🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Bendrosios keleivių pervežimo sąlygos

GTC-Ferry-Peter-Pan

Bendrosios keleivių pervežimo taisyklės ir sąlygos

Dėkojame, kad pasirinkote "TT-Line" savo kelionei.

Čia rasite informaciją apie kelto bilietų rezervavimo ir anuliacijos sąlygas, kelionės taisykles ir nuostatas bei kitus reglamentus.

Bendrosios keleivių pervežimo taisyklės ir sąlygos

 • Bendrosios keleivių vežimo sąlygos

  „TT-Line GmbH & Co. KG“ (toliau – „TT-Line“) teikia fizinių asmenų, asmenų su automobiliais, bet kokių kitų transporto priemonių ir bagažo vežimo paslaugas, tik vadovaujantis šiomis bendrosiomis sąlygomis. Šios bendrosios sąlygos netaikomos kelionių paketams, kaip tai apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 651 straipsnyje, t. y., pvz., jeigu į „TT-Line“ teikiamą paslaugą yra įtraukta nakvynė viešbutyje. Tokios paslaugos bus atitinkamai pažymėtos. Keleiviams taikomi tarifai negalioja komerciniam naudojimui. Grupiniam transportavimui yra taikomos specialios rezervacijos ir atšaukimo sąlygos

 • 1. Sutarties sudarymas

  Užpildęs registracijos formą ir pateikdamas užsakymą, „TT-Line“ keleivis apibrėžia konkretų kelionės pasiūlymą ir įsipareigoja sudaryti sutartį su „TT-Line“ dėl keleivio bei registracijos formoje (toliau – Registracijos forma) nurodyto kito asmens ir (arba) daikto vežimo. Pervežimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma ir įsigalioja, kai „TT-Line“ patvirtina Registracijos formoje nurodytą pasiūlymą. Šis patvirtinimas nereikalauja jokios konkrečios formos. Šios bendrosios sąlygos yra Sutarties dalis. Registracija gali būti atliekama žodžiu, telefonu, el. paštu, internetinėje rezervavimo sistemoje arba paštu / raštu. „TT-Line“ prašo atidžiai patikrinti, ar keleivių ir kitų asmenų vardai ir pavardės yra nurodyti teisingai. Vardai ir pavardės turi sutapti su keleivių ar kitų asmenų pasuose ir (arba) asmens tapatybės kortelėse nurodytais duomenimis. Keleiviai, turintys negalią, šią informaciją turi nurodyti Registracijos formoje. Tinkamai nepateikus informacijos, „TT-Line“ negalės užtikrinti tinkamo paslaugų suteikimo.

 • 2. Vežimo kainos mokėjimo terminas

  Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, vežimo kaina mokama nedelsiant (toliau – Mokėjimo terminas). Jeigu keleivis nesumoka visos vežimo kainos iki Mokėjimo termino pabaigos, „TT -Line“ turi teisę nutraukti Sutartį, pranešusi apie tai keleiviui, neprisiimdama už tai jokios atsakomybės. Nutraukusi Sutartį, „TT-Line“ turi teisę pareikalauti keleivio padengti išlaidas, nurodytas šių sąlygų 7 punkte.

 • 3. Kelionės sąlygos

  a. Bendrosios nuostatos. Keleivis privalo laikytis visų įstatymų ir kitų teisinių reikalavimų, kurie yra taikomi jo kelionei, ypač laikytis jam, jo bagažui ir transporto priemonei taikomų muitų nuostatų, mokestinių reikalavimų bei imigracijos įstatymų. Visų reikalavimų turi būti laikomasi ir keleivio grįžimo dieną (jei taikoma). Keleivis atsako už visas išlaidas ir kitus nepatogumus, atsiradusius pažeidus pirmiau paminėtus reikalavimus. Atsakomybė netaikoma, jeigu pažeidimas įvyko tiesiogiai dėl to, kad „TT-Line“ pateikė neteisingą informaciją. Keleiviai ir keleiviai su transporto priemonėmis, iki patvirtinime nurodyto registracijos pabaigos laiko, turi būti užsiregistravę kelionei, o taip pat paruošę pakrovimui transporto priemonę. Pavėlavus užsiregistruoti arba paruošti transporto priemonę pakrovimui, keleivis praranda teisę būti vežamas nepaisant patvirtinto užsakymo. Kelionės metu neleidžiama patekti į transporto priemonėms skirtus denius.

