Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Allmänna rese- och betalningsvillkor för paketresor

1. Avtalsparter

1.1 Nedanstående rese- och betalningsvillkor kompletterar lagbestämmelserna och reglerar det rättsliga förhållandet mellan resenären och researrangören TT-Line GmbH & Co. KG (i fortsättningen kallad ”TT-Line”), för genomförandet av paketresor.

1.2 Med paketresa avses i detta dokument, ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som
a) består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering,
b) varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning, samt
c) säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för priser som är knutna till varandra

1.3 Med resenär avses i detta dokument den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa.

2. Ingående av reseavtalet

2.1 För samtliga bokningssätt gäller följande:
a) Anbudet från TT-Line utgörs av resebeskrivningen och den kompletterande informationen för den aktuella resan, såvida denna är tillgänglig för resenären vid bokningen.
b) Om innehållet i accepten från TT-Line avviker från innehållet i bokningen, föreligger ett nytt anbud som TT-Line är bundet till under en tidsperiod om 10 dagar. Avtalet utgörs av detta nya anbud, om resenären accepterar det, antingen genom ett uttryckligt besked, delbetalning eller slutbetalning inom 10-dagarsperioden.

2.2 För en bokning per telefon, brev, e-post eller fax gäller följande:
a) Resenärens bokning utgör ett för resenären bindande anbud att ingå ett reseavtal.
b) Avtal ingås i och med att resenären mottar bokningsbekräftelse (accept) från TT-Line. Inga särskilda formkrav finns för accepten. Vid eller direkt efter avtalsslutet kommer TT-Line att skicka en skriftlig bokningsbekräftelse till resenären. TT-Line är inte skyldig att skicka en bokningsbekräftelse om bokningen görs mindre än 7 arbetsdagar före resans början.

2.3 För bokning på elektronisk väg (t.ex. online-bokning via internet) gäller följande:
a) Sättet för genomförande av online-bokning klargörs för resenären på webbplatsen där bokningen genomförs.
b) Vid online-bokning har resenären tillgång till en korrigeringsmöjlighet, där resenären kan ändra sina uppgifter, radera eller helt återställa online-bokningsformuläret.
c) De avtalsspråk som erbjuds för online-bokningen ska anges.
d) Om avtalet sparas av TT-Line, ska resenären informeras om detta. Resenären ska också informeras om möjligheten att hämta avtalet vid ett senare tillfälle.
e) Genom att trycka på knappen ”Bokning och betalning” bekräftar resenären att ett bindande anbud att ingå ett reseavtal skickas till TT-Line.
f) Resenären får därefter en direkt bekräftelse på mottagandet av bokningen på elektronisk väg. En bekräftelse på mottagandet av bokningen innebär inte att ett bindande reseavtal har ingåtts.
g) Avtalet träder i kraft först när resenären mottar en bokningsbekräftelse från TT-Line. Bokningsbekräftelsen kräver inte någon särskild form och kan göras per telefon, via e-post, fax eller skriftligen på annat sätt.
h) Om resenären får en bokningsbekräftelse i samband med att resenären bekräftat bokningen med knappen ”Bokning och betalning”, genom att bokningsbekräftelsen omedelbart visas på bildskärmen, träffas reseavtalet i och med visningen av bokningsbekräftelsen, utan att det krävs någon ytterligare bekräftelse från TT-Line. I detta fall erbjuds resenären möjlighet att spara och skriva ut bokningsbekräftelsen. Reseavtalet bindande kraft påverkas dock inte av om resenären utnyttjar möjligheten att spara eller skriva ut bokningsbekräftelsen.

2.4 Funktionshindrade resenärer bör vid bokning meddela TT-Line vilket funktionshinder de har för att TT-Line ska kunna säkerställa att resan kan genomföras på bästa sätt.

3. Uppgifter i broschyren och Internetbeskrivningar

Resebroschyrer och internetbeskrivningar av resor som inte ges ut av TT-Line, är inte bindande för TT-Line, såvida de inte ingår i resebeskrivningen från TT-Line genom en uttrycklig överenskommelse med resenären.

4. Betalning

4.1 TT-Line har ställt säkerhet till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen (1972:204) avseende paketresor som varar mer än 24 timmar. Efter att avtalet har slutits är resenären skyldig att betala handpenning på 20 % av resans pris. Resterande betalning förfaller senast 30 dagar före resans början.

