LAST MINUTE erbjudande - Spara upp till 35% på på biljetter till Tyskland med kod LSTMNT24

Specialerbjudande! 15% extra rabatt på alla paketresor med kod JULY24

Allmänt 08 nov 2023

Updated information regarding Marco Polo

As of NOV 08, 2023, 18:00 CET

Efter den lyckade bärgningsoperationen och Marco Polos ankomst till Karlshamns hamn den 2 november 2023 genomfördes en bunkertömning direkt efter ankomsten till Karlshamns hamn.  

Lördagen den 4 november förflyttade sig Marco Polo till en annan kajplats i Karlshamns hamn för att lossa lasten och passagerarbilarna, vilket slutfördes på eftermiddagen samma dag.  

Marco Polo är planerad att lämna Karlshamns hamn på torsdag eftermiddag med slutdestination ett varv i Gdansk. Ankomsten till Polen är planerad till lördag morgon. Tre bogserbåtar kommer att ge nödvändig assistans för att underlätta färjans avgång från hamnen, och därefter kommer en bogserbåt att ta över resten av överfarten, som förväntas ta 37 timmar. När färjan når varvet kommer en omfattande utvärdering av skadans exakta omfattning att genomföras och därefter kommer reparationsarbetet att påbörjas.  

Vi kommer att hålla er informerade om den fortsatta utvecklingen via våra informationskanaler.  

För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Uppdaterad information om färjan M/S Marco Polo

Aktualiserad den 02 November 2023, 07:00 CET

TT-Line bekräftar att gårdagens bärgning var framgångsrik - ett avgörande steg mot att säkerställa fartygets säkerhet och samtidigt förhindra ytterligare miljöpåverkan. 

TT-Lines högsta prioritet har varit att skydda fartygets integritet, med tanke på förekomsten av återstående bunkerolja och skadliga ämen ombord på Marco Polo. Tack vare den framgångsrika bärgningsoperationen uppnåddes detta mål. TT-Line uttrycker sin tacksamhet för stödet och det professionella samarbetet med de svenska myndigheterna och de inblandade experterna.

Nästa steg innebär att Marco Polo bogseras till Karlshamn idag för att avlägsna de återstående 300+ tonnen bunkerolja från de oskadade tankarna och lossa lasten ombord. Denna åtgärd kommer också att göra det möjligt för både myndigheterna och TT-Line att genomföra en mer djupgående undersökning av de skador som fartyget åsamkats. Detta steg minskade avsevärt risken för ytterligare miljöföroreningar.

 Vi kommer att hålla er informerade om den fortsatta utvecklingen via våra informationskanaler.  

För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Uppdaterad information om färjan M/S Marco Polo

Aktualiserad den 01 November 2023, 12:00 CET

Enligt överenskommelse med de svenska myndigheterna startade bärgningsoperationen på Marco Polos nuvarande plats kl. 07.00 på morgonen. Genom att trycksätta delar av de uppbrutna hålrummen lyftes fartyget långsamt från sin position på havsbotten och nådde ett flytande tillstånd kl. 07:45. För att förhindra okontrollerad drivning säkrade bogserbåtar Marco Polo under denna operation. Fartyget fördes sedan till sin nya plats av samma bogserbåtar cirka 1 nautisk mil åt sydost.  

Ankarplatsen på den aktuella platsen bestämdes tillsammans med lotsarna i området. Fartyget släppte sina egna ankare kl. 09.20 på den nya platsen.  

Idag kommer en förnyad dykundersökning att genomföras för att bedöma den fullständiga skadan på fartyget  

Dagens operation var ett mycket viktigt och framgångsrikt steg eftersom det resulterar i en mycket säkrare situation för fartyget - för besättningen och experterna ombord, och för att förhindra ytterligare påverkan på miljön.  

TT-Line är tacksamma för stödet och det professionella samarbetet med myndigheterna i Sverige och de inblandade experterna. Vi är också fullt medvetna om den påverkan som händelsen har på miljön och de drabbade samhällena, liksom om det överväldigande engagemanget från alla frivilliga personer.  

Vi kommer att fortsätta att informera om den fortsatta utvecklingen via våra informationskanaler.   

För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Uppdaterad information om färjan M/S Marco Polo

Aktualiserad den 31 oktober 2023, 11:30 CET

På grund av fartygets förflyttning till en ny position den 29 oktober och de försämrade väderförhållanden som förväntas senare denna vecka har en ny bärgningsplan utarbetats och delats med myndigheterna. Den nya planen prioriterar att få fartyget flytande igen, och operationen är nu planerad till onsdagen den 1 november 2023.

