Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Allmänna befordringsvillkor passagerare

TT-Line GmbH & Co. KG, i fortsättningen kallad ”TT-Line”, befordrar personer, personer med motorfordon, andra fordon och bagage endast i enlighet med nedanstående befordringsvillkor, utom vid paketresor enligt lag (1992:1672) om paketresor (till exempel fartygsbefordran med hotellövernattning), dit vi i förekommande fall hänvisar. Nedanstående befordringsvillkor utgör en del av det med passageraren ingångna befordringsavtalet. Passagerarprislistorna gäller inte för kommersiella syften utan endast för konsumenter. För gruppresor gäller särskilda rese- och annulleringsvillkor.

Med konsument avses i dessa villkor en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1. Ingående av befordringsavtal

I och med sin bokning ger passageraren TT-Line ett bindande anbud att ingå ett befordringsavtal. Bokningen görs även för alla de deltagare som nämns i bokningen. TT-Line ber att resenären är noga med att namnen anges korrekt. Även och i synnerhet förnamnen måste alltid kontrolleras så att namnen i resedokumenten överensstämmer med namnen i passet eller ID-kortet. Bokningen kan göras muntligt, per telefon eller e-post, via datorbokningssystem eller skriftligt. Befordringsavtalet upprättas först sedan TT-Line har accepterat anbudet. Inga särskilda formkrav finns för accepten. Funktionshindrade kunder borde vid bokning meddela TT-Line vilket funktionshinder de har för att TT-Line ska kunna säkerställa att resan kan genomföras korrekt.

2. Betalning av resans pris

Om inget annat avtalas, förfaller biljettpriset till betalning omgående. Om passageraren inte betalar biljettpriset på ovannämnda förfallodag, har TT-Line rätt att, efter en påminnelse med en ny sista betalningsdag, frånträda befordringsavtalet och debitera passageraren avbeställningskostnader enligt punkt 7.

3. Resebestämmelser

a. Allmänt
Passageraren är själv ansvarig för att de lagbestämmelser som gäller för passagerarens resa uppfylls. Detta gäller i synnerhet för de tull-, inrese- och skattebestämmelser som gäller för kunden och hans/hennes bagage och fordon fram till efter datum för eventuell returresa. Alla konsekvenser av att bestämmelser inte har följts ska bäras av passageraren, utom om orsaken är att TT-Line av vårdslöshet har lämnat felaktig information. Passagerare och passagerare med fordon måste ha checkat in och fordonet vara klart för ombordkörning senast vid den tidpunkt som anges på bekräftelsen. Om passageraren anländer senare kan befordran inte krävas även om förbokning har gjorts. Det är inte tillåtet att vistas på fordonsdäcken under resan.

b. Tekniska bestämmelser för fordon
Fordon måste uppfylla följande kriterier: maximal längd: 14 meter, maximal bredd: 2,55 meter, maximal vikt för fordon på linjen Tyskland-Sverige: 7500 kg och för fordon på linjen Sverige-Polen: 3500 kg.

c. Husdjur
Om husdjur ska medföras, måste detta anges vid bokning. Passageraren är ansvarig för att alla lagbestämmelser gällande införsel av djur i det aktuella landet uppfylls och att på begäran uppvisa nödvändiga dokument. I annat fall kan befordran av djuret förvägras. Den passagerare som medför husdjuret är ansvarig för skador och föroreningar som djuret förorsakar.

4. Befordringsavgift för passagerare utan giltig biljett

Vid befordring av passagerare som inte innehar giltig biljett tar TT-Line ut 1000:- SEK i befordringsavgift per passagerare.

5. Befordran av barn och ungdomar som reser ensamma

Befordran av ensamresande barn under 14 år medges inte. Ensamresande ungdomar från 14 till och med 17 års ålder måste ha en vårdnadshavares skriftliga samtycke till befordran, som ska uppvisas för TT-Line på begäran.

6. Bagage och farligt gods

Normalt och sedvanligt resebagage befordras avgiftsfritt. Detta omfattar vid medbefordran av motorfordon det bagage som finns i eller på passagerarens fordon enligt de bestämmelser som gäller för den aktuella fordonsmodellen. Annat gods debiteras enligt frakttaxan. Med undantag för drivmedel i fordonens drivmedelstankar får i princip inga explosiva, lättantändliga eller på annat sätt farliga ämnen befordras. Detsamma gäller gods vars lukt kan framkalla obehag hos övriga passagerare eller som av andra orsaker inte lämpar sig för befordran. Passageraren är ansvarig enligt lagbestämmelser gentemot TT-Line och övriga passagerare för skador som uppkommer från föremål som passageraren har fört ombord.

7. Prisändringar

Villkoren i punkten (i) nedan tillämpas under förutsättning att passageraren inte är konsument. Är passageraren konsument ska villkoren under punkten (ii) nedan tillämpas.

(i) Efter att befordringsavtalet har slutits kan prisändringar göras vid ökningar av befordringskostnader, i synnerhet bränslekostnader, avgifter för vissa prestationer, som hamnavgifter eller en ändring av de växelkurser som gäller för den berörda resan. Prisändringarna beräknas så här:
Vid en ökning av de befordringskostnader som gäller när befordringsavtalet sluts kan TT-Line höja resans pris enligt nedanstående beräkning:

a) Vid en allmän kostnadsökning skall de ökade kostnaderna fördelas mellan det totala antalet befordringsplatser och TT-Line har då rätt att kräva kunden på den kostnadsökning som faller på kundens plats.

b) Om transportföretaget gör en prishöjning per transportmedel, divideras de extra transportkostnaderna med antalet sittplatser på det avtalade transportmedlet. TT-Line kan kräva kunden på den på detta sätt framräknade kostnadsökningen för varje plats. Om TT-Line drabbas av en höjning av de avgifter som gällde vid slutandet av befordringsavtalet, exempelvis hamnavgifter, kan priset höjas med den andel av beloppet som är relaterad till resans pris.

Om de växelkurser som gäller vid slutandet av befordringsavtalet ändras så att kostnaderna för resan ökar, har TT-Line rätt att kräva kunden på de faktiska merkostnader som därigenom uppkommer för resan. Priset får bara höjas om avtalet sluts mer än 4 månader innan befordringsdagen. Om en prisändring skulle göras, kommer passageraren omgående att meddelas detta, med exakta uppgifter för beräkning av det nya priset. I varje fall kan priset bara ändras fram till 21 dagar före resans början. Senare prishöjningar är inte tillåtna. Vid en prishöjning på mer än 10 % av befordringspriset har kunden rätt att frånträda befordringsavtalet utan avgifter eller att kräva att få boka om till en likvärdig befordran i TT-Lines program, om TT-Line är i stånd att erbjuda passageraren en sådan befordran. Passageraren ska meddela TT-Line omgående efter erhållande av meddelandet om prishöjningen.

(ii) Efter att befordringsavtalet har slutits och fram till 21 dagar innan resan påbörjas har TT-Line rätt att göra prisändringar till följd av ökande kostnader, om kostnaderna beror på omständigheter av extraordinär karaktär som TT-Line inte råder över (force majeure). Vid sådana prisändringar har kunden rätt att frånträda befordringsavtalet genom att omgående efter mottagande av meddelande om prisändring meddela TT-Line. Kunden har vidare rätt att få boka om till en likvärdig befordran i TT-Lines program, om TT-Line är i stånd att erbjuda passageraren en sådan befordran.

8. Avbokning från passagerarens sida, ombokning

8.1 Avbokning 
Passageraren kan när som helst före resans början avboka befordran. Avbokningen bör av bevisskäl i princip göras skriftligen. Tidpunkten för avbokning är den tidpunkt när förklaringen inkommer till TT-Line. Om befordran inte påbörjas räknas det i princip som en avbokning. Om kunden avbokar eller inte påbörjar befordran, kan TT-Line kräva ersättning för sina kostnader och gjorda förberedelser. Vid beräkning av avbeställningsavgiften har TT-Line tagit hänsyn till vanligen insparade kostnader och vanliga, möjliga andra användningar av befordringsinslagen. Passageraren har möjlighet att för TT-Line bevisa att TT-Line inte har drabbats av någon skada eller att skadan har varit mindre än beräknat belopp.
I regel uppgår de avbeställningskostnader (beräknade på bokningens slutpris) som TT-Line måste debitera för resan till följande belopp:
Villkor för Flex-biljett: Följande avbeställningsregler gäller: 100% återbetalning av biljettpriset vid avbokning senast 24 timmar före avresan. Ingen återbetalning vid avbokning senare än 24 timmar före avresan. Om Flex-biljetten tidigare har bokats om från en Smart-biljett enligt klausul 8:2 gäller avbeställningsvillkoren för Flex-biljett, dock utgår minst den del som utgör priset för den ursprungliga Smart-biljetten som avbokningsavgift. Flex-Plus Följande avbbokningsregler gäller: 100% återbetalning av biljettpriset vid avbokning senast 24 timmar före avresan. Ingen återbetalning vid avbokning senare än 24 timmar före avresan, oberoende av tidpunkt för avbokning, Flex-Plus tillägget återbetalas ej.
Villkor för Smart-biljett: Biljettpriset återbetalas ej vid avbokning, oberoende av tidpunkt för avbokningen. Om TT-Line erbjuder specialpriser, kan avvikande avbeställningsvillkor gälla. Passagerare informeras om detta före bokning. 
Alla övriga befordringar (utan fordon, med cykel, med motorcykel , trike.): Bokade efter 16/2-2021: Vid avbokning ingen återbetalning oberoende av tidpunkt. Bokade före 15/2-2021: Vid avbokning 30-15 dagar före avresa 10% av biljettpriset, 14-4 dagar före avresa 30% av biljettpriset, 3-1 dagar före avresa 50% av biljettpriset, på avresedagen och om resan inte påbörjas 80% av biljettpriset, dock minst 150:-SEK. 

8.2. Ombokning
Flex-biljetter kan, om det finns lediga platser, bokas om upp till 24 timmar före avresan. Prisändringar på grund av detta beräknas enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för ombokningen. En expeditionsavgift på 80:-SEK tillkommer vid ändringar som utförs av bokningspersonal.Vid ändringar online tillkommer ingen expeditionsavgift.
Smart-biljetter kan, om det finns lediga platser bokas om till en avgift på 400:-SEK/ombokning. En expeditionsavgift på 80:-SEK tillkommer vid ändringar som utförs av bokningspersonal. Vid ändringar online tillkommer ingen expeditionsavgift.  Prisändringar på grund av detta beräknas enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för ombokningen. Ombokning till en paketresa är inte möjlig.
Överfarter med Flex-Plus kan, om det finns lediga platser, bokas om upp till 24 timmar före avresa.  Prisändringar på grund av detta beräknas enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för ombokningen. En expeditionsavgift på 80:-SEK tillkommer vid ändringar som utförs av bokningspersonal. Vid ändringar online tillkommer ingen expeditionsavgift.

9. Frånträdande och uppsägning från TT-Lines sida

TT-Line får i följande fall frånträda eller säga upp befordringsavtalet innan befordran påbörjas och under befordran:
a) Om passageraren enligt befälhavarens pliktenliga bedömning

  • på grund av sjukdom, lyte eller av annan orsak inte kan eller inte längre kan genomföra resan
  • skulle kunna äventyra sin egen eller medresenärernas hälsa och säkerhet
  • har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter (till exempel personers antal, eller ålder, medförda djur, bagage eller frakt) vid bokningen och dessa är väsentliga för avtalsvillkoren och TT-Lines beslut att befordra passageraren till de avtalade villkoren baseras på dessa uppgifter
  • varaktigt, trots tillsägelse, stör genomförandet av resan
  • eller uppträder i strid med avtalet i sådan omfattning att det är befogat att omedelbart häva avtalet. I dessa fall är passageraren inte berättigad till återbetalning av resans pris. Gottgörelse utgår bara för eventuella insparade kostnader samt för eventuella fördelar som TT-Line har genom att outnyttjade inslag kan användas på annat sätt. Om uppsägning av tungt vägande skäl görs under befordran, kan TT-Line föra passageraren i land i nästa hamn på passagerarens bekostnad.

b) Om resans genomförande försvåras, äventyras eller inskränks på grund av oförutsebara och extraordinära omständigheter, till exempel brand, obrukbar hamnanläggning, ogynnsamma väder- och vattenförhållanden, radioaktiv förorening, myndighetsåtgärder, oroligheter, strejker, epidemier eller haverier. Samma sak gäller om åtgärder för räddning av människoliv måste vidtas. I sådana fall återbetalas resans inbetalade pris till passageraren. Eventuella lagstadgade rättigheter därutöver berörs inte av detta.

10. Typ av och rutt för befordran, ändringar av tidtabell

Ändringar av väsentliga befordringsinslag jämfört med befordringsavtalet, som blir nödvändiga efter avtalsslut och som inte har vållats av TT-Line i strid med tro och heder, är tillåtna om ändringarna inte är väsentliga och inte påverkar det totala upplägget av resan. TT-Line kommer att informera kunden om väsentliga ändringar omgående efter att anledningen till ändringen har blivit känd. Vid en avsevärd ändring av ett väsentligt befordringsinslag har passageraren rätt att omgående och utan kostnad frånträda befordringsavtalet. Ingen bestämd rutt garanteras. Endast fartygets ansvarige befälhavare beslutar om ändringar av tidtabell och/eller rutter som blir nödvändiga, till exempel av säkerhets- eller väderskäl eller på grund av myndighets åtgärder.

