Ušetřete nyní až 35 %! Rezervujte si zpáteční cestu s našimi zpátečními balíčky a použijte kód: LSTMNT24

VOP-Passengers-TT-Line-trajekt-Peter-Panä-pláž

Všeobecné podmínky přepravy cestujících

 

Společnost TT-Line GmbH & Co. Tyto všeobecné podmínky se nevztahují na ujednání o zájezdech ve smyslu čl. 651 a BGB (německý občanský zákoník, např. V případě, že je součástí ujednání poskytovaného společností TT-Line pobyt v hotelu). Taková opatření budou odpovídajícím způsobem označena. Ceny pro cestující nejsou platné pro komerční využití. Ty si mohou rezervovat pouze zákazníci. Tyto všeobecné podmínky se nevztahují na skupiny cestující společně. Podívejte se prosím na naše speciální podmínky pro skupiny.

1. Uzavření dohody

Odesláním svého zápisu na TT-Line nabízí cestující TT-Line a zavazuje se uzavřít smlouvu o přepravě cestujícího a jakékoli jiné osoby a/nebo předmětu, který v zápisu uvede (dále jen „Zápis“ “). Dohoda se uzavírá a nabývá účinnosti přijetím nabídky cestujících společností TT-Lines, jak je uvedeno v zápisu (dále jen „smlouva“). Toto přijetí nevyžaduje žádnou formu. Tyto všeobecné podmínky se stávají součástí Smlouvy. Přihlášku lze podat ústně, telefonicky, e-mailem, online rezervačním systémem nebo poštou / písemně. Společnost TT-Line žádá o pečlivou kontrolu správného pravopisu jména pojmenovaných cestujících nebo jiných osob. Jména-včetně křestních jmen-se musí shodovat se jmény a pravopisem těchto jmen v pasu cestujících nebo jiných osob a/nebo v občanském průkazu. Postižení cestující by měli informovat TT-Line o svém handicapu v rámci Zápisu. V případě, že tyto informace nebudou poskytnuty řádně, společnost TT-Line nemůže zajistit řádnou přepravu.

2. Datum splatnosti jízdného

Pokud mezi stranami nedojde k odchylné dohodě, je jízdné splatné okamžitě (dále jen „datum splatnosti“). V případě, že cestující neposkytne úplnou platbu dlužné částky v den splatnosti, je společnost TT -Line oprávněna odstoupit od smlouvy poté, co cestujícího bez účinku upozorní. V případě výběru je společnost TT-Line oprávněna účtovat náklady definované v odst. 7 cestujícímu.

3. Podmínky cestování

a. Všeobecné Cestující odpovídá za splnění veškerých zákonných a jiných zákonných požadavků vztahujících se na jeho cestu, zejména za splnění jakýchkoli celních předpisů a daňových požadavků, jakož i imigračních zákonů, které se na něj, jeho zavazadla a vozidlo vztahují. Všechny požadavky musí být splněny také v den jeho návratu (pokud existuje). Cestující musí nést veškeré náklady a další nevýhody vyplývající z jakéhokoli porušení výše uvedených zákonných požadavků. To neplatí, pokud je porušení přímým důsledkem dezinformací společnosti TT-Line. Cestující a cestující s automobily musí být odbaveni v časech uvedených v itineráři a vozidlo musí být v tu dobu připraveno k nakládce. V případě opožděného odbavení nebo v případě, že vozidlo není včas připraveno, nemá cestující nárok na přepravu, a to navzdory jakékoli potvrzené rezervaci. Během přejezdu není povolen vstup do palub pro vozidla.

b. Technická pravidla pro vozidla: vozidla musí bez výjimky splňovat následující požadavky: maximální délka: 14 metrů, maximální šířka: 2,55 metru, maximální hmotnost: vozidla na trase Německo-Švédsko: 7 500 kilogramů a u vozidel na trase Švédsko-Polsko: 3 500 kilogramů.

