Z kodem: FIRST23 rabat 20% na wybrane oferty 🎁

Kup bilet na pierwszy rejs najnowszym promem Peter Pan ze Świnoujścia do Trelleborga. 20.02.2023 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów promowych TT-Line GmbH & Co. KG

1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez TT-Line GmbH & Co. KG [TT-Line] z wykorzystaniem stron internetowych należących do TT-Line oraz określa zasady i warunki sprzedaży usług poprzez przez system internetowej sprzedaży biletów TT-Line na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Użyte w Regulaminie wyrażenia mają znaczenie określone poniżej:

 • TT-Line - TT-Line GmbH & Co. KG z siedziba w Zum Hafenplatz 1, 23570 Lübeck-Travemünde, Niemcy zarządzający statkami TT-Line. W celu realizacji czynności wynikających z Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną TT-Line może korzystać z biura: TT-Line Polska Sp. z o.o. Ul.Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście.
 • System On-line – system rezerwacyjny dostępny w serwisie https://www.ttline.com/pl/ , którego właścicielem i administratorem jest TT-Line , umożliwiający osobie dokonującej nabycia biletu [„Użytkownik" lub „Płatnik”] na przewóz pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem przez TT-Line [„Bilet”], na rzecz Użytkownika lub Płatnika lub osoby trzeciej [„Pasażer"];
 • Użytkownik lub Płatnik - ma znaczenie określone w punkcie 2) powyżej; Użytkownik może być jednocześnie Płatnikiem, Pasażerem; Użytkownik może zarejestrować swoje konto w Systemie On-line, ale nie jest to warunek konieczny do skorzystania z tego systemu;
 • Pasażer – osoba, na rzecz której zakupiony został bilet;
 • Bilet– dokument uprawniający Pasażera do przewozu statkiem zarządzanym przez TT-Line, wydawany na Terminalu Promowym na podstawie zapisu elektronicznego w systemie, wygenerowany po pomyślnej rezerwacji i dokonaniu zapłaty elektronicznej. Bilet ma charakter biletu imiennego i jest dowodem zawarcia umowy przewozu oraz uiszczenia opłaty za przewóz;
 • Zakup biletu – zawarcie umowy przewozu z TT-Line poprzez system on-line;
 • Oferty specjalne – oferty zawierające szczególne warunki taryfowe, zamieszczona na stronie https://www.ttline.com/pl/oferty-i-promocje/
 • Warunki Przewozu– Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów statkami zarządzanymi przez TT-Line, na jakich TT-Line świadczy usługę przewozu Pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem; udostępnione w serwisie https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/przewoz-pasazerow/
 • Polityka Prywatności – dokument informujący o celach i sposobie zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych pasażera przez TT-Line dostępne w serwisie https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/polityka-prywatnosci/ ;
 1. TT-Line świadczy drogą elektroniczną usługę:
 2. rezerwacji Biletu [„Usługi"]. Umowy przewozów są zawierane na zasadach określonych w Warunkach Przewozu,
 3. informowania o aktualnych promocjach i ofertach TT-Line.

 

4.Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na:

 • postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • przetwarzanie przez TT-Line danych osobowych Użytkownika, których podanie jest niezbędne do dokonania rezerwacji oraz płatności za Bilet w Systemie On-line, a także inne wymagane odrębnymi przepisami prawa w tym związane z bezpieczeństwem na morzu lub przepisami prawa - w przypadku dokonania nabycia biletu za pośrednictwem Systemu On-line;
 • postanowienia Polityki Prywatności TT-Line, której treść jest udostępniona w serwisie https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/polityka-prywatnosci/
 • postanowienia Polityki Płatności TT-Line, której treść jest udostępniona w serwisie https://www.ttline.com/pl/najczesciej-zadawane-pytania/#rezerwacja
 1. Korzystając z Usług, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Line danych osobowych Użytkownika w celach niezwiązanych bezpośrednio z Usługami, w szczególności marketingowych i reklamy.

