🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Keleivių teisės

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1177/2010

dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Visas dokumentas

 

Santrauka iš dokumento

 • Teisė į informaciją

  Visi jūra ir vidaus vandenų keliais vykstantys keleiviai turi teisę visos kelionės metu gauti tinkamą informaciją. Ši teisė apima teisę gauti informaciją apie keleivių teises ir nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų kontaktinius duomenis, taip pat informaciją apie neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų naudojimosi vežimo paslaugomis sąlygų.

  Jei išvykimas atšaukiamas arba atidedamas, keleiviai turi teisę per ne daugiau kaip 30 minučių nuo numatyto išvykimo laiko būti vežėjo arba terminalo operatoriaus informuoti apie tai, kad reisas atidėtas arba atšauktas, taip pat būti informuoti apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką, kai tik tokia informacija tampa žinoma.

  Teisė į nediskriminacines sutarties sąlygas

  Visi keleivinio vandens transporto paslaugų ir kruizų bilietus perkantys asmenys turi teisę nebūti tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojami dėl savo nacionalinės priklausomybės arba dėl vežėjo ar bilietų pardavėjo įsisteigimo Sąjungoje vietos.

 • Teisė į priežiūrą ir pagalbą

  Kai keleivių vežimo paslauga ar kruizas atidedami daugiau kaip 90 minučių arba yra atšaukiami, deramai atsižvelgus į laukimo laiką ir kai tai pagrįstai įmanoma, keleiviams pasiūloma nemokamų užkandžių, patiekalų ar gaiviųjų gėrimų.

  Tuo atveju, kai išvykimas atšaukiamas arba atidedamas ir dėl to keleiviui tenka likti vieną ar daugiau papildomų naktų, vežėjas keleiviui pasiūlo nemokamą nakvynę laive ar sausumoje, taip pat transportą iš uosto terminalo į apsistojimo vietą ir atgal. Tačiau, jei vežėjas įrodo, kad atidėjimo ar atšaukimo priežastis yra oro sąlygos, keliančios grėsmę saugiam laivo eksploatavimui, jis atleidžiamas nuo prievolės suteikti nemokamą nakvynę.

  Keleivis neturi teisės į vežėjo teikiamą pagalbą, jei apie išvykimo atšaukimą ar atidėjimą keleiviui pranešama prieš jam nusiperkant bilietą arba jei išvykimas atšaukiamas ar atidedamas dėl keleivio kaltės.

   

  Teisė į maršruto pakeitimą ir sumokėtos sumos grąžinimą išvykimo atšaukimo ar atidėjimo atveju.

  Jei keleivių vežimo paslauga atidedama daugiau kaip 90 minučių, palyginti su tvarkaraštyje numatytu išvykimo laiku, arba ji atšaukiama, keleiviai turi teisę rinktis:

  • vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis – kuo anksčiau ir be jokio papildomo mokesčio, arba
  • už bilietą sumokėtos sumos grąžinimą ir atitinkamais atvejais nemokamą kuo ankstesnio grįžimo į vežimo sutartyje nurodytą pradinę išvykimo vietą paslaugą.

   

  Teisė prašyti bilieto kainos dalinės kompensacijos, kai vėluojama atvykti į galutinę paskirties vietą

  Keleiviai gali prašyti, kad vežėjas kompensuotų 25 proc. bilieto kainos, jei į galutinę paskirties vietą vėluojama atvykti daugiau kaip:

  • vieną valandą, kai planuota kelionė trunka ne ilgiau kaip keturias valandas;
  • dvi valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip keturias valandas, bet neviršija aštuonių valandų;
  • tris valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip aštuonias valandas, bet neviršija dvidešimt keturių valandų; arba
  • šešias valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas.

  Keleiviai gali prašyti, kad vežėjas kompensuotų 50 proc. bilieto kainos, jei į galutinę paskirties vietą vėluojama atvykti daugiau kaip:

  • dvi valandas, kai planuota kelionė trunka ne ilgiau kaip keturias valandas;
  • keturias valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip keturias valandas, bet neviršija aštuonių valandų;
  • šešias valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip aštuonias valandas, bet neviršija dvidešimt keturių valandų; arba
  • dvylika valandų, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas.

