LAST MINUTE erbjudande - Spara upp till 35% på på biljetter till Tyskland med kod LSTMNT24

Specialerbjudande! 15% extra rabatt på alla paketresor med kod JULY24

Allmänt 22 apr 2024

Yttrande från TT-Line angående Marco Polo-incidenten

Datum: 2024-04-22

Trelleborg - Den 21 oktober 2023, under en resa enligt tidtabell, grundstötte Marco Polo nordväst om ön Hanö. Färjan hade avgått från Trelleborgs hamn mot Karlshamn strax efter kl. 23.00, enligt tidtabell. Vid avgång var färjan i tekniskt gott och sjövärdigt skick. Den planerade rutten innebar en passage öster om Hanö med beräknad ankomst till Karlshamn kl. 06.00.

På grund av ett mänskligt navigationsfel inträffade den första grundstötningen kl. 05.14 nordväst om Hanö. Fartygets position verifierades inte som den borde ha gjort och radar, ekolod och andra navigationshjälpmedel användes inte på ett tillfredsställande sätt. De ljudliga larmen på bryggan timmarna före olyckan bekräftades men undersöktes inte grundligt. Sedan larmen hade ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) automatiskt börjat beräkna positionen baserat på kurs och fart. Detta är en standard backupfunktion som krävs enligt reglerna. Funktionen tar inte hänsyn till vind och ström. Detta innebar att medan de två GPS:erna fungerade som de skulle, visade ECDIS inte längre den korrekta positionen utan den som beräknats av systemet. Fartygets position som visades på ECDIS avvek därför alltmer från den faktiska positionen sedan larmen. Dessutom försämrade dimman sikten den morgonen, vilket ledde till att landmärken uppfattades felaktigt eller inte alls.

Eftersom fartygets befäl inte var medvetna om att de var ur kurs och befann sig på fel position, uppfattades inte den första grundstötningen som sådan, särskilt eftersom vattendjupet vid den förmodade positionen ansågs vara mer än tillräckligt. Vid den andra grundstötningen kom fartyget till ett slutligt stopp. Omedelbart efter den andra grundstötningen kände man dock en lukt av bränsle, och olja observerades på vattenytan. Besättningen upptäckte omedelbart föroreningen och informerade både TT-Lines krisgrupp och myndigheterna om situationen och begärde hjälp.

Tack vare det goda samarbetet mellan de svenska myndigheterna och TT-Line kunde alla passagerare och icke nödvändig besättning evakueras på ett säkert sätt kl. 10.15 och togs sedan om hand av ett supportteam från TT-Line i Karlshamns hamn. Med hjälp av TT-Line kunde alla passagerare antingen fortsätta sin resa till sin destination eller påbörja sin hemresa.

Mängden bränsle i de trasiga tankarna vid tidpunkten för olyckan var cirka 169 ton. Enligt TT-Lines information är detta den maximala teoretiska mängden bränsle som eventuellt skulle ha kunnat släppas ut i havet. För att begränsa utsläppet från dessa tankar så mycket som möjligt avlägsnades dock bränslet från dessa tankar av ett bunkerfartyg. En del bränsle fastnade kvar i de trasiga tankarna, som sedan återfanns på varvet och därefter avlägsnades.

Den totala mängden bränsle som bärgades från de trasiga tankarna och som inte släpptes ut i havet uppskattas till 116-122 ton.

Därmed är den totala mängden som släpptes ut i havet enligt TT-Lines information 46-53 ton.

Enligt den information som lämnats till TT-Line återfanns ca 46 ton under miljösaneringen enligt rapporter från kustbevakningen och lokala myndigheter. Av de 169 ton som fanns i den trasiga tanken vid tidpunkten för olyckan är det därför bara en bråkdel som inte har redovisats.

Omedelbart efter olyckan fokuserade TT-Line, i samarbete med bärgningsföretaget SMIT, på att bärga Marco Polo för att förhindra ytterligare oljeutsläpp och mildra de skador som redan uppstått. Dessutom samarbetade TT-Line nära med lokala myndigheter för att hantera efterdyningarna av incidenten. TT-Line anlitade den internationella miljöorganisationen ITOPF och vidtog i samarbete med P&I-försäkringsbolaget  åtgärder för att begränsa miljöförstöringen och minska dess påverkan.

