ETS – ( EU Emission Trading System)

EU:s politik för att bekämpa klimatförändringarna och bli klimatneutrala senast 2050 omfattar flera mätningar. En väsentlig del av konceptet är ETS (Emission Trading System). ETS är ett "Cap and Trade"-system där en gräns (taket) sätts för rätten att släppa ut specificerade föroreningar över ett geografiskt område och ålägger företag att hålla en utsläppsrätt för varje ton Co2 eller andra kolgaser de släpper ut. Med ETS-systemet kommer EU att säkra för att minska utsläppen av växthusgaser som koldioxid (CO2) från elproduktion och industri (produktion och transport).

Implementering i sjöfartsnäringen

Europeiska unionen utvidgar användningen av ETS till att omfatta sjöfartsindustrin (som bidrar med cirka 3 % av de totala koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter) från och med den 1 januari 2024. Fartygsoperatörer måste säkra EUA (European Union Allowance) för 40 % av sina utsläpp 2024, för 70 % av sina utsläpp 2025 och från 2026 för 100 % av sina utsläpp. Intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter kommer att användas till EU:s gröna fond.

Auktionering av utsläppsrätter för koldioxid

En EU-utsläppsrätt (EUA) behövs för att täcka ett ton CO2-utsläpp. Konventionella marina bränslen orsakar cirka 3,1 - 3,2 ton koldioxidutsläpp per ton bränsle.

Företag kan köpa EUA (EU-rättigheter) genom auktioner, direkt från andra företag eller genom mellanhänder. För närvarande fungerar European Energy Exchange (EEX) i Tyskland som en gemensam auktionsplattform för auktorisering av utsläppsrätter till marknaden. Priserna på en utsläppsrätt bestäms av utbud och efterfrågan på marknaden.

TT-Lines Green Ships Policy

TT-Line stödjer EU:s ambition med hållbara lösningar i sin verksamhet. TT-Line introducerade de första Green Ships redan 1996 och kör med den senaste generationen Nils Holgersson (maj 2022) och Peter Pan (februari 2023) ett av världens modernaste och mest miljövänliga RoPax-fartyg. TT-Lines gröna policy inkluderar flera tekniska funktioner och innovationer som har betydande positiva effekter på bränsleförbrukning och utsläpp.

Läs mer

 

Påverkan för kunder /transportpriser

Europeiska unionen utökar användningen av ETS till att inkludera i sjöfartsbranschen från och med den 1 januari 2024. TT-Line kommer därför att ta ut ett ETS-tillägg för alla fraktenheter för att täcka merkostnaderna för att köpa EU:s utsläppsrätter (EUA).

 

ETS tilläggsavgift Frakt

ETS-tillägget kommer att tillämpas på alla fraktenheter. Tilläggsavgiften kommer att beräknas per rutt baserat på ruttspecifik förbrukning och månadsmedelvärde för Europeiska unionens utsläppsrätter (EUA). Tillägget kommer att justeras månadsvis. Den genomsnittliga noteringen av EUA för perioden från den 26:e dagen i månad I till den 25:e dagen i månad II kommer att vara grunden för tilläggsavgiften som gäller i månad III.

Den aktuella ETS-tilläggsavgiften per rutt hittar du här.