4.2 Om resenären inte betalar handpenningen och/eller slutlikviden på de avtalade förfallodagarna, har TT-Line rätt att, efter en påminnelse med en ny sista betalningsdag, frånträda reseavtalet och debitera resenären en avbokningsavgift enligt punkt 9.1.

5. Omfattning och resebestämmelser

Omfattningen av de tjänster som ingår i reseavtalet och priset för dem framgår av TT-Lines vid var tid gällande resebeskrivning, företrädesvis bokningsbekräftelsen. Barnrabatter förutsätter avtal. Storleken på barnrabatten bestäms av barnets ålder när resan påbörjas.

6. Resebestämmelser

6.1 Allmänt
Resenären ansvarar, fram till och med datum för eventuell returresa, för att gällande lagbestämmelser för resan uppfylls. Detta gäller i synnerhet tull-, inrese- och skattebestämmelser, bestämmelser gällande eventuella husdjur samt bestämmelser avseende resenärens bagage och fordon. Resenären bär ensam ansvaret för att sådana lagbestämmelser följs, dock inte i de fall TT-Line av vårdslöshet har lämnat felaktig information eller underlåtit att lämna information.

6.2 Fordon
Resenären är skyldig att ha checkat in, och i de fall resenären medför ett fordon, skyldig att tillse att fordonet är klart för ombordkörning senast vid den tidpunkt som anges på bokningsbekräftelsen. Om fordonet anländer senare kan befordran inte krävas även om förbokning har gjorts. Det är inte tillåtet att vistas på fordonsdäcken under resan. Fordon måste uppfylla följande kriterier: maximal längd: 14 meter, maximal bredd: 2,55 meter, maximal vikt för fordon i Tyskland: 7 500 kg samt i Sverige och Polen: 3 500 kg.

6.3 Husdjur
Om resenären önskar medföra husdjur, måste resenären ange detta vid bokning. Resenären är ansvarig för att alla lagbestämmelser gällande införsel av djur i det aktuella landet uppfylls. Resenären är skyldig att på begäran uppvisa nödvändiga dokument. I annat fall kan befordran av djuret vägras. Resenären bör observera att stränga införselbestämmelser gäller vid införsel av djur till Sverige. Den resenär som medför husdjuret är ansvarig för skador och föroreningar som djuret förorsakar.

7. Befordringsavgift för passagerare utan giltig biljett

Vid befordring av passagerare som inte innehar giltig biljett tar TT-Line ut 1000:- SEK i befordringsavgift per passagerare.

8. Ändringar

8.1 Eventuella ändringar av de tjänster som ingår i paketresan som blir nödvändiga efter avtalsslut, och som inte har vållats av TT-Line i strid mot tro och heder, är tillåtna om ändringarna inte är väsentliga för resenären. TT-Line ska, omgående efter att TT-Line fått kännedom om ändringarna, informera resenären om detta. Om ändringar måste göras i någon av de tjänster som ingår i paketresan och ändringarna är väsentliga för resenären, har resenären rätt att omgående och utan kostnad frånträda reseavtalet. Resenären har också rätt att kräva att få delta i en resa av likvärdig eller högre kvalitet, om TT-Line är i stånd att erbjuda en sådan resa ur sitt sortiment. Därtill kan resenären ha rätt till skadestånd på grund av ändringen. Resenären ska göra gällande sin rätt gentemot TT-Line inom skälig tid efter att resenären fått information om ändringen eller avbokningen.

8.2 Fartygets ansvarige befälhavare beslutar ensam om ändringar av tidtabell och/eller rutter som blir nödvändiga av säkerhets- och/eller väderskäl (force majeure). I sådant fall gäller punkten 12.

