Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN i kabina z rabatem 25 %

Regulamin konkursu „Dzień Ojca” na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą Dzień Ojca" (dalej „Konkurs”) jest TT-Line Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1, REGON 321395665, NIP 855-158-32-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466221, NIP 8551583237, REGON 321395665 (dalej „Organizator Konkursu”), działająca na zlecenie spółki TT-Line GmbH & Co. KG z siedzibą w Lübeck-Travemünde, Niemcy przy Zum Hafenplatz 1.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie 1 zwycięzcy spośród osób biorących udział w konkursie na profilu facebook: TT-Line Polska oraz instagramie: ttline_polska, która udzieli najkreatywniejszej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Za co najbardziej kochasz wyjazdy z tatą?”. Ostatecznego wyboru zwycięzców dokona jury konkursowe, biorąc pod uwagę pomysłowość i kreatywność autorów, zachowując przy tym swobodę oceny.

1.4 Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/TTLine.Polska/ oraz instagramie https://www.instagram.com/ttline_polska/

§ 2 Zasady i przebieg konkursu

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie będące pracownikami Organizatora, jak również członkami ich rodzin [„Uczestnicy”].

2.2 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2.3 Konkurs rozpocznie się w dniu 23.06.2024 r. o godzinie 15:34, a zakończy 28.06.2024 r. o godzinie 23:59.

§ 3 Nagrody

3.1 Nagrodą w konkursie jest voucher na rejs promem TT-Line w 2 strony dla 2 osób z samochodem osobowym do 6 m dł., kabiną i posiłkiem na trasie Świnoujście<>Trelleborg. Voucher będzie ważny przez rok od dnia wystawienia.

3.2 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

3.3 Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony 1.07.2024 r. do godz. 18:00 na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/TTLine.Polska/ oraz instagramie https://www.instagram.com/ttline_polska/ lub powiadomieni za pośrednictwem aplikacji Messenger w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wyłonienia zwycięzców. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w terminie 1 dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie lub powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku:

a. niepotwierdzenia przez Uczestnika realizacji nagrody w terminie ustalonym z Organizatorem,

b. niewyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

c. stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 4 Ochrona danych osobowych

4.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (RODO obowiązująca od 25 maja 2018 roku).

4.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

4.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5.2 Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia [28.06.2024] wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: kontakt.pl@ttline.com.

5.3 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

5.4 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24