SMIT använder för närvarande, under tillsyn och med stöd från de svenska myndigheterna och med hjälp av och fullt samarbete från TT-Line, alla tillgängliga resurser för att stödja ovanstående plan för att mildra händelsens effekter på bästa möjliga sätt och för att förhindra ytterligare föroreningar.

Fartyget planeras därefter bogseras till en förutbestämd ankarplats cirka 1 nautisk mil sydost om dess nuvarande position och där pumpa ut all återstående bunkerolja från bränsletankarna. Bunkerfartyget ”Fram” står redo för denna operation.

Vi kommer att fortsätta att informera om den aktuella utvecklingen via våra egna informationskanaler.

För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Uppdaterad information om färjan M/S Marco Polo

Aktualiserad den 30 oktober 2023, 15:00 CET

Den 28 oktober påbörjades den andra fasen i räddningsarbetet. Den inkluderade att pumpa ut den återstående bränsleoljan från den skadade tanken på fartyget Marco Polo, i syfte att förhindra ytterligare oljeläckor. Eftersom väderförhållandena försämrades, stoppades sedan detta arbete.

Vi kan bekräfta att på grund av det försämrade vädret, började fartyget åter driva klockan 12:15 och drev till 14:30 på söndagen. När fartyget började driva, beordrade det befäl med särskild expertis inom fartygsbärgning som tillkallats för att leda operationen all personal som inte har dedicerade roller i bärgningen att lämna fartyget under söndagen.

När fartyget rörde sig, läckte ytterligare olja från den tank som redan skadats vid olyckan den 22 oktober. Inga ytterligare tankar skadades.

Idag fortsätter förberedelserna för bärgningen med högsta prioritet. På grund av att fartyget ändrat position genomförs för närvarande en noggrann besiktning av fartyget av dykare tillsammans med en undersökning av havsbottnens batymetri (fysiska form), med målet att de fartyg som började tömma Marco Polos bränsletankar ska kunna återuppta sitt arbete.

Bärgningsoperationen hanteras av det nederländska företaget SMIT, som har internationell expertis på området, under överinseende av ansvariga myndigheter och med hjälp av och fullt samarbete från TT-Line när helst det behövs. TT-Line avsätter alla tillgängliga resurser för att stödja myndigheterna. Våra främsta prioriteringar är för närvarande att så långt det är möjligt begränsa de skador som olyckan har orsakat, undvika ytterligare oljespill och bärga fartyget. I syfte att kunna fokusera fullt ut på detta, kommer vi fortsatt att informera allmänheten om händelseutvecklingen genom våra egna kanaler.

Vi är medvetna om de följder som olyckan har haft och vi tar det inträffade på mycket stort allvar – både nu och efter att bärgningsarbetet avslutats.

Vi kommer att fortsätta att informera om den aktuella utvecklingen via våra egna informationskanaler.

För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Uppdaterad information om färjan M/S Marco Polo

Aktualiserad den 28 oktober 2023, 16:00 CET

 Vid ca kl 05:30 på söndagsmorgonen gick M/S Marco Polo på grund vid infarten till Karlshamns hamn. Tack vare det goda samarbetet med de svenska myndigheterna var alla passagerare säkert evakuerade kl. 10:15.

 Sedan morgonen den 23 oktober har ett team från SMIT tillsammans med ett tekniskt team från TT-Line och besättningen framgångsrikt arbetat med den första fasen av att stabilisera fartyget för att förhindra ytterligare skador på miljön. De två bogserbåtarna "Thor" och "Max" har legat vid sidan av M/S Marco Polo.

 Idag vid middagstid kunde den andra etappen påbörjas. Med bogserbåten "Max" till hjälp, lade sig bunkerfartyget "Tresfjord" längs med M/S Marco Polo. Med hjälp av specialutrustning påbörjades arbetet i dag strax efter kl 14:00 med att pumpa ut oljan från den trasiga tanken. Detta arbete är av största vikt för att minska påverkan på miljön.

 Efter att ha avslutat tömningen av den skadade respektive den intakta tanken kommer den tredje fasen att påbörjas nästa vecka. Då skall fartyget transporteras bort från grundet. 

Vi kommer att fortsätta att informera om den aktuella utvecklingen via våra egna informationskanaler.

