Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN i kabina z rabatem 25 %

Regulamin
Bonus Card

Regulamin karty stałego klienta

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie Stałego Klienta firmy TT-Line. Każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat może złożyć wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta (TT-Line Bonus Card). Można tego dokonać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego firmy TT-Line. Niekompletne formularze nie będą przyjmowane. Warunkiem przystąpienia do programu Bonus Card jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego numeru rezerwacji na przejazd promem TT-Line, jako potwierdzenia, że jest się już klientem firmy TT-Line. Wniosek należy złożyć w ciągu czterech tygodni od zakończenia ostatniego rejsu promem. Podanie numeru rezerwacji na przejazd, który jeszcze się nie odbył  nie będzie uznawane. Od 01.01.2021 nie wysyłamy fizycznych kart programu Bonus Card. Po przystąpieniu do programu i aktywacji otrzymasz dostęp do wirtualnej karty Bonus Card w panelu klienta Moje TT-Line.

Regulamin Bonus Card (ttline.com)

.

2. Firma TT-Line przechowuje i przetwarza podane we wniosku dane w celu zapewnienia bieżącej obsługi klienta.

3. W ramach  programu Karty Stałego Klienta  TT-Line, uczestnikom programu przyznawane są punkty bonusowe za zarezerwowane i opłacone usługi (przejazdy promem, rezerwacje hoteli, wycieczki TT-Line, kabiny, posiłki na promie). Uczestnik programu zbiera punkty na swoim koncie i może je wymieniać na nagrody z katalogu nagród. Za wykorzystanie usługi wybranej z katalogu nagród punkty bonusowe nie są przyznawane. Punkty bonusowe nie mogą być przenoszone na posiadaczy innych Kart, nie można ich także zamienić na gotówkę.

4. Za każdy wydany przez uczestnika programu 1 PLN na zakup usługi przyznawane są 2 punkty bonusowe, za 1 EUR przyznawane jest 9 punktów bonusowych, za 1 SEK przyznawany jest 1 punkt bonusowy. Punkty przyznawane są od ogólnej kwoty usług zakupionych przed rozpoczęciem rejsu (TT-Line zastrzega  sobie możliwość zmian). Z programu wyłączone są przejazdy konferencyjne i grupowe oraz przewozy cargo. Za usługi, które zostały zakupione już po odprawie armatorskiej, punkty bonusowe również nie są przyznawane.

5. Punkty uzyskane w okresie między wpłynięciem wniosku zgłoszeniowego do firmy TT-Line, a zarejestrowaniem klienta w programie zostaną doliczone oddzielnie. Do Karty Stałego Klienta doliczane są punkty za rejsy, które miały miejsce nie wcześniej niż 4 tygodnie przed wpłynięciem wniosku do firmy TT-Line.

6. Punkty bonusowe są przyznawane automatycznie po zakończeniu podróży. W przypadku zakupienia rejsu w dwie strony i jeżeli przejazd powrotny nie nastąpi, punkty bonusowe nie zostaną przyznane.

7. Punkty bonusowe nie zostaną przyznane za anulowane bądź niewykorzystane przejazdy, chyba, że rezerwacja była anulowana odpłatnie. Częściowe anulowanie rezerwacji wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem liczby przyznanych punktów. Jako podstawę przyjmuje się ostatni status historii rezerwacji.

8. Nagrody za punkty bonusowe mogą zostać wykorzystane tylko w przypadku, gdy dokona się kolejnej rezerwacji bezpośrednio w firmie TT-Line.  Nagrody są dostępne w aktualnym Katalogu nagród TT-Line. Wymiana punktów bonusowych na nagrody jest możliwa przez cały czas trwania programu i skutkuje odpowiednim zmniejszeniem puli posiadanych punktów o wartość punktową zamówionej nagrody. Pula nagród wymienianych z punktów bonusowych klientów jest limitowana w poszczególnych rejsach.

9. Aby uzyskać punkty bonusowe należy zgłosić swoje uczestnictwo w programie podając numer swojej Karty Stałego Klienta podczas dokonywania rezerwacji. Jeżeli z jakiś względów nie uda się dopełnić tej formalności podczas dokonywania rezerwacji, istnieje możliwość zamiany standardowej rezerwacji na rezerwację premiowaną punktami bonusowymi poprzez okazanie Karty Stałego Klienta podczas odprawy armatorskiej, przed rozpoczęciem podróży. Poza wymienionymi sytuacjami, nie ma możliwości otrzymania punktów bonusowych. Dokonując rezerwacji w systemie online należy zalogować się podając numer Karty Stałego Klienta.

10. Posiadacze Karty Stałego Klienta, którzy dokonali zakupu biletu poprzez biuro podróży, aby otrzymać punkty bonusowe, są zobowiązani do podania numeru Karty Stałego Klienta podczas odprawy armatorskiej, przed rozpoczęciem podróży. W przeciwnym razie nie ma możliwości otrzymania punktów bonusowych.

11. Jedna rezerwacja powoduje dodanie punktów bonusowych tylko na jedno konto posiadacza Karty Stałego Klienta.

12. Jeżeli na zakupione usługi TT-Line został udzielony rabat na podstwie odrębnych regulacji, usługi te nie są już premiowane punktami bonusowymi.

13. Firma TT-Line zapewnia sobie prawo do anulowania punktów bonusowych, które przyznano wskutek nadużycia lub błędnej rezerwacji.

14.

a) Jeżeli konto z punktami bonusowymi pozostanie nieaktywne przez okres dwóch lat, konto o tym numerze Karty Stałego Klienta zostanie usunięte i niewykorzystane punkty bonusowe ulegają przepadkowi. Okres dwóch lat jest liczony od momentu zarejestrowania ostatniej zmiany na koncie.

b) Punkty bonusowe muszą być wykorzystane w ciągu dwóch lat, niewykorzystane punkty w tym okresie zostają anulowane.

15. Karta Stałego Klienta może być wykorzystana przez członków rodziny bądź znajomych posiadacza Karty, o ile nie dysponują oni własnymi Kartami Stałego Klienta. Warunkiem jest dokonanie rezerwacji za pomocą numeru Karty jej posiadacza. W takiej sytuacji, posiadacz Karty Stałego Klienta będzie odbiorcą faktury oraz dokumentów uprawniających do podróży. Przepis ten nie dotyczy rejsów, które odbyły się w przeszłości.

16. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu posiadacza Karty należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić TT-Line. Informację można przekazać pisemnie lub telefonicznie.

17. W przypadku zmian w rezerwacji, których przyczyna leży po stronie firmy TT-Line, punkty bonusowe przyznawane są zgodnie z pierwotną rezerwacją. O przyznanie takich punktów posiadacz Karty może zwrócić się pisemnie, wysyłając wniosek na adres: TT-Line, Biuro Obsługi Kart Bonusowych, ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bonuscard.pl@ttline.com.

18. Firma TT-Line nie bierze odpowiedzialności za rabaty oferowane posiadaczom Karty Stałego Klienta przez partnerów biznesowych, agentów. Reklamacje i zażalenia należy kierować wyłącznie do odpowiedniego sprzedawcy.

19. Firma TT-Line zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Karty Stałego Klienta i katalogu nagród związanych z programem w dowolnym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia.

20. Firma TT-Line zastrzega sobie prawo do określenia, zmiany rejsów i taryf premiowanych punktami bonusowymi, jak również sposobu ich przeliczania, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

21. Firma TT-Line nie bierze odpowiedzialności za Karty Stałego Klienta,  którymi posłużyły się osoby nieupoważnione. W przypadku utraty danych Karty Stałego Klienta należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze obsługi Kart bonusowych firmy TT-Line, dzwoniąc pod numer.

+49 (0) 4502 801 359 bądź wysyłając wiadomość na adres bonuscard@ttline.com. Punkty bonusowe, które do momentu zgłoszenia utraty Karty zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, nie podlegają zwrotowi

22. Posiadacz Karty oraz firmia TT-Line mają równe prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwo w programie Karty Stałego Klienta w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy konto punktów bonusowych  wygasa automatycznie. W uzasadnionych przypadkach obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym. Do takich przypadków należą m.in. nadużycie i zwłoka w płatności posiadacza Karty. Karta pozostaje własnością firmy TT-Line i w przypadku wypowiedzenia umowy należy ją odesłać na adres: TT-Line, Biuro Obsługi Kart Bonusowych, Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde.

23.  Regulamin Karty Stałego Klienta firmy TT-Line oraz Karty Stałego Klienta są ważne do odwołania.

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24