För att kunna frigöra Marco Polo från sin position behövde flytkraften ökas. För att uppnå detta pumpades det över bränsle från de fortfarande intakta tankarna med hjälp av små bunkerfartyg. Alla skadade tankar och tomrum täcktes för och stängdes av  för att undvika att vatten trängde in i fartyget. Därefter trycksattes ett antal tomrum med luft för att pressa ut vattnet och få flytkraft.

Tack vare det professionella samarbetet mellan lokala myndigheter, bärgningsföretaget, kustbevakningen och TT-Line kunde Marco Polo utan ytterligare skador lossas från grundet den 1 november kl. 09.20. Med hjälp av bogserbåtar återvände fartyget till Karlshamns hamn den 2 november. Detta var ett avgörande steg eftersom det återstående bränslet i Marco Polos oskadade tankar kunde avlägsnas. Att frigöra fartyget från den steniga havsytan var det allra viktigaste steget i bärgningsprocessen eftersom det säkerställde att de oskadade tankarna förblev intakta och att ingen ytterligare förorening kunde ske. Dessutom kunde fler miljöskador från fartygets skrov begränsas och den återstående lasten ombord kunde räddas.

På samma sätt lossades den 4 november alla 12 personbilar, 20 lastbilar och 21 släpvagnar på ett säkert sätt.

Efter att ha bogserats till Remontowa-varvet i Gdansk/Polen den 8 november genomgick Marco Polo en omfattande inspektion och bedömning av skadorna. Efter denna utvärdering valde TT-Line att renovera färjan. Som ett resultat av detta kommer Marco Polo att återgå i trafik i TT-Lines flotta i mitten av 2024.

TT-Line vill tacka alla medhjälpare, de lokala myndigheterna, Karlshamns hamn och alla andra inblandade parter för deras outtröttliga stöd under och efter händelsen.

TT-Line är fullt medvetet om sitt ansvar för miljön och det lokala samhället. Incidenten påverkade företaget djupt och TT-Line beklagar den skada som orsakats. I över 60 år har TT-Line fungerat som en stabil och pålitlig del av infrastrukturen mellan Sverige och Tyskland. TT-Line bedriver sin verksamhet i enlighet med internationella och europeiska bestämmelser för sjöfart, inklusive miljöbestämmelser.

Dessutom har TT-Line gjort betydande investeringar under de senaste åren, inklusive nya LNG-drivna färjor och modern utrustning, för att överträffa lagkraven. TT-Line investerar kontinuerligt i miljövänlig teknik för sin flotta. Med uppstart 2022 och 2023 av två nya färjor, som drivs av LNG-motorer med dubbla bränslen, har ytterligare en milstolpe uppnåtts för att minska luftföroreningarna från fartygens avgaser och företagets koldioxidavtryck.

Dessutom har hamnarna i Trelleborg (THAB) och Lübeck (LHG), i samarbete med TT-Line och olika intressenter från sjöfartsindustrin, påbörjat ett ambitiöst initiativ för att etablera en grön sjöfartskorridor. Detta partnerskap syftar till att kvalificera sig för erkännande enligt Clydebankdeklarationen, med stöd från Sverige och Tyskland. Den gröna sjöfartskorridoren fungerar som en testplattform för hållbara lösningar för att minska koldioxidutsläppen från hela sjötransporten och i slutändan sträva efter nollutsläpp.

En del av detta initiativ är användningen av landström i hamnarna. Med början i höst kommer TT-Line att påbörja implementeringen av landströmskapacitet på fyra färjor i sin flotta. Detta strategiska initiativ gör det möjligt för färjorna att ansluta sig till lokala elnät medan de ligger vid kaj, vilket markant minskar utsläppen och mildrar bullernivån i hamnområdena.

Visa Mastercard Diners Club Swish D21