9. Prisändringar/prishöjningar

Efter att reseavtalet har slutits kan prisändringar komma att ske vid förändringar av befordringskostnader, exempelvis ändringar i bränslekostnader, ändringar i skatter, tullar eller vid ändringar i avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändringar i växelkurser som påverkar TT-Lines kostnader för resan. Prisökningar beräknas enligt följande:
a) Om transportföretaget gör en prishöjning avseende transportmedel, divideras de extra transportkostnaderna med antalet befordringsplatser på det avtalade transportmedlet. TT-Line kan kräva resenären på den på detta sätt framräknade kostnadsökningen för varje plats.
b) Vid ändring i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, kan resans pris höjas med den andel av beloppet som är relaterad till resans pris.
c) Vid ändring i växelkurser som innebär att kostnaderna för resan ökar, har TT-Line rätt att kräva resenären på de faktiska merkostnader som därigenom uppkommer för resan.
Prishöjningar får ske endast om reseavtalet slutits mer än 4 månader innan avresedagen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Om en prishöjning skulle göras, kommer resenären omgående att meddelas detta med exakta uppgifter för beräkning av det nya priset. Vid en prishöjning som är väsentligt till resenärens nackdel har resenären rätt att frånträda reseavtalet utan avgifter eller att kräva att TT-Line erbjuder en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om TT-Line kan erbjuda resenären en sådan resa. Resenären ska, inom skälig tid efter att denne fått meddelande om prisändringen, meddela TT-Line om resenären vill frånträda avtalet eller om denne vill göra gällande sin rätt till ersättningsresa. Prisminskningar beräknas på motsvarande sätt.

10. Avbokning från resenärens sida, ombokning och ersättningsresenär

10.1 Avbokning från resenären sida
Resenären kan, när som helst före resans början, skriftligen avboka resan. Tidpunkten för avbokning är den tidpunkt när avbokningen kommer TT-Line till handa.
Om resenären avbokar eller inte påbörjar resan, kan TT-Line kräva ersättning för sina kostnader och gjorda förberedelser (avbokningsavgift). Vid beräkning av avbokningsavgiften har TT–Line tagit hänsyn till vanligen insparade kostnader och vanliga, möjliga andra användningar av researrangemangen.
Avbokningsavgiften motsvarar de kostnader som TT-Line debiterar för resan, och uppgår till följande belopp per person: Fram till 31 dagar före resans början: 20 % av resans pris, från 30:e dagen till 15:e dagen före resans början: 50 % av resans pris, från 14:e dagen före resans början: 70 % av resans pris, på avresedagen eller om resan inte påbörjas: 90 % av resans pris.
Om ett paketreseavtal har ingåtts för minst 2 personer med boende i dubbel- och/eller flerbäddshytt och/eller dubbel- eller flerbäddsrum kan delvis avbokning av reseavtalet för enskilda personer inte göras. Endast hela resan kan avbokas. Angående resenärens möjlighet att överlåta resan till någon som uppfyller av TT-Line tillämpade villkor för att få delta i resan, se punkt 10.2.

10.2 Namnändringar/ersättningsresenär
Vid ändringar av namn eller överlåtelse av resan till annan (ersättningsresenär), kan TT-Line debitera de merkostnader som har uppkommit, inklusive underleverantörs (t.ex. hotells) merkostnader. För extraarbetet för TT-Line uppkommer i varje fall en extra administrationsavgift på 150:- SEK per bokning.

10.3. Ombokning
Resenären har ingen rätt att efter avtalsslut göra ändringar av resedatum, fartyg, boende eller typ av befordran (till exempel byte av hyttkategori, ändring av datum för utresa). Om en ombokning ändå görs på resenärens begäran, kommer TT-Line att debitera resenären uppkomna merkostnader. Ombokningar görs inte om resans pris därigenom reduceras. Resenären debiteras en administrationsavgift på 150:- SEK per ombokning för TT-Lines merkostnader, om resenärens ändring görs senast 31 dagar före resans början och om det är möjligt att göra en sådan ändring. Ändringar senare än 31 dagar före resans början samt ändringar i syfte att få prisreduceringar kan bara göras efter föregående avbokning. I detta fall gäller ovanstående avbeställningsavgifter, se punkt 10.1.

11. Avslutande av avtalet från TT-Lines sida

11.1 TT-Line kan säga upp avtalet om resenären, trots tillsägelse från TT-Line, stör resans genomförande eller om resenären förhåller sig avtalsstridigt i sådan utsträckning att en omgående hävning av avtalet är berättigad.

11.2 Om ett reseavtal sägs upp av TT-Line av ovannämnda skäl och vidare befordran förvägras, kvarstår TT-Lines rätt att få betalt för hela resan, vilket innefattar samtliga tjänster som ingår i paketresan. TT-Line har rätt att tillgodoräkna sig värdet av insparade kostnader. TT-Line har även rätt att disponera över eventuella outnyttjade tjänster som ingår i resenärens paketresa. TT-Line ansvarar inte för resenärens eventuella merkostnader, exempelvis resenärens merkostnader för återresa till hemorten.

