Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów promowych TT-Line GmbH & Co. KG

1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez TT-Line GmbH & Co. KG [TT-Line] z wykorzystaniem stron internetowych należących do TT-Line oraz określa zasady i warunki sprzedaży usług poprzez przez system internetowej sprzedaży biletów TT-Line na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Użyte w Regulaminie wyrażenia mają znaczenie określone poniżej:

 • TT-Line - TT-Line GmbH & Co. KG z siedziba w Zum Hafenplatz 1, 23570 Lübeck-Travemünde, Niemcy zarządzający statkami TT-Line. W celu realizacji czynności wynikających z Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną TT-Line może korzystać z biura: TT-Line Polska Sp. z o.o. Ul.Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście.
 • System On-line – system rezerwacyjny dostępny w serwisie https://www.ttline.com/pl/ , którego właścicielem i administratorem jest TT-Line , umożliwiający osobie dokonującej nabycia biletu [„Użytkownik" lub „Płatnik”] na przewóz pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem przez TT-Line [„Bilet”], na rzecz Użytkownika lub Płatnika lub osoby trzeciej [„Pasażer"];
 • Użytkownik lub Płatnik - ma znaczenie określone w punkcie 2) powyżej; Użytkownik może być jednocześnie Płatnikiem, Pasażerem; Użytkownik może zarejestrować swoje konto w Systemie On-line, ale nie jest to warunek konieczny do skorzystania z tego systemu;
 • Pasażer – osoba, na rzecz której zakupiony został bilet;
 • Bilet– dokument uprawniający Pasażera do przewozu statkiem zarządzanym przez TT-Line, wydawany na Terminalu Promowym na podstawie zapisu elektronicznego w systemie, wygenerowany po pomyślnej rezerwacji i dokonaniu zapłaty elektronicznej. Bilet ma charakter biletu imiennego i jest dowodem zawarcia umowy przewozu oraz uiszczenia opłaty za przewóz;
 • Zakup biletu – zawarcie umowy przewozu z TT-Line poprzez system on-line;
 • Oferty specjalne – oferty zawierające szczególne warunki taryfowe, zamieszczona na stronie https://www.ttline.com/pl/oferty-i-promocje/
 • Warunki Przewozu– Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów statkami zarządzanymi przez TT-Line, na jakich TT-Line świadczy usługę przewozu Pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem; udostępnione w serwisie https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/przewoz-pasazerow/
 • Polityka Prywatności – dokument informujący o celach i sposobie zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych pasażera przez TT-Line dostępne w serwisie https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/polityka-prywatnosci/ ;
 1. TT-Line świadczy drogą elektroniczną usługę:
 2. rezerwacji Biletu [„Usługi"]. Umowy przewozów są zawierane na zasadach określonych w Warunkach Przewozu,
 3. informowania o aktualnych promocjach i ofertach TT-Line.

 

4.Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na:

 • postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • przetwarzanie przez TT-Line danych osobowych Użytkownika, których podanie jest niezbędne do dokonania rezerwacji oraz płatności za Bilet w Systemie On-line, a także inne wymagane odrębnymi przepisami prawa w tym związane z bezpieczeństwem na morzu lub przepisami prawa - w przypadku dokonania nabycia biletu za pośrednictwem Systemu On-line;
 • postanowienia Polityki Prywatności TT-Line, której treść jest udostępniona w serwisie https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/polityka-prywatnosci/
 • postanowienia Polityki Płatności TT-Line, której treść jest udostępniona w serwisie https://www.ttline.com/pl/najczesciej-zadawane-pytania/#rezerwacja
 1. Korzystając z Usług, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Line danych osobowych Użytkownika w celach niezwiązanych bezpośrednio z Usługami, w szczególności marketingowych i reklamy.