  b. Techniniai reikalavimai transporto priemonėms: transporto priemonės be jokių išlygų turi atitikti šiuos reikalavimus: maksimalus ilgis: 14 metrų, maksimalus plotis: 2,55 metrai, maksimalus svoris: 7500 kilogramai (maršrutu Vokietija–Švedija: 7500 kilogramai, Švedija-Lenkija: 3500 kilogramai).

  c. Naminiai ir kt. gyvūnai. Jeigu keleivis keliauja su naminiu ar kt. gyvūnu, jis turi apie tai informuoti „TT-Line“ Registracijos formoje. Keleivis, visos kelionės metu, turi turėti su savimi visus naminio ar kt. gyvūno dokumentus, kurie pagal įstatymą yra būtini šalyse į kurias keliaujama. Būtina laikytis visų įstatyminių reikalavimų dėl naminių ir kt. gyvūnų įvežimo. Jeigu, paprašius, keleivis negali pateikti reikiamų dokumentų arba neatitinka įstatyminių reikalavimų dėl naminių ar kt. gyvūnų įvežimo, „TT-Line“ turi teisę atsisakyti vežti tokį naminį ar kt. gyvūną. Keleivis atsako už bet kokią tokio naminio ar kt. gyvūno sukeltą žalą ar taršą.

 • 4. Keleiviai be bilieto

  Keleiviams, neturintiems galiojančių bilietų, „TT-Line“ taiko 100 EUR mokestį vienam keleiviui.

 • 5. Vaikų be lydinčių asmenų vežimas

  „TT-Line“ neveža vaikų iki 14 metų be lydinčių asmenų. 14–17 metų (imtinai) vaikai be lydinčių asmenų turi turėti raštišką tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą, kuris, paprašius, turi būti pateikiamas „TT-Line“. Taip pat jiems privaloma užsakyti visą kajutę. 

 • 6. Bagažas ir pavojingieji kroviniai

  Vidutinio dydžio ir turinio bagažas vežamas be papildomo mokesčio, tame tarpe bagažas, esantis vežamų transporto priemonių viduje arba ant jų viršaus, jeigu laikomasi transporto priemonėms taikomų krovinio vežimo taisyklių. Vežant bet kokį kitą bagažą ar krovinį, taikomi krovinio vežimo tarifai. Neskaitant kuro esančio transporto priemonė bake, sprogūs, degūs ir kitaip pavojingi kroviniai nevežami. Kiti kroviniai, kurie yra netinkami vežti, arba kroviniai, turintys kvapą ir dėl to galintys erzinti kitus keleivius, taip pat nėra vežami. Keleivis prisiima prieš „TT-Line“ ir kitus keleivius įstatymų numatytą atsakomybę dėl keleivio vežamo krovinio padarytos žalos.

