Regulamin konkursu „Kalendarz adwentowy 2023. Prezent 1.” na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą Kalendarz adwentowy 2023. Prezent 1." (dalej „Konkurs”) jest TT-Line Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1, REGON 321395665, NIP 855-158-32-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466221, NIP 8551583237, REGON 321395665 (dalej „Organizator Konkursu”), działająca na zlecenie spółki TT-Line GmbH & Co. KG z siedzibą w Lübeck-Travemünde, Niemcy przy Zum Hafenplatz 1.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie 1 zwycięzcy spośród osób biorących udział w konkursie na profilu facebook: TT-Line Polska oraz instagramie: ttline_polska, która udzieli najkreatuwniejszej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jakie jest Twoje najprzyjemniejsze świąteczne wspomnienie?”. Ostatecznego wyboru zwycięzców dokona jury konkursowe, biorąc pod uwagę pomysłowość i kreatywność autorów, zachowując przy tym swobodę oceny.

1.4 Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/TTLine.Polska/ oraz instagramie https://www.instagram.com/ttline_polska/

§ 2 Zasady i przebieg konkursu

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie będące pracownikami Organizatora, jak również członkami ich rodzin [„Uczestnicy”].

2.2 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2.3 Konkurs rozpocznie się w dniu 1.12.2023 r. o godzinie 9:00, a zakończy 5.12.2023 r. o godzinie 23:59.

§ 3 Nagrody

3.1 Nagrodą w konkursie jest: muminkowym zestawem marki Nordic Buddies: 1 kubek typu take away i 3 pary skarpet. 

3.2 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

3.3 Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony 7.12 do godz. 13:00 na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/TTLine.Polska/ oraz instagramie https://www.instagram.com/ttline_polska/ lub powiadomieni za pośrednictwem aplikacji Messenger w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzców. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie lub powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku:

a. niepotwierdzenia przez Uczestnika realizacji nagrody w terminie ustalonym z Organizatorem,

b. niewyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

c. stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 4 Ochrona danych osobowych

4.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (RODO obowiązująca od 25 maja 2018 roku).

4.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

4.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5.2 Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia [15.10.2023] wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: kontakt.pl@ttline.com.

5.3 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

5.4 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24