6.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu On-line:

 1. Desktop:

Preferowana przeglądarka: Firefox 75, Chrome 92, Safari 8.6,

System operacyjny: Windows 10, macOs 10

Sprzęt: pamięć operacyjna: 2 gb, dysk hdd 500GB, procesor: Intel i5 lub podobne;

 1. Mobile:

Przeglądarki: Safari lub Chrome adekwatny do modelu sprzętu

System operacyjny:  Android lub Os adekwatny do modelu sprzętu

Sprzęt: Iphone 7 lub Samsung Galaxy 10 lub podobne;

 1. optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024 x 768;
 2. umożliwienie instalacji plików Cookies.

TT-Line nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Użytkownika lub jego sprzętu.

 1. Użytkownik jest obowiązany do wypełnienia formularzy Systemu On-line poprawnymi i prawdziwymi danymi.
 2. Pomyślne zakończenie rezerwacji Biletu, w tym wniesienie opłaty, uprawnia Użytkownika do otrzymania Biletu na Terminalu Promowym.
 3. Niedozwolonym jest korzystanie z Systemu On-line w celu sprzecznym z obowiązującym prawem i przeznaczeniem.
 4. Do rejestracji konta Użytkownika w systemie „Moje TT-Line” , wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej; numer telefonu.
 5. W formularzach rezerwacji w Systemie On-line wymagane jest podanie następujących danych i informacji dotyczących Pasażerów: nazwisko i imiona; płeć; data urodzenia; narodowość; numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, w przypadku podróżowania przez Pasażerów z pojazdem, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. Dane, o których mowa powyżej podlegają weryfikacji podczas odprawy armatorskiej na Terminalach Promowych. Wszelkie konsekwencje i skutki niezgodności ponoszą wyłącznie Użytkownik i Pasażer.

12.Rezerwacja Biletu w Systemie On-line może być dokonana najpóźniej na 90 minut przed planowanym odejściem statku.

 1. Zmiany w zawartej Umowie przewozu/zmiana danych w dokonanej i opłaconej Rezerwacji (zmiana daty rejsu, zmiana liczby Pasażerów, itp.) są możliwe na zasadach określonych w Warunkach Przewozu. Zmiany są możliwe w serwisie „Moje TT-Line” https://ibe.booking.ttline.com/passage/pl/Login lub poprzez kontakt telefoniczny z TT-Line nie później niż 24 godziny robocze przed rozpoczęciem przewozu.
 2. Odstąpienie od umowy przewozu zawartej przy użyciu Systemu On-line, może nastąpić na zasadach określonych w Warunkach Przewozu dostępnych na https://www.ttline.com/pl/warunki-przewozu/przewoz-pasazerow/ .
 3. Zwrot należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się na rachunek wskazany przez Płatnika. W tym celu należy dokonać zwrotu na portalu „Moje TT-Line” lub wysłać dane na adres pax.pl@ttline.com : imię, nazwisko, numer biletu/rezerwacji, adres email do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
 4. Bilet nie jest fakturą VAT. W celu otrzymania faktury VAT za opłacony Bilet należy wypełnić formularz kontaktowy: https://www.ttline.com/pl/kontakt/zamowienie-faktury/
 5. Reklamacje dotyczące Systemu On-line należy zgłaszać tylko pisemnie: poprzez formularz kontaktowy https://www.ttline.com/pl/kontakt/ lub przesłać na adres poczty elektronicznej pax.pl@ttline.com nie później niż w terminie 14 dni od daty zdarzenia, którego dotyczą. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres, w tym adres e-mail, składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz numer rezerwacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na adres podany w reklamacji. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 6. TT-Line zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu On-line, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom z korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie https://www.ttline.com/pl/ przed rozpoczęciem prac. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, TT-Line ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu On-line.
 7. TT-Line zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie, które będą udostępniane w serwisie https://www.ttline.com/pl/ .
 8. W zakresie rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu właściwy jest sąd powszechny dla siedziby TT-Line.

www.ttline.com

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2021

 

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24