C. Domácí zvířata / Zvířata V případě, že cestující cestuje s domácím zvířetem nebo zvířetem, je povinen o tom informovat TT-Line v rámci Zápisu. Cestující musí mít u sebe veškerou dokumentaci týkající se domácího mazlíčka/zvířete, která je vyžadována zákonem v každé zemi, do které cestuje po celou dobu své cesty. Musí být splněny všechny zákonné požadavky týkající se dovozu domácích zvířat nebo zvířat. V případě, že cestující není schopen na požádání předložit potřebné dokumenty nebo nesplňuje zákonné požadavky na dovoz domácích zvířat nebo zvířat, je TT-Line oprávněna přepravu zvířete/zvířete odmítnout. Cestující odpovídá za jakékoli škody nebo znečištění způsobené domácím zvířetem/zvířetem.

4. Jízdní podvodníci

V případě přepravy cestujících, kteří nemají platné jízdenky, zvýší TT-Line poplatek 100 EUR za cestujícího.

5. Přeprava dětí bez doprovodu

TT-Line nebude přepravovat děti bez doprovodu mladší 14 let. Děti bez doprovodu ve věku od 14 do 17 let (včetně obou) musí mít písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců, který musí být na požádání předložen společnosti TT-Line.

6. Zavazadla a nebezpečné zboží

Zavazadla průměrné velikosti a obsahu budou přepravena bez příplatku. Zavazadla přepravovaná ve vozidlech přepravovaných společně s cestujícím nebo nad nimi jsou bezplatná, pokud jsou splněny veškeré předpisy pro přepravu zboží týkající se vozidla. Pro přepravu jakýchkoli jiných zavazadel nebo zboží platí nákladní tarify. Výbušné, nebezpečné nebo hořlavé zboží je z přepravy vyloučeno. To neplatí pro palivo uložené v nádrži přepravovaného vozidla. Jiné zboží nevhodné k přepravě nebo zboží, které má zápach, které by mohlo obtěžovat ostatní cestující, je rovněž vyloučeno z přepravy. Cestující odpovídá společnosti TT-Line a ostatním cestujícím v rozsahu stanoveném zákonem za jakékoli škody způsobené jakýmkoli zbožím přepravovaným cestujícím

7. Změna jízdného

Poté, co Dohoda vstoupila v platnost, jsou změny jízdného povoleny pouze tehdy, dojde -li ke zvýšení přepravních nákladů - zejména nákladů na palivo - ke zvýšení nákladů na speciální služby, jako jsou přístavní poplatky nebo změna směnných kurzů s účinkem na cesta. Změny jízdného se vypočítají takto: V případě zvýšení nákladů na dopravu-ve srovnání s časem a datem, kdy smlouva vstoupila v platnost-je společnost TT-Line oprávněna zvýšit jízdné na základě následujícího výpočtu.
a) V případě zvýšení nákladů na cestujícího nebo na lůžko v kabině je společnost TT-Line oprávněna účtovat cestujícímu tuto částku.
b) V případě zvýšení nákladů na plavidlo jsou tyto dodatečné náklady vyděleny kapacitou cestujících na plavidle, která byla dohodnuta pro cestu cestujícího. Společnost TT-Line je oprávněna účtovat cestujícímu výslednou částku. Pokud se poplatky - například přístavní poplatky - zvýší, lze jízdné zvýšit o podíl těchto poplatků přidělených k jízdnému. V případě změny směnných kurzů-ve srovnání s časem a datem, kdy Dohoda vstoupila v platnost-je společnost TT-Line oprávněna účtovat cestujícímu zvýšení nákladů na cestu způsobené touto změnou. Zvýšení jízdného je přípustné, pouze pokud Dohoda vstoupila v platnost více než 4 měsíce před datem přepravy. V případě změny jízdného je cestující okamžitě informován. To zahrnuje podrobné informace o výpočtu nového jízdného. Zvýšení jízdného je přípustné do 21 dnů před datem přepravy. Po tomto datu se zvýšení jízdného nepřipouští. V případě zvýšení jízdného o více než 10% je cestující oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž by mu byly účtovány jakékoli poplatky. Alternativně může cestující požádat o srovnatelnou přepravu poskytovanou společností TT-Line za předpokladu, že společnost TT-Line je schopna takovou přepravu nabídnout. Cestující je povinen uplatnit svůj nárok neprodleně ihned po obdržení informace o zvýšení jízdného.

8. Odstoupení cestujícím/změna rezervace

8.1 Zrušení Cestující je oprávněn kdykoli před datem přepravy odstoupit od Smlouvy. Z důkazních důvodů by prohlášení mělo být učiněno písemně. Datum zrušení je datum, kdy výpis dosáhne řádku TT. Žádná show je považována za odstoupení. V případě, že cestující odstoupí od smlouvy nebo se nedostaví, je společnost TT-Line oprávněna požadovat náhradu za své přípravy týkající se cesty cestujícího. Při výpočtu paušální částky za náklady na cestující odstupné TT-Line zohlednila průměr ušetřených nákladů a běžné možnosti dalšího přepravy, rezervované cestujícím. Cestující má právo prokázat, že TT-Line neutrpěla žádnou ztrátu nebo ztrátu nižší než paušální částka. Paušální částka nákladů na odstoupení cestujících nárokovaná společností TT-Line je: Podmínky pro FLEX-Ticket: V případě odstoupení jsou účtovány následující paušály: do 24 hpours před odletem 100% vrácení zaplacené částky, méně pak 24 hodin před odjezdem bez vrácení peněz. Pokud byl Flex-Ticket rezervován restartováním Smart-Ticket v souladu s čl. 7.2 platí podmínky pro Flex-Ticket, ale minimálně částka zaplacená za Smart-Ticket je nárokována jako paušální částka za náklady na odstoupení. Podmínky Doplněk flexibility: Jsou splatné následující storno poplatky: do 24 hodin před odjezdem, 100% vrácení ceny tarifu, pokud méně než 24 hodin před odjezdem, vrácení ceny tarifu není. Bez ohledu na dobu prohlášení o odstoupení od smlouvy se náklady na doplněk Flexibilita nevracejí. Podmínky pro jakoukoli jinou přepravu (bez vozidla, kola, motocyklu, tříkolky atd.): Rezervace po 16. únoru 2021: V případě zrušení rezervace nebude vrácena cestovní cena bez ohledu na dobu prohlášení o odstoupení. Objednávky do 15. února 2021: V případě odstoupení jsou účtovány následující paušály: 30 až 15 dní před datem přepravy: 10%, mezi 14 a 4 dny před datem přepravy: 30%, počínaje 3 dny před datem přepravy : 50%, v den přepravy nebo v případě nedostavení se: 80% z ceny jízdného, ​​minimálně 15 €,- / 150 SEK. Podmínky pro Smart-Ticket: V případě odstoupení cestujícího-bez ohledu na datum odstoupení-nebude vrácena žádná částka. V případě, že TT-Line nabízí speciální jízdné, mohou platit odlišné podmínky pro paušální částky nákladů za odstoupení. Cestující bude o této skutečnosti informován před rezervací.

8.2 Změna rezervace Flex-Tickets lze přebookovat do 24 hodin před datem přepravy na jiné datum přepravy - za předpokladu, že je doprava k dispozici. Změny jízdného se počítají podle sazebníku platného v den rebookingu. Za rebooking nejsou žádné další poplatky. Smart-Tickets lze přebookovat kdykoli před datem přepravy na jiné datum přepravy-za předpokladu, že je doprava k dispozici. Změny jízdného se počítají podle sazebníku platného v den rebookingu. Za každé přeúčtování je cestujícímu účtován dodatečný poplatek ve výši 40,- / 400 SEK za změnu rezervace. Změna rezervace na cestovní balíček není povolena. V případě změny rezervace Smart-Ticket na Flex-Ticket a následujícího zrušení platí paušální náklady na odstoupení podle podmínek pro Flex-Tickets, ne však nižší než paušální náklady na zrušení původně rezervovaného Smart -Lístek. Přejezdy s doplňkem Flexibility lze v závislosti na dostupnosti znovu zarezervovat až 24 hodin před odjezdem. Jakékoli změny cen, které z toho vyplývají, budou stanoveny podle tarifu platného v době rebookingu. Dodatečné poplatky za rebooking ve výši 8 EUR jsou účtovány pouze v případě, že změnu zpracuje ručně jeden z našich zaměstnanců TT-Line. Za nezávislé změny rezervace online nejsou účtovány žádné další poplatky za změnu rezervace.

9. Odstoupení a ukončení do TT-Line

Společnost TT-Line je oprávněna odstoupit od Smlouvy nebo vypovědět Smlouvu před přepravou i během přepravy z následujících důvodů:
1. v případě, že cestující - podle řádně provedeného uvážení kapitána -
- není nebo nemůže dokončit cestu z důvodu nemoci, věku nebo jiného důvodu,
- může ohrozit bezpečnost nebo zdraví jakéhokoli jiného cestujícího,
- v Zápisu uvedli nesprávné, nejasné nebo neúplné informace (např. ohledně počtu a věku přepravovaných osob; ohledně přepravovaných zvířat nebo zvířat; ohledně přepravovaného zboží), které jsou podstatné pro Dohodu a její podmínky a o které se opírá rozhodnutí společnosti TT-Line uzavřít smlouvu s cestujícím,
- narušuje provádění přepravy - přestože byl požádán, aby zastavil své znepokojivé chování,
- nebo poruší Smlouvu v takovém rozsahu, který odůvodňuje okamžité ukončení Smlouvy. V takových případech nemá cestující nárok na vrácení jízdného. Částka vyplývající z ušetřených nákladů a částka získaná dalším opětovným použitím služeb rezervovaných, ale nevyužitých cestujícím, bude vrácena. V případě ukončení letu z dobrého důvodu je společnost TT-Line oprávněna vyložit cestujícího v příštím přístavu a požadovat náhradu vzniklých nákladů.
2. v případě, že je provedení cesty ohroženo, kompromitováno nebo ztíženo / znemožněno jakýmkoli nepředvídatelným a mimořádným důvodem (např. Požár, selhání doků, špatné počasí nebo podmínky na moři, radioaktivní kontaminace, jednání úřadů, rozruch, stávka, epidemie nebo obecný průměr). Totéž platí v případě, že je třeba přijmout opatření k záchraně lidských životů. V těchto případech je zaplacené jízdné cestujícímu vráceno. Nároky povinné ze zákona nad rámec uvedené náhrady nejsou ovlivněny.

10. Změny směrování a služeb

Odchylky od Dohody o přepravě týkající se základních služeb a zásadních změn těchto služeb, které se stanou nezbytnými po účinnosti Smlouvy a které nejsou způsobeny společností TT-Line proti dobré víře, jsou připuštěny, pokud změny nejsou podstatné a že nemá na cestu zásadní vliv. Společnost TT-Line bude informovat cestujícího o všech podstatných změnách svých služeb, jakmile si TT-Line uvědomí důvody této změny. V případě podstatné změny podstatné služby je cestující oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy, aniž by mu byly účtovány jakékoli poplatky. Určitá trasa cesty není zaručena. Kapitán lodi je výhradně oprávněn rozhodnout o jakékoli změně trasy nebo doby plavby vyžadované např. bezpečnostní důvody, povětrnostní podmínky, administrativní akt.

11. Povinnost spolupracovat a povinnost zveřejnění

Cestující je povinen spolupracovat v rozsahu vyžadovaném zákonem, aby se v případě nedodržení pokud možno vyhnul nebo snížil případné škody. Cestující je povinen písemně informovat společnost TT-Line o jakémkoli poškození a/nebo ztrátě svého oděvu, zavazadel nebo vozidla-a to alespoň při vylodění nebo předání. Písemné oznámení je zastaralé, pokud poškození oděvu, zavazadla nebo vozidla určí obě strany v době předání zboží. Není-li poškození určitelné vnější kontrolou, stačí do 15 dnů od 15 hodin od vylodění. V případě, že oznámení nebude podáno včas, předpokládá se, že zavazadla, oděv a vozidlo cestujícího byly v době vylodění úplné a bez poškození. Cestující souhlasí s provedením bezpečnostních kontrol, včetně osobního vyhledávání a prohlídky jeho zavazadel společností TT-Line nebo třetími stranami pověřenými společností TT-Line v případě a pokud jsou TT-Line nebo třetí odpovědná osoba povinni provádět taková vyhledávání podle národních nebo mezinárodních zákonů, zejména podle kódu ISPS. Jakékoli další nároky jsou vyhrazeny.

12. Odpovědnost za TT-Line

12.1 Omezení odpovědnosti ze zákona Odpovědnost společnosti TT-Line jako přepravce za škody v případě úmrtí nebo poškození osob, jejich života a zdraví a za škody na vozidlech, domácích zvířatech/zvířatech, zavazadlech nebo jiném zboží se řídí nařízením EG 392/2009 a konsolidovaným verze Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 a Protokolu z roku 2002 k Úmluvě. V případě poškození vozidel odpovídá TT-Line v rozsahu nároků odečtených 330 výpočetními jednotkami (zvláštní právo čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu). V případě ztráty nebo poškození jiných zavazadel nebo zboží odpovídá TT-Line v rozsahu nároku odečteném 149 výpočetními jednotkami (zvláštní právo čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu) za každého cestujícího (viz čl. 8 odst. 4 nařízení EG 392/2009).

12.2 Smluvní omezení odpovědnosti Odpovědnost za nároky, které nejsou upraveny nařízením EG 392/2009 a/nebo konsolidovanou verzí Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 a Protokolu z roku 2002 k Úmluvě a které nejsou újmou na zdraví a nehledě na škody způsobené hrubě nedbalostí nebo dobrovolně společností TT-Line nebo jejími zákonnými zástupci, zaměstnanci nebo zaměstnanci jsou omezeny na 300% dohodnutého jízdného. V případě poškození vozidel TT-Line neodpovídá za škody, které vyplývají z mimořádného designu vozidla. Celková výše nákladů na ubytování v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu je omezena na ubytování na 3 noci a 80 EUR za cestujícího a noc. TT-Line nese náklady na dopravu z a do doku a ubytování. Společnost TT-Line neodpovídá za škody vyplývající z dodržování zákonných pravidel nebo v důsledku jakéhokoli porušení těchto pravidel cestujícím.

13. Omezení času

Případné nároky cestujícího podle nařízení EG 392/2009 v souvislosti s Athénskou úmluvou o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 a Protokolem z roku 2002 k Úmluvě o odškodnění za smrt, ublížení na zdraví nebo ztrátu nebo poškození zavazadel vyprší do 2 let. Promlčecí doba začíná
a) v případě ublížení na zdraví v den vylodění cestujícího;
b) v případě úmrtí při přepravě v den měl být cestující vystoupen; v případě tělesného poranění při přepravě, pokud to má za následek smrt cestujícího na vylodění v den úmrtí cestujících nejméně 3 roky po vylodění;
c) v případě ztráty nebo poškození zavazadel v den vylodění nebo v den bylo naplánováno vylodění - podle toho, které datum je poslední. V případě jednání mezi cestujícím a společností TT-Line o reklamaci nebo o okolnostech, na nichž je reklamace založena, je promlčecí doba pozastavena, dokud TT-Line nebo cestující odmítne pokračovat v jednání. Nároky zaniknou nejdříve za 3 měsíce po obydlení promlčecí doby. Nároky cestujícího podle nařízení EG 392/2009 v souvislosti s Athénskou úmluvou o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 a protokolem z roku 2002 k úmluvě zanikají po uplynutí 5 let počínaje dnem vylodění cestujícího nebo v den, kdy bylo vylodění plánováno - podle toho, které datum je poslední. V případě, že se cestující dozvěděl o ublížení na zdraví, ztrátě nebo poškození zavazadla nebo zboží nebo o tom měl cestující vědět, že došlo ke zranění, ztrátě nebo poškození zavazadla nebo zboží, propadá reklamace 3 roky po to datum.

14. Odpovědnost pomocných osob

Všechna práva, úlevy a omezení udělená TT-Line v rámci těchto všeobecných podmínek-bez ohledu na to, z jakého důvodu-jsou poskytována kapitánům, členům posádky, agentům a dalším zaměstnancům TT-Line stejně a ve stejném rozsahu.

15. Pojištění

Cestujícímu se doporučuje uzavřít dostatečné pojistné smlouvy, aby se vyhnul jakémukoli riziku, které by podle těchto všeobecných podmínek mohlo nastat.

16. Obecný průměr

Cestující není povinen přispívat k obecnému průměru za jakékoli zboží, které přiveze na palubu plavidla. Cestující nemá nárok na žádnou kompenzaci z obecného průměru.

17. Ochrana dat

Osobní údaje poskytnuté cestujícím jsou elektronicky uchovávány, zpracovávány a používány společností TT-Line z důvodů plnění smlouvy.

18. Place of jurisdiction, governing law and severability clause

18.1 Cestující může podat žalobu proti TT-Line k soudu v německém Lübecku.

18.2 Pro akce společnosti TT-Line proti cestujícímu je rozhodující místo bydliště cestujícího. Pokud jde o žaloby proti cestujícím nebo smluvním partnerům, kteří jednají jako obchodníci nebo jsou právnickými osobami podle soukromého nebo veřejného práva nebo proti osobám, které nemají bydliště v Německu nebo jejichž bydliště není v době přijetí opatření známé, je místně příslušný Lübeck, Německo.

18.3 Smlouva a jakýkoli jiný právní vztah mezi stranami se řídí zákony Německa. V případě žaloby proti TT-Line v zahraničí bude aplikováno německé právo přinejmenším pokud jde o typ a výši možných nároků cestujícího, pokud to zákon umožňuje.

18.4 Tyto všeobecné podmínky se nevztahují, pokud je to právem stanoveným v mezinárodních úmluvách nebo v právu členského státu EU, jehož je cestující občanem a který je použitelný na tuto dohodu, stanoveno jinak. Na žaloby společnosti TT-Line proti cestujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu švédského práva a má bydliště ve Švédsku, se vztahuje švédské právo a na žaloby společnosti TT-Line proti cestujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu polského práva a má bydliště v Polsku, platí polské právo.

18.5 V případě, že některý z předpisů v těchto všeobecných obchodních podmínkách je nebo se stane před nebo po účinnosti Smlouvy právně neplatný nebo neimplementovatelný, zbývající předpisy a samotná Smlouva zůstávají účinné. Jakákoli právně neplatná nebo neimplementovatelná regulace bude nahrazena předpisem, který je účinný a proveditelný a který udržuje ekonomický cíl sledovaný stranami nařízení právně neplatnými nebo neimplementovatelnými. V případě, že bude dohoda shledána neúplnou, bude nalezeno takové nařízení, které zaplní mezeru.

Lübeck, duben 2016

Paypal Diners Club Mastercard Visa