12. Uppsägning av avtalet på grund av extraordinära omständigheter

Om resan avsevärt försvåras, riskeras eller påverkas på grund av force majeure som inte kunde förutses vid avtalsslutet, har både resenären och TT-Line rätt att frånträda avtalet. Om TT-Line avbokar resan före avresa har resenären rätt att delta i resa av likvärdig eller högre kvalitet, om sådan kan erbjudas. Därtill kan resenären ha rätt att begära skadestånd.

13. Ansvarsbegränsningar för TT-Line

13.1 Transportörs skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss regleras av förordning (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll. Därtill har TT-Line ett ansvar gentemot resenären enligt sjölagen (1994:1009) och lag (1992:1672) om paketresor.
För det fall TT-Line är att anse som transportör enligt artikel 1.1 i bilaga 1 till förordning EG 392/2009 ska TT-Lines ansvar bestämmas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll, med följande avdrag för självrisk:

  • vid skada på fordon med 330 beräkningsenheter (särskilda dragningsrätter enligt Internationella valutafondens bestämmelser),
  • vid förlust eller skada på annat resgods med 149 beräkningsenheter per resande i enlighet med artikel 8 p. 4 i bilaga 1 till förordning EG 392/2009.

Vid inställd avgång eller försening av avresan vid avresehamnen är ersättningen för logi begränsad till högst 3 nätter uppgående till 80,- euro per resenär och natt. TT-Line står för kostnaderna för befordran mellan hamnterminalen och boendet.
Det ovan sagda ska gälla även den som är att anse som utförarande transportör enligt artikel 1.1 i bilaga 1 till förordning EG 392/2009.

13.2 Under förutsättningar att resenär inte är en konsument är TT-Lines ansvar för sakskador utöver sådana skador som behandlas i punkten 13.1 ovan, som inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet, begränsat till tre gånger det pris som resenären betalat för resan.

13.3 TT-Line ansvarar inte för person- och sakskador i samband med tjänster som inte ingår i paketresan, d.v.s. sådana tjänster som uttryckligen har angetts som externa inslag i resebeskrivning och bokningsbekräftelse, med uppgift om den förmedlade avtalsparten. Det sagda gäller även för inställda utflykter, transporter eller övriga tjänster, som inte ingår i paketresan. Om en utflykt, transport eller annan tjänst ingår i paketresan, d.v.s. omfattas av resebeskrivning och bokningsbekräftelse och tjänsten har sålts eller marknadsförts för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra, gäller inte nyss nämnda begränsning.

13.4 TT-Line ansvarar inte för kostnader som förorsakas resenären på grund av att denne ankommer för sent till fartyget, om TT-Line inte enligt avtal är ansvarig för befordran till fartyget. Detta gäller både för avgångshamnar och för de hamnar som anlöps under resan, och i de fall utflykter på land företas i egen regi och på egen risk. Befälhavaren är inte skyldig att vänta på eventuella försenade resenärer.

14. Reklamation och uppsägning på grund av fel eller brist

Resenären är skyldig att inom skälig tid underrätta TT-Line om uppkomna fel och brister. Kontaktuppgifter finns i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen. Om felet är av väsentlig betydelse för resenären, kan resenären enligt paketreselagen (1992:1672) ha rätt att frånträda reseavtalet eller, om resan påbörjats, kräva transport tillbaka till platsen för avresan eller någon annan ort som resenären godkänner. Därtill kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd. Innan resenären frånträder avtalet måste resenären ge TT-Line en rimlig tidsfrist för att avhjälpa felet, dock inte i de fall avhjälpande inte är möjligt, eller om TT-Line vägrar att avhjälpa felet eller om frånträdande av avtalet är berättigat på grund av ett särskilt intresse. Resenären har dock alltid rätt att frånträda avtalet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

15. Förfallotider

Krav till följd av sakskada ska skriftligen göras gällande hos TT-Line inom skälig tid efter den avtalade avslutningen av resan, dock senast inom en månad, om resenären inte utan eget vållande har varit förhindrad att hålla denna tidsfrist. Kraven ska göras gällande inom tidsfristen genom brev till TT-Line GmbH & Co. KG, Zum Hafenplatz 1, DE-23570 Lübeck-Travemünde.

