Letnie rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN 

Uprzejmie prosimy pasażerów podróżujących do Szwecji z portu w Świnoujściu w dniu 20.07.2024 o uwzględnienie ewentualnych opóźnień czasu dojazdu związanych z zapowiadaną akcją protestacyjną organizowaną przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych na drodze krajowej S3, węzeł Goleniów Południe, w godzinach: 7:30 - 14:30.

Regulamin konkursu
urodzinowego

Regulamin urodzinowego konkursu „10 lat TT-Line w Polsce”

1. Postanowienia Ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „10 lat TT-Line w Polsce” (dalej „Konkurs”) jest TT-Line Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1, REGON 321395665, NIP 855-158-32-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466221, NIP 8551583237, REGON 321395665 (dalej „Organizator Konkursu”), działająca na zlecenie spółki TT-Line GmbH & Co. KG z siedzibą w Lübeck-Travemünde, Niemcy przy Zum Hafenplatz 1.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

1.3. Organizator Konkursu oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.  

1.4. Organizator Konkursu oświadcza, że wynik Konkursu nie jest zależny od przypadku. 

1.5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora Konkursu https://www.ttline.com/pl/tt-line/konkurs-urodzinowy/

1.6. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu

2.1.  Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z prawem państwa, w którym mają miejsce zamieszkania. (dalej: „Uczestnik”).

2.2. Uczestnik konkursu może brać w nim udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku cywilnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

2.4. W przypadku podania przez Uczestnika niedokładnych lub błędnych danych osobowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Konkursie bez podania przyczyn i bez powiadomienia.

2.5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin, a także Politykę prywatności TT-Line, z którą można zapoznać się na stronie organizatora https://www.ttline.com/pl/polityka-prywatnosci/

2.6. Uczestnik oświadcza że w pełni rozumie i przyjmuje do wiadomości, że zewnętrzne platformy mediów społecznościowych wykorzystywane do organizacji Konkursu - w tym między innymi Facebook, Instagram, nie sponsorują, nie popierają ani nie organizują tego Konkursu i nie powinny być w żaden sposób powiązane z organizacją i zarządzaniem Konkursem.

2.7. Oprócz niniejszego Regulaminu do Konkursu zastosowanie mają również Regulaminy zewnętrznych platform mediów społecznościowych.

3. Zasady i przebieg konkursu

3.1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

3.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 12.01.2024 r. o godzinie 17:00, a zakończy 31.03.2024 r. o godzinie 23:59.

3.3. Konkurs polega na zgłoszeniu autorskiego dzieła, którego głównym elementem jest prom TT-Line.

3.4. Konkurs rozgrywa się w 3 kategoriach: 1) fotografia, 2) filmik, 3) grafika AI (wykonana przy pomocy sztucznej inteligencji). 

3.5. Za pracę konkursową uznaje się fotografię, filmik lub grafikę AI, której głównym elementem jest prom TT-Line (dalej: "praca konkursowa").

3.5.1. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową w każdej z wymienionej w regulaminie kategorii.

3.5.2. Praca konkursowa musi spełnić poniższe wymagania techniczne:

  • fotografia .jpg, .jpeg, .png, .tiff, max. 10 MB.
  • filmik .mp4, .mov, .wmv, .avi, .gif max. 30 MB.
  • grafika AI .jpg, .jpeg, .png, .tiff, max. 5 MB.

3.5.3. Nie może naruszać praw do wizerunku osób trzecich.

3.5.4. Zgłaszana praca musi być autorstwa zgłaszającego ją do konkursu, zgłaszający pracę musi posiadać prawa do rozporządzania zgłaszaną pracę jako całością, a motywy utrwalone na fotografiach, filmikach i grafikach nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto Uczestnik Konkursu musi posiadać zgody osób utrwalonych w zgłaszanej fotografii na rozpowszechnienie ich wizerunku w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

3.5.5. Praca konkursowa nie może zawierać treści obscenicznych, pornograficznych, związanych z hazardem, przesądami, grozą, przemocą, dyskryminujących ze względu na narodowość, rasę, religię, płeć, przekonania polityczne ani żadnych innych treści, które są zabronione przez prawo i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania Uczestnika.

3.5.6. Organizator zastrzega, że prace o niedozwolonych treściach będą traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe. Nie nastąpi ich publikacja na stronie konkursowej. Zostaną usunięte bez dodatkowego uzasadnienia.

3.6. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem strony konkursowej poprzez wypełnienie formularza i dodanie pliku na serwer organizatora konkursu. 

3.6.1. Zgłoszenie pracy konkursowej wymaga zaakceptowania regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez TT-Line Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1 danych osobowych w zakresie podanym w formularzu w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników na stronie www.ttline.com i profilach społecznościowych TT-Line Polska.

3.6.2. Uczestnik Konkursu, zgłaszając pracę konkursową, zgadza się na jej opublikowanie przez Organizatora na stronie konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

3.6.3. Uczestnik Konkursu, zgłaszając pracę konkursową, zgadza się na jej udostępnianie w mediach społecznościowych przez osoby trzecie za pośrednictwem strony konkursowej.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji pracy konkursowej każdego Uczestnika.

