Bespaar nu tot 35%! Boek een retourreis met onze retourpakketten en gebruik de code: LSTMNT24

GTC-Passagiers-TT-Line-ferry-Peter-Pan-strand

Algemene vervoersvoorwaarden passagiers

 

TT-Line GmbH & Co. KG (hierna "TT-Line" genoemd) biedt haar vervoersdiensten met betrekking tot het vervoer van personen, personen met auto's, alle andere soorten voertuigen en bagage uitsluitend onder de volgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op pakketreizen in de zin van art. 651 a BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld in het geval dat een hotelverblijf is inbegrepen in het arrangement van TT-Line). Dergelijke regelingen zullen dienovereenkomstig worden gemarkeerd. Tarieven voor passagiers zijn niet geldig voor commercieel gebruik. Deze kunnen alleen door klanten geboekt worden. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op samenreizende groepen. Raadpleeg onze speciale voorwaarden voor groepen.

1. Een overeenkomst aangaan

Door zijn inschrijving bij TT-Line in te dienen, biedt de reiziger TT-Line aan en verbindt hij zich ertoe een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het vervoer van de reiziger en enige andere door hem bij de inschrijving genoemde persoon en/of object (hierna te noemen “Inschrijving ”). Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door TT-Lines van het aanbod van de reiziger zoals vermeld in de Inschrijving (hierna te noemen “Overeenkomst”). Deze aanvaarding vereist geen enkele vorm. Deze algemene voorwaarden worden onderdeel van de Overeenkomst. Een Inschrijving kan mondeling, telefonisch, per e-mail, online reserveringssysteem of per post/schrift worden gedaan. TT-Line verzoekt u vriendelijk om de juiste spelling van de namen van eventuele passagiers of andere personen zorgvuldig te controleren. Namen - inclusief voornamen - moeten overeenkomen met de namen en spelling hiervan die in het paspoort en/of ID-kaart van de passagier of andere personen staan. Gehandicapte passagiers dienen TT-Line te informeren over hun handicap binnen de Inschrijving. Indien dergelijke informatie niet naar behoren wordt verstrekt, kan TT-Line niet zorgen voor een goed transport.

2. Vervaldatum van het tarief

Bij gebreke van een afwijkende overeenkomst tussen de partijen, is het tarief onmiddellijk opeisbaar (hierna te noemen "Vervaldatum"). Indien de passagier het verschuldigde bedrag niet volledig op de vervaldatum betaalt, is TT-Line gerechtigd de Overeenkomst in te trekken na de passagier zonder gevolg te hebben herinnerd. In geval van herroeping is TT-Line gerechtigd de in art. 7 voor de passagier.

3. Voorwaarden voor reizen

A. Algemeen De passagier is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en andere wettelijke vereisten die van toepassing zijn op zijn reis, in het bijzonder voor de naleving van alle douanevoorschriften en belastingvereisten, evenals immigratiewetten die van toepassing zijn op hem, zijn bagage en voertuig. Aan alle vereisten moet ook op de datum van zijn terugkeer worden voldaan (indien van toepassing). De passagier moet alle kosten en andere nadelen dragen die voortvloeien uit elke overtreding van een van de bovengenoemde wettelijke vereisten. Dit geldt niet als de overtreding een direct gevolg is van een verkeerde informatie door TT-Line. Passagiers en passagiers met auto's moeten worden ingecheckt op de tijden vermeld in het reisschema en het voertuig moet op dat moment klaar zijn om te worden geladen. In het geval van een vertraagde check-in of als het voertuig niet tijdig klaar is, heeft de passagier geen recht op vervoer, ondanks een bevestigde boeking. Tijdens de overtocht is het niet toegestaan om de dekken voor de voertuigen te betreden.

B. Technische regels voor voertuigen: voertuigen moeten zonder uitzondering aan de volgende eisen voldoen: maximale lengte: 14 meter, maximale breedte: 2,55 meter, maximaal gewicht: voertuigen op het traject Duitsland-Zweden: 7.500 kilogram en voor voertuigen op het traject Zweden-Polen : 3.500 kilogram.

C. Huisdieren / Dieren Indien de passagier reist met een huisdier of dier, is hij verplicht TT-Line hiervan op de hoogte te stellen binnen de Inschrijving. De passagier moet alle documentatie met betrekking tot het huisdier/dier bij zich hebben, die wettelijk verplicht is in elk land waar hij tijdens zijn reis naartoe reist. Aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het importeren van huisdieren of dieren moet worden voldaan. Indien de passagier de op verzoek benodigde documenten niet kan overleggen of niet voldoet aan de wettelijke eisen voor het importeren van (huis)dieren, is TT-Line gerechtigd het vervoer van het huisdier/dier te weigeren. De passagier is verantwoordelijk voor eventuele schade of vervuiling veroorzaakt door het huisdier/dier.

4. Tariefontduikers

Bij vervoer van passagiers die niet in het bezit zijn van geldige vervoerbewijzen, zal TT-Line een toeslag van € 100,- per passagier verhogen.

5. Vervoer van niet-begeleide minderjarigen

TT-Line vervoert geen kinderen onder de 14 jaar zonder begeleiding. Niet-begeleide minderjarigen in de leeftijd tussen 14 en 17 jaar (inclusief beide) hebben een schriftelijke toestemming nodig van de ouders of wettelijke voogden die op verzoek aan TT-Line moet worden getoond.

6. Bagage en gevaarlijke goederen

Bagage van gemiddelde grootte en inhoud wordt zonder extra kosten vervoerd. Bagage die wordt vervoerd in of bovenop een voertuig dat samen met de passagier wordt vervoerd, is gratis, voor zover wordt voldaan aan de voorschriften voor het vervoer van goederen met betrekking tot het voertuig. Voor het vervoer van eventuele andere bagage of goederen gelden de vrachttarieven. Explosieve, gevaarlijke of ontvlambare goederen zijn uitgesloten van transport. Dit geldt niet voor brandstof die is opgeslagen in de tank van het vervoerde voertuig. Andere goederen die niet geschikt zijn voor vervoer of goederen die een geur hebben die andere passagiers zou kunnen storen, zijn eveneens uitgesloten van vervoer. De passagier is aansprakelijk jegens TT-Line en andere passagiers voor zover wettelijk bepaald voor eventuele schade veroorzaakt door goederen die door de passagier worden vervoerd

7. Wijziging van tarief

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn tariefwijzigingen alleen toegestaan ​​indien er sprake is van een stijging van de vervoerskosten – in het bijzonder van de brandstofkosten – een stijging van de kosten voor bijzondere diensten zoals zeehavengeld of een wijziging van de wisselkoersen met ingang van de reis. Wijzigingen in het tarief worden als volgt berekend: In geval van verhoging van de vervoerskosten – in vergelijking met het tijdstip en de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen – is TT-Line gerechtigd het tarief te verhogen op basis van de volgende berekening.
a) Bij verhoging van de kosten per passagier of per kajuitbed is TT-Line gerechtigd dit bedrag aan de passagier in rekening te brengen.
b) Bij een verhoging van de kosten per vaartuig worden deze meerkosten gedeeld door de capaciteit van de passagiers van het vaartuig, zoals overeengekomen voor de reis van de passagier. TT-Line is gerechtigd het resulterende bedrag aan de reiziger in rekening te brengen. Indien vergoedingen – zoals havengelden – worden verhoogd, kan het tarief worden verhoogd met het deel van deze vergoedingen dat aan het tarief wordt toegewezen. Bij wijziging van de wisselkoersen – in vergelijking met het tijdstip en de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen – is TT-Line gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte reiskostenverhoging aan de reiziger in rekening te brengen. Een tariefsverhoging is alleen toegestaan ​​indien de Overeenkomst meer dan 4 maanden voor de vervoersdatum in werking is getreden. In geval van tariefwijziging wordt de passagier onmiddellijk op de hoogte gebracht. Dit omvat gedetailleerde informatie over de berekening van het nieuwe tarief. Een tariefsverhoging is toegestaan ​​tot 21 dagen voor de vervoersdatum. Na deze datum wordt een verhoging van het tarief niet toegestaan. Bij een tariefsverhoging van meer dan 10% heeft de passagier het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Als alternatief kan de passagier vragen om vergelijkbaar vervoer van TT-Line, ervan uitgaande dat TT-Line in staat is om dergelijk vervoer aan te bieden. De passagier is verplicht zijn claim onverwijld te doen gelden onmiddellijk na de ontvangst van de informatie over de verhoging van het tarief.