16. Preskription

16.1 Resenärens krav till följd av dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslös tjänsteutövning från TT-Line eller uppsåtlig eller vårdslös tjänsteutövning av företrädare eller representant för TT-Line, preskriberas efter två år. Detta gäller även krav på ersättning för andra skador som grundar sig på grovt vårdslös tjänsteutövning från TT-Line eller på uppsåtlig eller grovt vårdslös tjänsteutövning av ett juridiskt ombud eller representant för TT-Line. Alla övriga krav preskriberas efter ett år.

16.2 Resenärens krav på grund av att resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid befordran preskriberas om talan inte väcks i laga ordning inom två år från det godset fördes iland eller, om det gått förlorat, skulle ha förts iland.

16.3 I övrigt hänvisas till tillämplig lagstiftning om preskription.

17. Pass- och visum-, och smittskyddsföreskrifter

TT-Line kommer innan avtalsslut att informera medborgare i en EU -medlemsstat där resorna erbjuds om bestämmelserna i pass-, visum- och smittskyddsföreskrifter, samt före resans påbörjande om eventuella ändringar av dessa. För medborgare i andra stater lämnas information av det behöriga konsulatet. Denna information tar inte hänsyn till resenärens och eventuella medresenärers särskilda förhållanden (till exempel dubbelt medborgarskap eller statslöshet).
Om TT-Line har uppfyllt sin informationsskyldighet, är resenären skyldig att se till att samtliga förutsättningar för att resan ska kunna genomföras är uppfyllda. Om förutsättningar för resans genomförande inte är uppfyllda och om detta beror på resenären kan resenären inte frånträda avtalet utan kostnad. Resenären kan inte heller ta i anspråk enskilda tjänster som ingår i paketresan. Det sagda gäller bland annat vid avsaknad av nödvändigt visum eller andra omständigheter som beror på resenären. I dessa fall gäller bestämmelserna i punkterna 9 och 10 i tillämpliga delar.

18. Avbeställningsskydd

Resenären är skyldig att kontrollera i resebeskrivningen huruvida avbeställningsskydd är inkluderat i resans pris. Om så inte är fallet, rekommenderar TT-Line att en sådan försäkring tecknas vid bokningen.

19. Skydd för personuppgifter och allmänt

19.1 De personuppgifter som resenären lämnar till TT-Line bearbetas och används elektroniskt, om detta krävs för att uppfylla avtalet. Resenären samtycker till att sådan behandling av personuppgifterna sker.

19.2 All information som finns i TT-Lines broschyrer offentliggörs med beaktande av tillämplig lag och myndighetsföreskrifter. Enskilda uppgifter i dessa broschyrer motsvarar versionen vid tidpunkten för tryckning/skapandet av online-innehållet. I och med publiceringen av nya broschyrer förlorar de tidigare broschyrerna för samma resmål och reseperioder sin giltighet. TT-Line är inte bundet av uppenbara tryckfel eller räknefel i reseavtalet eller resebeskrivningen.

20. Behörig domstol och lagval

20.1 För det fall tvist uppstår med anledning av reseavtalet och resenären vill väcka talan mot TT-Line, ska sådan talan väckas vid domstol i Lübeck, Tyskland. Under förutsättning att resenären är konsument bosatt inom europeiska unionen har dock resenären rätt att väcka talan på den ort där resenären har sin hemvist. Vidare kan resenären ha rätt att väcka talan för skada vid befordran till sjöss vid någon av de domstolar som anges i Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll.

20.2 För det fall tvist uppstår med anledning av reseavtalet och TT-Line vill väcka talan mot resenären, ska sådan talan väckas där resenären har sin hemvist. Om talan ska väckas mot resenär som är näringsidkare, offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person eller person som har sin hemvist eller stadigvarande vistelseort utanför Tyskland eller vars hemvist eller stadigvarande vistelseort inte är känd när stämningsansökan inges, ska sådan talan väckas vid domstol i Lübeck, Tyskland. Om talan ska väckas mot en resenär som är bosatt i Sverige och som enligt svensk lagstiftning är att betrakta som konsument ska talan väckas vid den domstol där resenären har sin hemvist.

20.3 Tysk rätt ska tillämpas på detta avtal, såvida inte nedanstående undantag är uppfyllt. Om resenären är att betrakta som konsument ska lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort tillämpas om TT-Line (i) bedriver verksamhet i det land eller (ii) riktar sin verksamhet till det landet, eller till flera länder, inbegripet det landet. 

Utgåva: februari 2018 (med förbehåll för ändringar)

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova