoszczędzonych kosztów oraz kwota uzyskana z innego wykorzystania zarezerwowanych lecz niewykorzystanych przez pasażera usług zostanie zwrócona. W przypadku rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn, TT-Line jest uprawniona do zdjęcia pasażera ze statku oraz żądania odszkodowania tytułem poniesionych kosztów;

2. w przypadku zagrożenia wykonania podróży ze względu na nieprzewidziane lub też nadzwyczajne okoliczności (np. pożar, awarię infrastruktury portowej, złe warunki pogodowe lub stan morza, skażenie radioaktywne, decyzje władz, zamieszki, strajki, epidemie lub awarie morskie). Podobne postanowienie dotyczy przypadku konieczności podjęcia działań w przypadku konieczności ratowania ludzkiego życia. W tych przypadkach opłacona taryfa zostanie zwrócona pasażerowi. Nie narusza to praw pasażera do wnoszenia roszczeń wynikających z ogólnych przepisów prawa.

9. Zmiany trasy i usług

Dozwolone są odstępstwa od umowy w zakresie podstawowych usług i podstawowych zmian takich usług, które są niezbędne po zawarciu niniejszej umowy, które to nie są spowodowane przez TT-Line działającą w złej wierze, z zastrzeżeniem iż takie zmiany nie są znaczące oraz iż nie mają one znaczącego wpływu na podróż. TT-Line informuje pasażera o wszelkich znaczących zmianach swoich usług gdy tylko posiądzie wiedzę o powodach zmiany. W przypadku znaczącej zmiany znaczących usług pasażer jest uprawniony do niezwłocznego rozwiązania umowy bez jakichkolwiek kosztów. Nie gwarantuje się ostatecznej marszruty podróży. Kapitan statku posiada wyłączne uprawnienie do zmiany marszruty lub też czasu podróży koniecznej ze względu np. na względy bezpieczeństwa, warunki pogodowe lub decyzje administracyjne. 

10. Zobowiązanie do współpracy i obowiązek ujawnienia danych

pasażer jest zobowiązany do współpracy w zakresie wymaganym przepisami prawa w celu uniknięcia lub zminimalizowania ewentualnych szkód w możliwie szerokim zakresie w przypadku zakłócenia świadczonych usług przewozu. Pasażer jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TT-Line w formie pisemnej o wszelkich szkodach i/lub stratach ubrań, bagażu lub pojazdu, jednakże nie później niż w czasie zejścia ze statku lub przekazania. Pisemne powiadomienie nie jest koniczne w przypadku gdy uszkodzenie ubrań, bagażu lub pojazdu jest stwierdzone przez obie strony w czasie przekazywania towaru. W przypadku gdy szkoda nie mogła zostać stwierdzona w drodze inspekcji zewnętrznej, wystarczające jest złożenie powiadomienia do: TT-Line, Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde lub do TT-Line Polska Sp. z o.o., Ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście, info.pl@ttline.com, w terminie 15 dni od daty zejścia ze statku. W przypadku gdy powiadomienie nie zostanie złożone w wymaganym terminie przyjmuje się, iż bagaż, ubrania lub pojazd pasażera były kompletne i nieuszkodzone w czasie zejścia ze statku.

Pasażer wyraża zgodę na dokonanie kontroli bezpieczeństwa włącznie z przeszukaniem osobistym oraz przeszukaniem jego bagażu przez TT-Line lub też strony trzecie upoważnione do tego przez TT-Line w przypadku gdy oraz w takim zakresie w jakim TT-Line oraz strony trzecie jakim to zostało powierzone są zobowiązane do dokonania takiego przeszukania zgodnie z wymogami prawa krajowego lub międzynarodowego, a w szczególności Kodem ISPC. Zastrzega się wszelkie dalsze wymogi.

11. Odpowiedzialność TT-Line

11.1 Prawne ograniczenie odpowiedzialności.
Odpowiedzialność TT-Line jako przewoźnika tytułem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz tytułem szkody na pojeździe, zwierzętach domowych, bagażu lub też innych towarach podlega przepisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady EG 392/2009 oraz skonsolidowanym postanowieniom Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 oraz Protokołu z 2002 r. do Konwencji. W przypadku uszkodzenia pojazdu TT-Line odpowiada w takim stopniu, w jakim straty te nie przekraczają 330 Jednostek Obliczeniowych (Specjalne Prawo Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy) W przypadku szkody lub straty innego bagażu lub towarów TT-Line odpowiada w takim stopniu, w jakim straty te nie przekraczają 149 Jednostek Obliczeniowych (Specjalne Prawo Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy) na jednego pasażera w każdym przypadku. (por. Art. 8 pkt. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady EG 392/2009).

11.2 Prawne ograniczenie odpowiedzialności
Odpowiedzialność tytułem roszczeń, które nie są regulowane Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady EG 392/2009 i/lub skonsolidowanymi postanowieniami Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 oraz Protokołem z 2002 r. do Konwencji, i które nie stanowią urazów ciała ani nie są spowodowane rażącym zaniedbaniem ani zamierzonym działaniem TT-Line ani jego przedstawicieli prawnych, pracowników ani służb są ograniczone do maksymalnej wysokości 300% uzgodnionej stawki tytułem przewozu. W przypadku uszkodzenia pojazdu TT-Line nie ponosi odpowiedzialności tytułem szkody wynikającej z niestandardowej budowy modelu samochodu.

Całkowita kwota odszkodowania tytułem zakwaterowania w przypadku anulowania lub opóźnienia odejścia jest ograniczona do trzech noclegów oraz kwoty 80,00 EUR za nocleg / pasażera. TT-Line ponosi koszty transportu do oraz z kei oraz noclegu. TT-Line nie ponosi odpowiedzialności tytułem strat wynikających przestrzegania przepisów prawa lub też wynikających z naruszenia takich przepisów przez pasażera.

12. Ograniczenia czasowe

Wszelkie ewentualne roszczenia pasażera zgodnie z postanowieniami Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady EG 392/2009 w związku z Konwencją Ateńską w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 oraz Protokołem z 2002 r. do Konwencji tytułem śmierci, urazów ciała lub też rozstroju zdrowia ulegają przedawnieniu z upływem dwóch lat.

Termin przedawnienia jest liczony w następujący sposób:

a) w przypadku szkody na osobie - od dnia opuszczenia statku przez pasażera;

b) w przypadku śmierci, która nastąpiła w czasie przewozu - od dnia, w którym pasażer powinien opuścić statek, a w razie odniesienia w czasie przewozu obrażeń ciała powodujących śmierć pasażera po opuszczeniu statku, od dnia śmierci, z tym że okres ten nie może przekroczyć trzech lat od daty opuszczenia statku;

c) w razie utraty lub uszkodzenia bagażu - od dnia opuszczenia statku lub od dnia, w którym powinno było ono nastąpić, w zależności od tego, który z nich jest późniejszy.

W przypadku nierozstrzygniętych sporów pomiędzy pasażerem oraz TT-Line na tle roszczenia lub też okoliczności na których roszczenie się opiera, okres ograniczenia zostaje zawieszony do czasu gdy pasażer lub TT-Line odmówią kontynuowania negocjacji. Roszczenia upływają nie wcześniej niż 3 miesiące po okresie ograniczenia.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady EG 392/2009 w związku z postanowieniami Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 oraz Protokołem z 2002 r. do Konwencji roszczenia pasażerów upływają po okresie 5 lat, przy czym za początek tego okresu przyjmuje się datę opuszczenia statku przez pasażera lub planowaną datę opuszczenia statku przez pasażera, w zależności od tego, która jest późniejsza. W przypadku gdy pasażer posiadł wiedzę o obrażeniu ciała, stracie lub szkodzie bagażu lub towarów lub też gdy pasażer powinien był wiedzieć o obrażeniu ciała, stracie lub szkodzie bagażu lub towarów, termin wnoszenia roszczeń ulega przedawnieniu z upływem 3 lat.

13. Odpowiedzialność personelu pomocniczego

Wszelkie prawa, zwolnienia oraz ograniczenia przyznane TT-Line w ramach niniejszych warunków ogólnych, niezależnie od powodu, przysługują również kapitanom, członkom załogi, agentom oraz inny służbom TT-Line w takim samym zakresie.

14. Ubezpieczenia

Zaleca się, aby pasażer zawarł odpowiednią umowę ubezpieczeniową w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka, które mogłoby powstać na niniejszych warunkach ogólnych.

15. Awaria wspólna

Pasażer nie jest zobowiązany do uczestniczenia w awarii wspólnej tytułem jakichkolwiek towarów, które wnosi na statek. Pasażerowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie tytułem awarii wspólnej.

16. Ochrona danych

Dane osobowe udostępnione przez pasażera są przechowywane w formie elektronicznej, przetwarzane i wykorzystywane przez TT-Line wyłącznie na potrzeby wykonania niniejszej umowy.

17. Miejsce jurysdykcji, prawo umowy oraz wypowiedzenie

17.1 Pasażer może wnieść powództwo przeciwko TT-Line do sądu w Lubece, Niemcy.

17.2 O miejscu wniesienia powództwa przez TT-Line przeciwko pasażerowi, decyduje miejsce zamieszkania powoda. W przypadku powództwa wnoszonego przeciwko pasażerom lub partnerom umowy występującym w charakterze przedsiębiorcy lub też będących osobą prawną na warunkach prawa prywatnego lub publicznego, lub też osobom nie będącym mieszkańcami Niemiec, lub też których miejsce zamieszkania w czasie wnoszenia powództwa jest nieznane, miejscem wnoszenia powództwa jest Lubeka, Niemcy.

17.3 Umowa oraz wszelkie inne stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu niemieckiemu. W przypadku wnoszenia powództwa przeciwko TT-Line za granicą, obowiązuje prawo niemieckie co najmniej w zakresie typu oraz kwoty ewentualnego roszczenia wnoszonego przez pasażera, w stopniu dozwolonym przepisami prawa.

17.4 Niniejsze warunki ogólne nie mają zastosowania z zastrzeżeniem oraz w takim stopniu w jakim niezbywalne prawa określone w międzynarodowych konwencjach lub też postanowienia prawa państw członkowskich UE , których pasażer jest obywatelem, obowiązujące w stosunku do umowy, stanowią inaczej. W przypadku wnoszenie powództwa przez TT-Line przeciwko pasażerowi, który w rozumieniu prawa szwedzkiego jest konsumentem i którego miejscem zamieszkania jest Szwecja, obowiązują przepisy prawa obowiązujące w Szwecji, a który w rozumieniu prawa polskiego jest konsumentem i którego miejscem zamieszkania jest Polska, obowiązują przepisy prawa obowiązujące w Polsce. 

17.5 W przypadku gdy jakiekolwiek z niniejszych postanowień warunków ogólnych jest lub też staje się przed lub też po danie niniejszej umowy prawnie nieważne lub też nieskuteczne, pozostałe warunki oraz sama umowa pozostają w mocy. Wszelkie prawnie nieważne lub też nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest ważne i skuteczne oraz które zachowuje cel gospodarczy do którego dążą strony przepisu będącego prawnie nieważnym lub nieskutecznym. W przypadku gdy umowa jest niepełna, takie postanowienie będzie ją uzupełniało.

Zastrzega się prawo do zmian.

 

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24