Update_Marco_Polo_2810

Bildtext: Bunkerfartyget Tresfjord långsides Marco Polo

För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Uppdaterad information beträffande Marco Polo

26 oktober, 2023, 11:00 CET

TT-Line fokuserar för närvarande på att förhindra vidare skador på miljön och kusten. Rederiet har skrivit ett avtal om bärgningen av Marco Polo med det nederländska företaget SMIT, i syfte att så snabbt som möjligt få rätt resurser och expertis på plats. Dessutom står rederiet i nära kontakt med sitt försäkringsbolag samt med internationella experter på oljeutsläpp som anlänt till platsen för att undersöka utsläppets omfattning och ge råd om hur saneringen ska genomföras.

Alla fortsatta utredningar hanteras av ansvariga lokala myndigheter. TT-Line ger utredningarna sitt odelade stöd och samarbetar med myndigheterna med fullständig transparens.

I syfte att förhindra fortsatta utsläpp, prioriteras att stabilisera fartyget. De hittillsvarande åtgärderna har varit framgångsrika, men på grund av den känsliga situationen fortsätter man med ytterligare stabiliseringsåtgärder. Bogserbåtarna Svitzer Thor samt Max har anlitats och står redo i fartygets omedelbara närhet för att hjälpa till om det blir nödvändigt. När stabiliseringen är färdig och vädret har förbättrats, ska två särskilda fartyg som är specialiserade på denna typ av uppgifter pumpa ut och ta hand om all återstående bunkerolja. De är för närvarande på väg till platsen och väntas kunna börja sitt arbete till helgen.

Rederiet har sitt fokus på att förhindra ytterligare föroreningar och mobiliserar alla tillgängliga relevanta resurser för att nå detta mål. TT-Line är tacksam för stöd och samarbete från alla berörda aktörer. Vi kommer att fortsätta att informera om händelseutvecklingen via våra informationskanaler.


För mer information:
Press och media:
Kontakt via: pr@ttline.com
Pressmeddelanden publiceras på: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Updated information regarding Marco Polo

As of OCT 24, 2023, 10:15 CET

At half past five on Sunday morning Marco Polo run aground during its approach to Karlshamn port. Thanks to the excellent work from and cooperation with the Swedish Authorities all passengers were safely evacuated by 10:15am and were then taken care of by a support team from TT-Line in the Port of Karlshamn.

To mitigate the very unfortunate situation in the best possible way the shipowner has contracted Dutch company SMIT, a leading international expert in the field, in order to assist with the recovery.

Since the morning of the 23rd of October, a team from SMIT, together with a technical team from TT-Line, boarded Marco Polo. The most important current priority is to stabilize the ship to prevent further damage. Two additional assistant tugboats will arrive at the scene to secure the vessel within this afternoon.

The 2nd priority is to lighten the ship from the remaining bunker on board as soon as the weather conditions allow. Therefore, two dedicated shallow draft lightering crafts are scheduled to arrive on Thursday and Friday. This step is of paramount importance to reduce the danger for the environment and thereafter to facilitate the recovery of the vessel.

For further information
Press and media:
Contact: pr@ttline.com 
Press release: Presse & Public Relations | TT-Line (ttline.com)

Information regarding Marco Polo

Updated as of OCT 22, 2023 13:20 CET

TT-Line can confirm that this morning a grounding occurred on ferry Marco Polo on route from Port of Trelleborg in Sweden to Port of Karlshamn in Sweden.

Swedish rescue authorities were informed and have been attending the scene.

Thanks to cooperation with the Swedish rescue authorities all passengers have safely left the vessel. Passengers are now being taken care of by TT-Line`s personnel in Karlshamn providing them with hotel and/or alternative travel options.

Also 8 non-essential crew members mainly from hotel department were transferred ashore.

Swedish authorities, ships command with the remaining 21 crew members and TT-Line`s ashore team with the support of the insurance company are currently assessing the ship`s damage before taking further actions. More information will be available here as soon as possible.

Press


Här hittar du pressmeddelanden, nyheter, bilder och kontaktuppgifter till TT-Line. Följ oss även på sociala medier, via nyhetsbrev samt på vår reseblogg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Press- och mediakontakt

TT-Line AB
Hamngatan 9
231 42 Trelleborg

Telefon: 0410-56000

E-Mail: anette.wugk@ttline.se

Visa Mastercard Diners Club Swish D21