6.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu On-line:

 1. Desktop:

Preferowana przeglądarka: Firefox 75, Chrome 92, Safari 8.6,

System operacyjny: Windows 10, macOs 10

Sprzęt: pamięć operacyjna: 2 gb, dysk hdd 500GB, procesor: Intel i5 lub podobne;

 1. Mobile:

Przeglądarki: Safari lub Chrome adekwatny do modelu sprzętu

System operacyjny:  Android lub Os adekwatny do modelu sprzętu

Sprzęt: Iphone 7 lub Samsung Galaxy 10 lub podobne;

 1. optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024 x 768;
 2. umożliwienie instalacji plików Cookies.

TT-Line nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Użytkownika lub jego sprzętu.

 1. Użytkownik jest obowiązany do wypełnienia formularzy Systemu On-line poprawnymi i prawdziwymi danymi.
 2. Pomyślne zakończenie rezerwacji Biletu, w tym wniesienie opłaty, uprawnia Użytkownika do otrzymania Biletu na Terminalu Promowym.
 3. Niedozwolonym jest korzystanie z Systemu On-line w celu sprzecznym z obowiązującym prawem i przeznaczeniem.
 4. Do rejestracji konta Użytkownika w systemie „Moje TT-Line” , wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej; numer telefonu.
 5. W formularzach rezerwacji w Systemie On-line wymagane jest podanie następujących danych i informacji dotyczących Pasażerów: nazwisko i imiona; płeć; data urodzenia; narodowość; numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, w przypadku podróżowania przez Pasażerów z pojazdem, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. Dane, o których mowa powyżej podlegają weryfikacji podczas odprawy armatorskiej na Terminalach Promowych. Wszelkie konsekwencje i skutki niezgodności ponoszą wyłącznie Użytkownik i Pasażer.

12.Rezerwacja Biletu w Systemie On-line może być dokonana najpóźniej na 90 minut przed planowanym odejściem statku.

 1. Zmiany w zawartej Umowie przewozu/zmiana danych w dokonanej i opłaconej Rezerwacji (zmiana daty rejsu, zmiana liczby Pasażerów, itp.) są możliwe na zasadach określonych w Warunkach Przewozu. Zmiany są możliwe w serwisie „Moje TT-Line” https://ibe.booking.ttline.com/passage/pl/Login lub poprzez kontakt telefoniczny z TT-Line nie później niż 24 godziny robocze przed rozpoczęciem przewozu.
 2. Odstąpienie od umowy przewozu zawartej przy użyciu Systemu On-line, może nastąpić na zasadach określonych w Warunkach Przewozu dostępnych na https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/przewoz-pasazerow/ .
 3. Zwrot należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się na rachunek wskazany przez Płatnika. W tym celu należy dokonać zwrotu na portalu „Moje TT-Line” lub wysłać dane na adres pax.pl@ttline.com : imię, nazwisko, numer biletu/rezerwacji, adres email do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
 4. Bilet nie jest fakturą VAT. W celu otrzymania faktury VAT za opłacony Bilet należy wypełnić formularz kontaktowy: https://www.ttline.com/pl/kontakt/zamowienie-faktury/
 5. Reklamacje dotyczące Systemu On-line należy zgłaszać tylko pisemnie: poprzez formularz kontaktowy https://www.ttline.com/pl/kontakt/ lub przesłać na adres poczty elektronicznej pax.pl@ttline.com nie później niż w terminie 14 dni od daty zdarzenia, którego dotyczą. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres, w tym adres e-mail, składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz numer rezerwacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na adres podany w reklamacji. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 6. TT-Line zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu On-line, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom z korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie https://www.ttline.com/pl/ przed rozpoczęciem prac. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, TT-Line ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu On-line.
 7. TT-Line zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie, które będą udostępniane w serwisie https://www.ttline.com/pl/ .
 8. W zakresie rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu właściwy jest sąd powszechny dla siedziby TT-Line.

www.ttline.com

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2021

 

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs

Bonus Card!

Nie jesteś jeszcze uczestnikiem programu BONUS CARD? 

Dołącz!

Zgromadzone punkty Bonus będziesz mógł wymienić na darmowe rejsy lub kabiny!

 

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24