  Tačiau vežėjas atleidžiamas nuo prievolės sumokėti kompensaciją keleiviams atidėto atvykimo atveju, jeigu įrodo, kad atidėjimo priežastis yra oro sąlygos, keliančios grėsmę saugiam laivo eksploatavimui, arba ypatingos aplinkybės, trukdančios teikti keleivių vežimo paslaugą, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

 • Neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės

  Be bendrųjų keleivių teisių, vandens transportu keliaujantys neįgalieji ir riboto judumo asmenys turi toliau nurodytas teises, kuriomis užtikrinama, kad jų teisės naudotis vežimo paslaugomis būtų tokios pačios, kaip ir kitų keleivių:

  1. a) neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisė nediskriminuojamiems naudotis vežimo paslaugomis

  Vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai negali atsisakyti rezervuoti bilieto, išduoti bilietą arba įlaipinti asmenis dėl jų negalios ar riboto judumo. Kai neįgalaus asmens ar riboto judumo asmens neįmanoma vežti laivu dėl saugos reikalavimų arba kai dėl laivo konstrukcijos ar uosto infrastruktūros ir įrangos minėtojo asmens įlaipinimas yra neįmanomas, vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai turi dėti visas būtinas pastangas, kad tam asmeniui būtų pasiūlytas priimtinas alternatyvus vežimas. Jei neįgalųjį arba riboto judumo asmenį, kuris turi rezervaciją ir yra pranešęs vežėjui apie savo konkrečius poreikius, vis tiek atsisakoma įlaipinti, jis gali rinktis: atgauti sumokėtą sumą arba vykti kitu maršrutu. Pastaroji galimybė suteikiama su sąlyga, kad bus įvykdyti saugos reikalavimai.

  Vežėjai, kelionių agentai ar kelionių operatoriai negali prašyti neįgaliųjų ar riboto judumo asmenų brangiau mokėti už rezervaciją ar bilietus. Bilietai ir rezervacijos neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims siūlomi tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitiems keleiviams.

  Vežėjai ir terminalų operatoriai neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims bei juos lydintiems asmenims taiko nediskriminacines prieigos prie vežimo paslaugų sąlygas.

  1. b) teisė į specialią pagalbą

  Neįgalieji ir riboto judumo asmenys turi teisę nemokamai gauti vežėjų ir terminalų operatorių pagalbą uostuose ir laivuose, įskaitant įlaipinimą ir išlaipinimą.

  Rezervuodami arba iš anksto pirkdami bilietus neįgalieji ir riboto judumo asmenys vežėjui turi pranešti apie savo konkrečius poreikius, susijusius su apgyvendinimu, sėdima vieta, reikiamomis paslaugomis arba poreikį vežtis medicininę įrangą. Dėl bet kurios kitos pagalbos neįgalieji ir riboto judumo asmenys vežėjui arba terminalo operatoriui turi pranešti bent prieš 48 valandas, taip pat turi atvykti sutartu laiku iki paskelbto įlaipinimo laiko į nustatytą vietą.

  1. c) teisė į kompensaciją už pamestą arba sugadintą judėjimo įrangą

  Jei vežėjas ar terminalo operatorius pameta ar sugadina judėjimo įrangą ar kitą specialią įrangą, naudojamą neįgaliojo ar riboto judumo asmens, ir jei taip nutinka dėl vežėjo ar terminalo operatoriaus kaltės ar aplaidumo, jis turi sumokėti neįgaliajam arba riboto judumo asmeniui kompensaciją, atitinkančią atitinkamos įrangos pakeitimo kainą arba jos taisymo išlaidas, jei įrangą įmanoma pataisyti.

 • Teisė teikti skundus

  Skundus vežėjams ir terminalų operatoriams keleiviai gali pateikti per du mėnesius nuo tos dienos, kai paslauga buvo ar turėjo būti suteikta.

  Vežėjas ar terminalo operatorius turi būti įdiegęs skundų nagrinėjimo sistemą. „TT-Line“ atsiliepimų/skundų sistemą - „iFeedback“ rasite šioje nuorodoje. Pagal tą sistemą per mėnesį nuo skundo gavimo dienos jis turi informuoti keleivį, ar, jo manymu, skundas yra pagrįstas, atmestas arba vis dar nagrinėjamas. Vežėjas ar terminalo operatorius keleiviui turi pateikti galutinį atsakymą per du mėnesius nuo skundo gavimo dienos.

  Dėl įtariamų Reglamento pažeidimų keleiviai gali teikti skundus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri nagrinėja keleivių ir kruizų dalyvių skundus dėl jų teisių, nurodytų Reglamente, pažeidimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Prieš pateikdamas skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, keleivis ar kruizo dalyvis privalo pateikti skundą vežėjui, kruizo organizatoriui ar terminalo operatoriui.

  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kontaktai:
  Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
  Konsultacijų tel. nr.: +370 5 262 6760
  El. paštas: tarnyba@vvtat.lt
  Faksas: +370 5 279 1466
  Skundai gali būti teikiami el.būdu naudojantis informacija svetainėje https://www.vvtat.lt

  Lietuvos transporto saugos administracija užtikrina Reglamento nuostatų, susijusių su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus keleivių ir kruizų dalyvių skundų dėl jų teisių, nurodytų Reglamente, pažeidimų nagrinėjimą, vykdymą.

  Lietuvos transporto saugos administracijos kontaktai:
  J. Janonio g. 24, Klaipėda
  Tel. + 370 618 12591, 
  El. paštas: mardep@ltsa.lrv.lt

Paypal Mastercard Visa Diners Club