8. Ontbinding door de passagier/omboeking

8.1 Ontbinding De passagier heeft het recht om op elk moment vóór de vervoersdatum de Overeenkomst op te zeggen. Om bewijsredenen dient de verklaring schriftelijk te worden gedaan. De datum van ontbinding is de datum waarop de verklaring TT-Line bereikt. Een no-show wordt beschouwd als een ontbinding. Indien de passagier de Overeenkomst opzegt of niet komt opdagen, heeft TT-Line het recht om schadevergoeding te vorderen voor de voorbereidingen die zijn getroffen met betrekking tot de reis van de passagier. Bij de berekening van het forfait voor de kosten van ontbinding van passagiers heeft TT-Line rekening gehouden met een gemiddelde van bespaarde kosten en gangbare mogelijkheden van doorverkoop van het door de reiziger geboekte vervoer. De reiziger heeft het recht om te bewijzen dat TT-Line geen of een lager verlies heeft geleden dan de forfaitaire som. Het forfaitaire bedrag van de door TT-Line geclaimde ontbindingskosten passagiers is: Voorwaarden voor een FLEX-Ticket: Bij ontbinding worden de volgende forfaitaire bedragen in rekening gebracht: tot 24 uur voor vertrek 100% restitutie van het betaalde bedrag, minus dan 24 uur voor vertrek geen restitutie. Als een Flex-Ticket is geboekt door een Smart-Ticket om te boeken in overeenstemming met sec. 7.2 gelden voorwaarden voor een Flex-Ticket, maar wordt in ieder geval het bedrag dat voor het Smart-Ticket is betaald als een forfaitair bedrag voor kosten van ontbinding gevorderd. Voorwaarden Flexibiliteit add-on: De volgende annuleringskosten zijn verschuldigd: tot 24 uur voor vertrek, 100% terugbetaling van de tariefprijs, indien minder dan 24 uur voor vertrek, geen terugbetaling van de tariefprijs. Ongeacht het tijdstip van de verklaring van ontbinding vindt er geen vergoeding plaats van de kosten voor de Add-on Flexibiliteit. Voorwaarden voor elk ander vervoer (zonder voertuig, fiets, motor, trike, enz.): Boeking na 16 februari 2021: Bij annulering wordt de reissom niet terugbetaald, ongeacht het tijdstip van de verklaring van herroeping. Boekingen tot 15 februari 2021: Bij ontbinding worden de volgende forfaitaire bedragen in rekening gebracht: tussen 30 en 15 dagen voor transportdatum: 10%, tussen 14 en 4 dagen voor transportdatum: 30%, vanaf 3 dagen voor transportdatum : 50%, op de vervoersdatum of bij no-show: 80% van de reissom, minimaal € 15,– / SEK 150,-. Voorwaarden Smart-Ticket: Bij ontbinding van de passagier vindt – ongeacht de datum van ontbinding – geen restitutie plaats. Indien TT-Line speciale tarieven aanbiedt, kunnen afwijkende voorwaarden voor forfaitaire kosten voor ontbinding van toepassing zijn. De passagier wordt hierover voorafgaand aan de boeking geïnformeerd.

8.2 Omboeken Flex-Tickets kan worden omgeboekt tot 24 uur voorafgaand aan de transportdatum naar een andere transportdatum - op voorwaarde dat er vervoer beschikbaar is. Tariefwijzigingen worden berekend in overeenstemming met het tarief dat van kracht is op de datum van de omboeking. Er zijn geen extra kosten voor omboeken. Smart-Tickets kunnen op elk moment voorafgaand aan de transportdatum worden omgeboekt naar een andere transportdatum, op voorwaarde dat er vervoer beschikbaar is. Tariefwijzigingen worden berekend in overeenstemming met het tarief dat van kracht is op de datum van de omboeking. Per omboeking wordt een toeslag van € 40,– / SEK 400,- voor de omboeking aan de passagier in rekening gebracht. Omboeken naar een pakketreis is niet toegestaan. Bij omboeking van een Smart-Ticket naar een Flex-Ticket en een daaropvolgende ontbinding gelden forfaitaire kosten voor ontbinding volgens de voorwaarden voor Flex-Tickets, maar niet minder dan de forfaitaire kosten voor ontbinding van de oorspronkelijk geboekte Smart -Ticket. Overtochten met Flexibility add-on kunnen tot 24 uur voor vertrek worden omgeboekt, afhankelijk van beschikbaarheid. Eventuele prijswijzigingen die hieruit voortvloeien, worden bepaald volgens het tarief dat geldt op het moment van de omboeking. Extra omboekingskosten van € 8 worden alleen in rekening gebracht als de wijziging handmatig wordt verwerkt door een van onze TT-Line-medewerkers. Er zijn geen extra omboekingskosten voor onafhankelijke wijzigingen aan de online boeking.

9. Ontbinding en beëindiging door TT-Line

TT-Line is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of de Overeenkomst zowel voor als tijdens het vervoer te beëindigen om de volgende redenen:
1. in het geval dat de passagier – volgens de naar behoren uitgevoerde discretie van de kapitein –
-  de reis niet kan of kan maken wegens ziekte, leeftijd of een andere reden,
- de veiligheid of gezondheid van een andere passagier in gevaar kan brengen,
- onjuiste, onduidelijke of onvolledige gegevens in de Inschrijving (bijvoorbeeld over het aantal en de leeftijd van de te vervoeren personen; over de te vervoeren huisdieren of dieren; over de te vervoeren goederen) die wezenlijk zijn voor de Overeenkomst en de voorwaarden daarvan en waarop het besluit van TT-Line om de Overeenkomst met de reiziger aan te gaan is gebaseerd,
- de uitvoering van het transport verstoort – hoewel hem werd verzocht te stoppen met zijn storende gedrag,
- of de Overeenkomst schendt in een mate die een onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigt. In dergelijke gevallen heeft de passagier geen recht op terugbetaling van de reissom. Het bedrag dat voortvloeit uit bespaarde kosten en het gewonnen bedrag overig hergebruik van de geboekte maar niet door de passagier gebruikte diensten worden vergoed. Bij een gegronde opzegging is TT-Line gerechtigd de passagier in de volgende haven van boord te laten gaan en een vergoeding te vorderen voor de daaruit voortvloeiende kosten.
2. in het geval dat de uitvoering van de reis wordt bedreigd, gecompromitteerd of bemoeilijkt / onmogelijk wordt gemaakt door een onvoorziene en buitengewone reden (bijv. brand, uitval van dokken, slechte weers- of zeecondities, radioactieve besmettingen, daden van autoriteiten, oproer, staking, epidemieën of algemeen gemiddelde). Hetzelfde geldt voor het geval er maatregelen moeten worden genomen om mensenlevens te redden. In deze gevallen wordt de betaalde reissom aan de passagier terugbetaald. Claims die wettelijk verplicht zijn buiten de genoemde vergoeding worden niet beïnvloed.

10. Wijzigingen in routering en services

Afwijkingen van de Vervoersovereenkomst met betrekking tot essentiële diensten en essentiële wijzigingen in dergelijke diensten, die noodzakelijk worden na de werking van de Overeenkomst en die niet te goeder trouw door TT-Line zijn veroorzaakt, worden toegelaten, zolang de wijzigingen niet substantieel zijn en er heeft geen wezenlijk effect op de reis. TT-Line zal de reiziger informeren over elke substantiële wijziging van haar diensten zodra TT-Line op de hoogte is van de redenen voor de wijziging. In geval van een substantiële wijziging naar een substantiële dienst, heeft de passagier het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Een vaste route voor de reis is niet gegarandeerd. Alleen de kapitein van het schip heeft het recht om te beslissen over een eventuele wijziging van de route of reistijd die b.v. veiligheidsredenen, weersomstandigheden, administratieve handeling.

11. Verplichtingen tot medewerking en openbaarmakingsplicht

De passagier is verplicht om voor zover wettelijk vereist mee te werken om mogelijke schade in geval van verzuim te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De reiziger is verplicht TT-Line eventuele schade aan en/of vermissing van zijn kleding, bagage of voertuig onverwijld schriftelijk te melden, in ieder geval bij het uitstappen of overhandigen. Een schriftelijke mededeling is vervallen indien de schade aan de kleding, bagage of voertuig door beide partijen wordt vastgesteld op het moment van de afgifte van de zaak. Als de schade niet kan worden vastgesteld door externe inspectie, is het voldoende om binnen 15 dagen vanaf ontscheping. Indien de kennisgeving niet tijdig wordt gedaan, wordt aangenomen dat de bagage, kleding en het voertuig van de passagier compleet en onbeschadigd waren op het moment van ontscheping. De passagier stemt ermee in om veiligheidscontroles uit te voeren, waaronder het persoonlijk fouilleren en fouilleren van zijn bagage door TT-Line of door TT-Line aangestelde derden in het geval en voor zover TT-Line of de door TT-Line belaste derde partij verplicht is om voer dergelijke zoekopdrachten uit volgens nationale of internationale wetten, met name de ISPS-code. Verdere aanspraken zijn voorbehouden.

12. Aansprakelijkheid van TT-Line

12.1 Beperkingen van aansprakelijkheid door de wet De aansprakelijkheid van TT-Line als vervoerder voor schade bij overlijden of schade aan personen, hun leven en gezondheid en voor schade aan voertuigen, huisdieren/dieren, bagage of andere goederen wordt geregeld door de Verordening EG 392/2009 en de geconsolideerde versie van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 en het Protocol van 2002 bij het verdrag. In het geval van schade aan voertuigen is TT-Line aansprakelijk tot de omvang van de claims afgetrokken van 330 rekeneenheden (bijzonder trekkingsrecht zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds). In geval van verlies of beschadiging van andere bagage of goederen is TT-Line aansprakelijk tot de omvang van de claim in mindering gebracht op 149 rekeneenheden (bijzonder trekkingsrecht zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds) voor elke passagier (zie art. 8 para 4 van Verordening EG 392/2009).

12.2 Contractuele beperking van aansprakelijkheidDe aansprakelijkheid voor vorderingen die niet vallen onder de Verordening EG 392/2009 en/of de geconsolideerde versie van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 en het Protocol van 2002 bij het Verdrag en die geen lichamelijk letsel en niet met betrekking tot schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijkheid door TT-Line of haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of bedienden, is beperkt tot 300% van het overeengekomen tarief. In geval van schade aan voertuigen is TT-Line niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het buitengewone ontwerp van het voertuig. Het totale bedrag aan accommodatiekosten bij annulering of vertraging van een vertrek is beperkt tot accommodatie voor 3 nachten en € 80,– per passagier en nacht. TT-Line draagt de kosten voor het vervoer van en naar het dok en de accommodatie. TT-Line is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gehoorzamen aan wettelijke regels of als gevolg van enige overtreding van dergelijke regels door de passagier.

13. Beperking van tijd

Alle mogelijke vorderingen van de passagier op grond van de Verordening EG 392/2009 in verband met het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 en het Protocol van 2002 bij het Verdrag betreffende vergoedingen voor dood, lichamelijk letsel of verlies van of schade aan bagage vervalt binnen 2 jaar. De verjaringstermijn gaat in
a) in geval van lichamelijk letsel op de dag van ontscheping van de passagier;
b) in geval van overlijden tijdens het vervoer op de dag, had de passagier van boord moeten zijn; in geval van lichamelijk letsel tijdens het vervoer als dit leidt tot overlijden van de passagierspost tot ontscheping op de dag van overlijden van de passagiers ten minste 3 jaar na ontscheping;
c) in geval van verlies of beschadiging van bagage op de dag van ontscheping of op de dag dat ontscheping was gepland – afhankelijk van welke datum de laatste is. In geval van onderhandelingen tussen de passagier en TT-Line over de vordering of de omstandigheden waarop de vordering is gebaseerd, wordt de verjaringstermijn verhinderd totdat TT-Line of de passagier weigert de onderhandelingen voort te zetten. Aanspraken vervallen op zijn vroegst 3 maanden na inwoning van de verjaringstermijn. Vorderingen van de passagier op grond van de Verordening EG 392/2009 in verband met het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 en het Protocol van 2002 bij het Verdrag verjaren na een periode van 5 jaar, ingaande op de dag van de ontscheping van de passagier of op de dag waarop de ontscheping gepland was – afhankelijk van welke datum de laatste is. Indien de passagier kennis kreeg van het lichamelijk letsel, het verlies van of de beschadiging van de bagage of het goed of de passagier had moeten weten van het lichamelijk letsel, het verlies van of de beschadiging van de bagage of het goed, verjaren de vorderingen 3 jaar na die datum.

14. Aansprakelijkheid hulppersonen

Alle rechten, tegemoetkomingen en beperkingen die binnen deze algemene voorwaarden aan TT-Line worden verleend - om welke reden dan ook - worden eveneens en in dezelfde mate verleend aan de kapiteins, bemanningsleden, agenten en andere personeelsleden van TT-Line.

15. Verzekering

De passagier wordt geadviseerd om voldoende verzekeringscontracten af te sluiten om elk risico dat zich zou kunnen voordoen onder deze algemene voorwaarden te vermijden.

16. Algemeen gemiddelde

De passagier is niet verplicht bij te dragen aan het avarij-grosse voor de goederen die hij aan boord van het schip brengt. De reiziger heeft geen recht op enige vergoeding van het averij.

17. Gegevensbescherming

Door de reiziger verstrekte persoonsgegevens worden door TT-Line elektronisch opgeslagen, verwerkt en gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

18. Plaats van jurisdictie, toepasselijk recht en scheidbaarheidsclausule

18.1 De passagier kan een procedure tegen TT-Line aanspannen bij de rechtbank in Lübeck, Duitsland.

18.2 Voor acties van TT-Line tegen de reiziger is de woonplaats van de reiziger bepalend. Voor vorderingen tegen passagiers of contractpartners die handelen als ondernemer of als rechtspersoon naar privaat- of publiekrecht of tegen personen die geen woonplaats in Duitsland hebben of wiens woonplaats op het moment van het nemen van de actie onbekend is, is de bevoegde rechtbank Lübeck, Duitsland.

18.3 Op de Overeenkomst en elke andere rechtsbetrekking tussen de partijen is het Duitse recht van toepassing. In geval van vorderingen tegen TT-Line in het buitenland zal ten minste het Duitse recht worden toegepast met betrekking tot de aard en het bedrag van de mogelijke vorderingen van de passagier, voor zover wettelijk toegestaan.

18.4 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing zolang en voor zover onvervreemdbaar recht uiteengezet in internationale verdragen of in het recht van de lidstaat van de EU, waarvan de passagier onderdaan is en die van toepassing zijn op de Overeenkomst, anders bepalen. Voor vorderingen van TT-Line tegen de passagier die consument is in de zin van Zweeds recht en zijn woonplaats in Zweden heeft, is Zweeds recht van toepassing en voor vorderingen van TT-Line tegen de passagier die consument is in de zin van Pools recht en zijn woonplaats in Polen heeft, is het Poolse recht van toepassing.

18.5 Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden voorafgaand aan of na de inwerkingtreding van de Overeenkomst nietig of onuitvoerbaar is of wordt, blijven de overige voorschriften en de Overeenkomst zelf van kracht. Elke wettelijk nietige of onuitvoerbare verordening zal worden vervangen door een verordening die effectief en uitvoerbaar is en die het door de partijen nagestreefde economische doel van de verordening juridisch nietig of onuitvoerbaar houdt. Indien de Overeenkomst onvolledig wordt bevonden, zal een dergelijke regeling de leemte opvullen.

Lübeck, april 2016

Paypal Diners Club Mastercard Visa