 • 7. Vežimo kainos pakeitimas

  Įsigaliojus Sutarčiai, vežimo kainą keisti galima tik padidėjus vežimo sąnaudoms, ypač padidėjus kuro sąnaudoms, ar specialiųjų paslaugų, tokių kaip uosto rinkliavos mokesčiams arba reikšmingai pasikeitus kelionei taikomiems valiutų kursams. Vežimo mokesčio pakeitimai atliekami taip:
  padidėjus vežimo sąnaudoms, atsižvelgiant į Sutarties sudarymo laiką ir įsigaliojimo datą, TT-Line“ turi teisę padidinti vežimo mokestį toliau nustatyta tvarka.
  a) Padidėjus sąnaudoms vienam keleiviui ar vienai lovai kajutėje, „TT-Line“ turi teisę tokiu dydžiu padidinti keleiviui vežimo kainą.
  b) Padidėjus sąnaudoms laivui, šios papildomos sąnaudos dalinamos didžiausiam galimam keleivių skaičiui, kurį gali vežti laivas, kuriuo numatyta keleivio kelionė. „TT-Line“ turi teisę tokiu dydžiu padidinti keleiviui vežimo kainą. Padidėjus tokiems mokesčiams kaip uosto rinkliavos, bilieto kaina gali būti padidinta atitinkamai tenkančia padidėjusia mokesčio suma. Pasikeitus valiutų kursui, atsižvelgiant į Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo datą bei laiką, „TT-Line“ turi teisę padidinti keleiviui vežimo kainą, dėl šio pasikeitimo atsiradusio, kelionės sąnaudų padidėjimo suma.
  Didinti vežimo kainą galima tik tada, jeigu Sutartis įsigaliojo daugiau nei prieš 4 mėnesius iki vežimo datos. Apie vežimo kainos pasikeitimą keleivis informuojamas nedelsiant. Tokiame pranešime turi būti pateikta išsami informacija apie tai, kaip apskaičiuota nauja vežimo kaina. Didinti vežimo kainą galima likus ne mažiau kaip 21 dienai iki vežimo datos. Likus mažiau nei 21 dienai iki vežimo datos, vežimo kainos didinimas negalimas. Vežimo kainai padidėjus daugiau nei 10 %, keleivis turi teisę atsisakyti Sutarties be jokių pasekmių. Arba keleivis gali kreiptis į „TT-Line“ dėl vežimo paslaugos suteikimo panašiomis sąlygomis, su sąlyga, kad „TT-Line“ gali suteikti tokią vežimo paslaugą. Keleivis privalo pareikšti savo reikalavimą iš karto, kai tik gavo informaciją apie vežimo kainos padidėjimą.

 • 8. Bilieto galiojimas

  Visi bilietai galioja 12 mėnesių nuo bilieto įsigijimo datos. Keičiant bilieto išvykimo datą, jo galiojimo data nesikeičia.

 • 9. Sutarties nutraukimas keleivio iniciatyva / rezervacijos keitimas

  9.1 SUTARTIES NUTRAUKIMAS
  Keleivis turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu iki kelionės datos. Įrodymo tikslais prašymas nutraukti sutartį turi būti pateiktas raštu. Sutarties nutraukimo data laikoma data, kada „TT-Line“ gauna tokį prašymą. Neatvykimas į registraciją nurodytu laiku yra laikomas Sutarties nutraukimu. Klientui nutraukus Sutartį arba neatvykus, „TT-Line“ turi teisę pareikalauti atlyginti sąnaudas, susijusias su pasirengimu vežti keleivį. Apskaičiuodama bendrąją sąnaudų, atsiradusių keleiviui nutraukus sutartį, sumą, „TT-Line“ įvertina vidutines sutaupytas sąnaudas ir bendras galimybes perparduoti keleivio užsakytą kelionę. Keleivis turi teisę nesutikti ir pateikti įrodymus, kad „TT-Line“ nepatyrė nuostolių arba patyrė mažesnius, nei yra apskaičiuota bendrojoje sumoje, nuostolius. Bendrąją sąnaudų, keleiviui nutraukus Sutartį, sumą, kurios gali pareikalauti „TT-Line“, sudaro:

  Bilieto su „Flex Plus“ komponentu anuliavimo sąlygos:
  nutraukus Sutartį taikomi šie mokesčiai: likus daugiau kaip 24 val. iki kelto išvykimo laiko, grąžinama 100 % sumokėtos bilieto kainos, likus mažiau nei 24 val iki kelto išvykimo laiko, visa sumokėta bilieto kaina nėra kompensuojama. Nepriklausomai nuo to, kada buvo nutraukta sutartis, „Flex Plus“ komonento kaina nėra kompensuojama. Jei ankstesnis „Smart“ bilietas buvo pakeistas į „Flex“ bilieto variantą, „Flex“ bilieto sąlygos galioja, kaip nurodyta 8.2 punkte,  tačiau suma, sutarties nutraukimo išlaidoms padengti, negali būti mažensė nei pradinio „Smart“ bilieto suma. Bilietai į abi puses, kurių viena dalis panaudota, nėra kompensuojami. 

  Bilieto be „Flex Plus“ komponento anuliavimo sąlygos:
  Keleiviui nutraukus Sutartį, neatsižvelgiant į Sutarties nutraukimo dieną, pinigai yra negrąžinami. „TT-Line“ siūlant ypatingas kelionės kainas, gali būti taikomos ir kitos sąnaudų, susijusių su Sutarties nutraukimu, atlyginimo sąlygos. Apie tai keleivis bus informuotas prieš jam užsakant kelionės bilietus.

  Kitos vežimo paslaugos sąlygos (keliaujant be transporto priemonės, su dviračiu, motociklu, triračiu ir kt.): Rezervacijos, atliktos vėliau nei 2021 m. vasario 16 d., anuliavimo atveju, kelionės kaina nėra kompensuojama, neatsižvelgiant į pareiškimo apie anuliaciją laiką.  Anulioujant užsakyms, atliktus iki 2021 m. vasario 15 d. turėsite sumokėti šiuos atšaukimo mokesčius: likus 15–30 dienų iki kelionės datos: 10 %, likus 4–14 dienų iki kelionės datos: 30 %, likus 3 dienoms iki kelionės datos: 50 %, kelionės dieną arba neatvykus: 80 % kelionės kainos, bet ne mažiau kaip 15 EUR / 150 SEK.

   

  9.2 BILIETO PAKEITIMAS
  Bilietą su „Flex Plus“ komponentu galima pakeisti į bilietą su kita kelionės data, jei iki kelionės liko ne mažiau kaip 24 val., jei yra tokia galimybė. Pasikeitusi kelionės kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į bilieto keitimo dieną galiojantį tarifą. Bilieto keitimui papildomi mokesčiai nėra taikomi.  Bilietą be „Flex Plus“ komponento galima pakeisti į bilietą su kita kelionės data, jei iki kelionės liko ne mažiau kaip 24 val. ir jei yra tokia galimybė. Pasikeitusi kelionės kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į bilieto keitimo dieną galiojantį tarifą. Už kiekvieno bilieto keitimą keleiviui taikomas papildomas 40 EUR / 400 SEK mokestis. Bilieto į kelionės paketą keisti negalima.

  Rezervacijos keitimo mokestis 10 EUR yra mokamas tik tuo atveju, jei užsakymą, Jūsų prašymu, keičia „TT-Line“ darbuotojas. Jei užsakymo keitimą atliekate patys, užsakymo keitimo mokesčio nėra.

 • 10. Sutarties atsisakymas ir nutraukimas „TT-Line“ iniciatyva

  „TT-Line“ turi teisę atsisakyti Sutarties arba ją nutraukti tiek prieš vežimą, tiek vežimo metu, šiais atvejais:
  a. jeigu keleivis – laivo kapitono nuožiūra:

  – yra arba tampa nepajėgus baigti kelionės dėl ligos, amžiaus ar kitos priežasties;
  – gali kelti grėsmę kito keleivio sveikatai ar saugumui;
  – pateikė neteisingą, neaiškią arba neišsamią informaciją Registracijos formoje (pvz., dėl vežamų asmenų skaičiaus ir amžiaus; dėl vežamų naminių ar kt. gyvūnų; dėl vežamų prekių), kuri yra esminė Sutarčiai ir jos sąlygoms ir kuria remdamasi „TT-Line“ priima sprendimą dėl Sutarties sudarymo;
  – trukdo gabenimui - nors apie netinkamą elgesį buvo įspėtas;
  – arba pažeidžia Sutartį taip, kad Sutarties nutraukimas nedelsiant tampa pagrįstu.
  Tokiu atveju keleivis neturi teisės reikalauti vežimo kainos atlyginimo. Bus atlyginama suma, susidariusi dėl sutaupytų sąnaudų, bei suma, gauta pakartotinai panaudojus keleivio užsakytas, bet nepanaudotas, paslaugas. Nutraukus Sutartį rimtu pagrindu, „TT-Line“ turi teisę išlaipinti keleivį artimiausiame uoste ir pareikalauti atlyginti dėl to atsiradusias sąnaudas.

  b. jei kelionės vykdymui kyla grėsmė, pavojus arba vykdymas tampa sunkiu / neįmanomu dėl nenumatytos ir nepaprastos priežastys (pvz., gaisras, prieplaukų gedimas, blogos oro ar jūros sąlygos, radioaktyvios taršos, valdžios institucijų veiksmų, streikų, epidemijų ar panašiai. Tas pats taikoma ir atvejais, kai reikia imtis priemonių gelbėti žmonių gyvybes. Tokiais atvejais sumokėta kaina keleiviui yra grąžinama. Pretenzijoms, kurios pagal įstatymą pagrystos, išskyrus nurodytą kompensaciją, tai neturi įtakos.

 • 11. Maršruto ir paslaugų pakeitimai

  Susitarus dėl pagrindinių paslaugų, esminiai tokių paslaugų pakeitimai, kurie gali būti būtini po Sutarties įsigaliojimo ir kurių priežastis nėra „ TT-Line“, yra leistini, jeigu jie nėra esminiai ir neturi esminio poveikio kelionei. „TT-Line“ apie esminius teikiamų paslaugų pakeitimus informuos keleivį iš karto, kai tik „TT-Line“ sužinos tokių pakeitimų priežastis. Jeigu iš esmės keičiama esminė paslauga, keleivis turi teisę atsisakyti Sutarties nedelsiant be jokių pasekmių. Konkretus kelionės maršrutas negarantuojamas. Laivo kapitonas turi teisę spręsti dėl bet kokio maršruto ar kelionės laiko pakeitimo, kuris yra būtinas dėl, pvz., saugumo, oro sąlygų, administracinio akto.

 • 12. Įsipareigojimas bendradarbiauti ir pareiga atskleisti informaciją

  Keleivis turi bendradarbiauti įstatymų reikalaujama apimtimi, kad būtų išvengti arba kuo labiau sumažinti galimi nuostoliai įsipareigojimų nevykdymo atveju. Keleivis privalo nedelsdamas informuoti „TT-Line“ raštu apie bet kokį savo drabužių, bagažo ar transporto priemonės apgadinimą ir (arba) praradimą – bent jau išlaipinimo iš laivo arba perdavimo metu. Raštiškas pranešimas nereikalingas, jeigu drabužių, bagažo ar transporto priemonės apgadinimas nustatomas abiejų šalių daiktų perdavimo metu. Jeigu apgadinimo negalima nustatyti išoriškai apžiūrint, pakanka nusiųsti pranešimą „TT-Line“ adresu Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde arba „TT-Line AB“ adresu Box 94, SE -231 22 Trelleborg per 15 dienų po išlaipinimo. Pranešimo neįteikus laiku, laikoma, kad keleivio bagažas, drabužiai ir transporto priemonė išlaipinimo metu buvo visos komplektacijos ir neapgadinti.

  Keleivis sutinka, kad jo atžvilgiu būtų atlikti saugumo patikrinimai, įskaitant „TT-Line“ arba jos paskirtų trečiųjų šalių atliekamą asmens bei jo bagažo apieškojimą, tais atvejais ir tokia apimtimi, kiek „TT-Line“ ar atsakingoji trečioji šalis privalo atlikti tokius patikrinimus pagal nacionalinius ir tarptautinius įstatymus, ypač ISPS kodeksą. Pasiliekamos ir kitos teisės.

 • 13. „TT-Line“ atsakomybė

  13.1 Atsakomybės apribojimas pagal įstatymą
  „TT-Line“, kaip vežėjo, atsakomybę dėl žalos mirties atveju ar dėl žalos asmenims, jų gyvybei ir sveikatai, taip pat dėl žalos transporto priemonėms, naminiams ar kt. gyvūnams, bagažui ir kt. kroviniui, reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 ir konsoliduota 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, atliktais 2002 m. protokolu. Žalos transporto priemonėms atveju „TT-Line“ atsako pagal pareikštus reikalavimus, atėmus 330 skaičiavimo vienetų (specialiųjų skolinimosi teisų, kaip tai apibrėžia Tarptautinis valiutos fondas). Kito bagažo ar krovinio praradimo ar apgadinimo atveju „TT-Line“ atsako pagal pareikštą reikalavimą, atėmus 149 skaičiavimo vienetus (specialiąsias skolinimosi teises, kaip tai apibrėžia Tarptautinis valiutos fondas), kiekvieno keleivio atveju (žr. Reglamento (EB) Nr. 392/2009 8 straipsnio 4 dalį).

  13.2 Atsakomybės apribojimas pagal sutartį
  Atsakomybė pagal pareikštus reikalavimus, kurių nereglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 ir (arba) 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, atliktais 2002 m. protokolu, ir kurie yra pareikšti ne dėl kūno sužalojimo ir ne dėl nuostolių, atsiradusių dėl „TT-Line“ ar jos teisėtų atstovų, darbuotojų ar tarnautojų didelio aplaidumo ar tyčios, apribojama iki 300 % sutartos vežimo kainos. Žalos transporto priemonėms atveju „TT-Line“ neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl neįprastos transporto priemonės konstrukcijos.

  Išvykimo atšaukimo arba vėlavimo atveju atsakomybė apribojama kompensuojant 3 nakvynių apgyvendinimą 80,– EUR vienam keleiviui už vieną nakvynę. „TT-Line“ padengia vežimo iš/į terminalą ir apgyvendinimo įstaigą išlaidas. „TT-Line“ neatsako už žalą, atsirandančią dėl teisinių taisyklių laikymosi arba dėl keleivio pažeidimų.

 • 14. Senatis reikalavimams pareikšti

  Bet kokie galimi reikalavimai (pretenzijos) pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2009, remiantis 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu, dėl kompensacijos mirties, kūno sužalojimo, bagažo praradimo ar apgadinimo atveju gali būti pateikiami per 2 metus. Senatis pradedama skaičiuoti:
  a) kūno sužalojimo atveju – nuo keleivio išlaipinimo dienos;
  b) mirties vežant atveju – nuo dienos, kai keleivis turėjo būti išlaipintas; kūno sužalojimo vežant atveju, jeigu keleivis po išlaipinimo dėl to miršta, – nuo keleivio mirties dienos bent trijų metų laikotarpiu po išlaipinimo;
  c) bagažo praradimo arba apgadinimo atveju – nuo išlaipinimo dienos arba nuo tos dienos, kai išlaipinimas buvo suplanuotas, priklausomai nuo to, kuri data paskesnė.
  Keleiviui ir „TT-Line“ derantis dėl reikalavimo ar aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas, senaties skaičiavimas stabdomas, kol „TT-Line“ ar keleivis atsisako tęsti derybas. Reikalavimai nustoja galioti praėjus 3 mėnesiams po senaties sustabdymo.

