Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN i kabina z rabatem 25 %

Prawa pasażerów w przypadku wypadków

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich namorskich drogach wodnych z tytułu wypadków zacznie obowiązywać w państwach UE i państwach EOG2 w dniu 31 grudnia 2012 r. Obejmuje ono niektóre przepisy Konwencji ateńskiej z 1974 r. (zmienionej protokołem z 2002 r.) w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu.

Czytaj dalej

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską w przypadku wypadków.

[Przewoźnik dostarcza pasażerom co najmniej poniższe informacje przed wyjazdem lub w
chwili wyjazdu w zakresie, w jakim rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do ich przewozu.
Streszczenie to nie ma mocy prawnej.]

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków zacznie obowiązywać w państwach UE i państwach EOG2 w dniu 31 grudnia 2012 r. Obejmuje ono niektóre przepisy Konwencji ateńskiej z 1974 r. (zmienionej protokołem z 2002 r.) w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu.

Rozporządzenie stosuje się do wszystkich przewoźników świadczących usługi przewozu międzynarodowego, w tym przewozu między państwami członkowskimi UE, oraz pewnych rodzajów przewozów krajowych, pod warunkiem że:

- statek pływa pod banderą państwa członkowskiego lub został w nim zarejestrowany, lub
- umowa przewozu została zawarta w państwie członkowskim; lub
- miejsce wyjazdu lub przeznaczenia lub oba te miejsca, zgodnie z umową przewozu, znajdują się w państwie członkowskim.

Określa ono odpowiedzialność przewoźnika w odniesieniu do pasażerów, ich bagażu i pojazdów, jak również sprzętu do poruszania się, w razie wypadku. Rozporządzenie to nie wpływa na prawo przewoźników do ograniczenia swojej odpowiedzialności za wypadki zgodnie z Międzynarodową konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienioną protokołem z 1996 r., w jej aktualnej formie. Wypadki wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują zarówno „incydenty żeglugowe”, jak i incydenty niezwiązane z żeglugą, do których doszło w trakcie przewozu.

Prawa pasażerów

Prawo do odszkodowania w przypadku śmierci lub szkody na osobie

Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela w wysokości do 250 000 SDR4 w każdym przypadku z wyjątkiem okoliczności pozostających poza kontrolą przewoźnika (tj. działań wojennych, klęsk żywiołowych, działań osób trzecich).
Odszkodowanie może wzrosnąć do 400 000 SDR, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent
nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.
Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela w wysokości do 400 000 SDR, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.

Prawo do odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego
Incydent żeglugowy: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika do 2 250 SDR, chyba że przewoźnik udowodni, że incydent nastąpił bez jego winy lub zaniedbania.
Incydent niezwiązany z żeglugą: Pasażer ma prawo do odszkodowania od przewoźnika w wysokości do 2250 SDR, jeżeli udowodni, że incydent nastąpił z winy przewoźnika lub w wyniku popełnionego przez niego zaniedbania.

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24