3.7.1. Po pozytywnej weryfikacji, praca konkursowa zostanie upubliczniona przez Organizatora na stronie konkursowej.

3.7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia jedynie prac konkursowych spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

4. Prawa autorskie

4.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z całości, jak i z dowolnie wybranych fragmentów pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do użytkowania przesłanych zdjęć, filmików i grafik w ramach działań marketingowych i PR dotyczących działalności Organizatora. Obejmuje to możliwość publikacji, reprodukcji, ilustracji i dystrybucji w celu autopromocji.

4.2. Zezwolenie to obejmuje wykorzystanie nadesłanych zdjęć, fimików i grafik we wszystkich drukowanych i cyfrowych kanałach medialnych m.in. w Internecie, na portalach społecznościowych. Ponadto zezwolenie obejmuje również wykonywanie autorskich praw zależnych, w tym w szczególności do dokonywania przeróbek, kadrowania zmian kompozycji lub adaptacji. 

4.3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że posiada względem zgłoszonych prac prawa autorskie oraz nieograniczone prawa do użytkowania. Uczestnik oświadcza ponadto, że przesłane zdjęcia, filmiki i grafiki są wolne od praw osób trzecich; w szczególności, że wszelkie rozpoznawalne na zdjęciach osoby zgadzają się na ww. użytkowanie oraz że takie użytkowanie nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik uwalnia tym samym Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku swojego lub wizerunków innych osób utrwalonych w pracach konkursowych w zakresie umożliwiającym korzystanie z prac konkursowych zgodnie z udzieloną licencją na korzystanie z prac konkursowych. 

4.4. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia, powołując się na naruszenie jej praw do zgłosznej pracy konkursowej, wystąpi przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw do tej pracy wówczas Uczestnik, który tę pracę zgłosił do Konkursu, zwolni Organizatora ze skutkami określonymi w art. 392 kodeksu cywilnego od tych roszczeń oraz zwróci Organizatorowi wszystkie koszty, jakie poniósł on w związku z takimi roszczeniami, w tym w szczególności równowartość wypłaconych odszkodowań, grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego itp. Zwrot ww. należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez uczestnika wezwania do zapłaty.

5. Ogłoszenie zwycięzców i nagrody

5.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursowej 15.04.2024 r. do godz. 17:00.

5.2. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani na podstawie głosów jury (miejsce I., II., III w każdej z kategorii: fotografia, filmik, grafika AI) oraz na podstawie głosów publiczności (nagroda publiczności, w każdej z kategorii: fotografia, filmik, grafika AI).

5.3. Jury przyzna nagrodę oceniając oryginalność, kreatywność, jakość, walory estetyczne zgłoszonych prac.

5.3.1. Nagrodą jury za I miejsce jest voucher podarunkowy na rejs promem TT-Line: przejazd w dwie strony dla 4 osób z samochodem osobowym do 6 m długości, na trasie Świnoujście - Trelleborg, kabina/kabiny, posiłek dla każdego pasażera.

5.3.2. Nagrodą jury za II miejsce jest zestaw gadżetów TT-Line: gra planoszowa "Tunel", power bank, szlana butelka, koszulka, okulary przeciwsłoneczne, breloczek, torba, pomadka.

5.3.3. Nagrodą jury za II miejsce jest zestaw gadżetów TT-Line: power bank, szlana butelka, koszulka, okulary przeciwsłoneczne, breloczek, torba, pomadka.

5.4. Nagrodę publiczności otrzyma Uczestnik, którego praca konkursowa zbierze najwięcej głosów (widocznych jako serduszka). Nagroda publiczności przyznawana jest oddzielnie w każdej z kategorii (fotografia, filmik, grafika AI).

5.4.1. Nagrodą publiczności jest voucher podarunkowy na rejs promem TT-Line: przejazd w dwie strony dla 2 osób z samochodem osobowym do 6 m długości, na trasie Świnoujście - Trelleborg, kabina, posiłek dla każdego pasażera.

5.6. Publiczność może oddać tyle głosów, ile jest zgłoszonych prac konkursowych, z zastrzeżeniem, że na jedno dzieło może oddać tylko jeden ważny głos.

5.2 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

5.3 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie lub powiadomienie, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku:

  1. niepotwierdzenia przez Uczestnika realizacji nagrody w terminie ustalonym z Organizatorem,
  2. niewyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,
  3. stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (RODO obowiązująca od 25 maja 2018 roku).

6.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu organizacji i prowadzenia Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, wydania nagród, obsługi reklamacji. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, wywiązania się przez Organizatora z obowiązków prawnych w tym podatkowych i księgowych. Chyba, że uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.

6.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem, przetwarzaniem w sposób niezgodny z prawem, a także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.5. Organizator zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, odpowiednie prawa wynikające z RODO tj.: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w tym prawo do uzyskana kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

6.6. Uczestnikom przysługuje również prawo składania skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym właściwym do składania skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału Uczestnika w Konkursie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 31.03.2024 r. wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: kontakt.pl@ttline.com.

7.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

7.4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

 

Skandynawskie inspiracje

05 GRU 2023

Zimowa odsłona Skandynawii - Laponia i okolice

Czytaj więcej

11 MAJ 2023

Smaki Skanii

Czytaj więcej

15 STY 2023

7 pomysłów na randkę w Kopenhadze

Czytaj więcej

02 LUT 2022

Szwedzki stół w Skanii

Czytaj więcej

Zarezeruj rejs
Zarezeruj rejs
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24