  Keleivio reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2009, remiantis 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu, nustoja galioti praėjus 5 metams, skaičiuojant nuo keleivio išlaipinimo dienos arba tos dienos, kai išlaipinimas buvo suplanuotas, priklausomai nuo to, kuri data paskesnė. Jeigu keleivis sužinojo apie kūno sužalojimą, bagažo ar krovinio praradimą ar apgadinimą arba keleivis turėjo apie tai žinoti, reikalavimai nustoja galioti praėjus 3 metams nuo tokios dienos.

 • 15. Pagalbinių asmenų atsakomybė

  Visos teisės, teisių gynimo būdai ir apribojimai, kurie yra suteikiami „TT-Line“ šiose bendrosiose sąlygose, nesvarbu, kokiu pagrindu, yra tokia pačia apimtimi suteikiami ir „TT-Line“ laivų kapitonams, įgulų nariams, atstovams ir kitiems tarnautojams.

 • 16. Draudimas

  Keleiviui rekomenduojama sudaryti tinkamas draudimo sutartis, kad būtų išvengtos bet kokios rizikos, galinčios kilti pagal šias bendrąsias sąlygas.

 • 17. Bendroji avarija

  Keleivis neprivalo prisidėti prie bendrosios avarijos jokiu kroviniu, kurį jis gabena laivu. Keleivis neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos dėl bendrosios avarijos.

 • 18. Duomenų apsauga

  Keleivio pateiktus asmens duomenis „TT-Line“ elektroniniu būdu saugo, tvarko ir naudoja Sutarties vykdymo tikslais.

 • 19. Jurisdikcijos vieta, taikytina teisė ir dalumo sąlyga

  19.1 Keleivis gali paduoti ieškinį teismui prieš „TT-Line“ Liubeko mieste, Vokietijoje.

  19.2 „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, keleivio gyvenamoji vieta yra lemiama. Reiškiant ieškinius keleiviams ar sutarčių partneriams, kurie veikia kaip verslininkai ar yra juridiniai asmenys pagal privatinę arba viešąją teisę, taip pat reiškiant ieškinius asmenims, kurie neturi gyvenamosios vietos Vokietijoje arba kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma ieškinio padavimo metu, jurisdikcijos vieta yra Liubeko miestas Vokietijoje.

  19.3 Sutartį ir visus kitus tarp Šalių esančius teisinius santykius reglamentuoja Vokietijos įstatymai. Jeigu prieš „TT-Line“ reiškiami ieškiniai užsienio šalyje, Vokietijos teisė bus taikoma bent jau nustatant keleivio galimų reikalavimų rūšį ir dydį įstatymų leidžiama apimtimi.

  19.4 Šios bendrosios sąlygos netaikomos, jeigu ir tiek, kiek jos pažeidžia neatimamas teises, kurias suteikia Sutarčiai taikytinos tarptautinės konvencijos ar ES valstybės narės, kurios pilietis keleivis yra, įstatymai. „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, kuris yra vartotojas pagal Švedijos įstatymus ir turi gyvenamąją vietą Švedijoje, taikoma Švedijos teisė. „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, kuris yra vartotojas pagal Lenkijos įstatymus ir turi gyvenamąją vietą Lenkijoje, taikoma Lenkijos teisė.

  19.5 Jeigu prieš įsigaliojant Sutarčiai ar jai įsigaliojus kurios nors šių bendrųjų sąlygų nuostatos būtų pripažintos teisiškai negaliojančiomis arba neįvykdomomis, likusios nuostatos ir pati Sutartis lieka toliau galioti. Teisiškai negaliojanti ar neįvykdoma nuostata turi būti pakeista galiojančia ir įvykdoma nuostata, atspindinčia šalių ekonominius tikslus, kurie buvo numatyti tokia teisiškai negaliojančia ir neįvykdoma nuostata. Jeigu nustatoma, kad Sutartis yra neišsami, turi būti parengta nuostata tokiai spragai užpildyti.

Liubekas, 2022 m. balandžio mėn.

Paypal Mastercard Visa Diners Club