11. Passagerarens medverkans- och meddelandeskyldighet

Passageraren är skyldig att vid uppkomna driftstörningar i skälig omfattning medverka till att förhindra eller minimera eventuella skador. Passageraren ska utan dröjsmål skriftligt meddela skador på och/eller förlust av kläder, bagage eller fordon till TT-Line, dock senast vid landstigningen eller i fall av utlämning, vid utlämningstillfället. Skriftlig anmälan behövs inte om klädernas, bagagets och fordonets tillstånd vid mottagningstillfället har konstaterats eller kontrollerats av parterna gemensamt. Om skadan inte är synlig utifrån, är det tillräckligt att meddelandet inom 15 dagar efter landstigning lämnas till: TT-Line, Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde, Tyskland eller TT-Line AB , Hamngatan 9, 231 42 Trelleborg, Sverige.
Om meddelandet inte har inkommit inom föreskriven tid, anses passagerarens bagage, kläder och fordon ha varit kompletta och oskadade vid landstigningen, såvida inte motsatsen bevisas. Passageraren förklarar sig i och med ingåendet av befordringsavtalet vara införstådd med att personkontroller, kroppsvisitationer och genomsökningar av hans personliga ägodelar kan genomföras av TT-Line eller av utomstående part som TT-Line anlitar, om och i den mån TT-Line eller utomstående part är skyldiga att göra detta med stöd av gällande nationella eller internationella säkerhetsföreskrifter, i synnerhet för att fullgöra ISPS-koden. Ytterligare skadeståndsanspråk påverkas inte av detta.

12. TT-Lines skadeståndsansvar

12.1 Ansvarsbegränsningar enligt lag
TT-Line ansvarar som befordrare för skador vid dödsfall eller skada på liv, kropp eller hälsa och för skador på fordon, djur, resebagage eller annat bagage enligt bestämmelserna i förordning (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll. TT-Line är ansvarig för krav vid skada på ett fordon med avdrag för en självrisk på 330 beräkningsenheter (särskilda dragningsrätter enligt Internationella valutafondens bestämmelser) och vid förlust eller skada på annat resgods, med avdrag för en självrisk på 149 beräkningsenheter per resande (artikel 8 p. 4 i bilaga 1 till förordning (EG) 392/2009).

12.2 Ansvarsbegränsningar enligt avtal
För krav som inte är reglerade i förordning (EG) 392/2009 och 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll, personskador eller skador på grund av försening för passagerare eller resgods och inte har förorsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av TT-Line, TT-Lines juridiska företrädare, anställda eller andra för vilka TT-Line ansvarar, begränsas ansvaret till tre gånger det aktuella befordringspriset. Vid befordran av fordon är TT-Line inte ansvarig för skador som kan hänföras till en avvikande utformning av ett fordon.
Om avgången annulleras eller fördröjs begränsas totalkostnaderna för logi till högst 3 nätter uppgående till 80,- euro per resenär och natt. TT-Line står för kostnaderna för befordran mellan hamnterminalen och boendet. TT-Line ansvarar inte för skador som uppkommer genom åtlydande av statliga bestämmelser eller på grund av att kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser.

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss i händelse av olyckor.

13. Preskription

Eventuella krav från kunden, enligt förordning (EG) 392/2009 jämfört med 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll, på skadestånd på grund av dödsfall eller fysisk skada eller på grund av förlust av eller skada på bagage preskriberas efter 2 år. Preskriptionstiden börjar löpa enligt följande:
a) Vid fysisk skada: när passageraren stiger i land.
b) Vid dödsfall under befordran: den dag då passageraren skulle ha stigit i land och vid fysisk skada under befordran, om denna får till följd att passageraren avlider efter landstigning: på dödsdagen. Preskriptionstiden kan dock inte överstiga 30 år räknat från landstigningsdagen.
c) Vid förlust eller skada på bagage: landstigningsdagen eller den dag då landstigning skulle ha ägt rum, beroende på vilket som infaller senare.
Om det pågår förhandlingar mellan kunden och TT-Line om krav eller omständigheter som ligger till grund för kravet, upphör preskriptionstiden att löpa till dess att kunden eller TT-Line vägrar fortsätta förhandlingarna. Preskription inträder tidigast 3 månader efter att preskriptionsavbrottet har upphört. Eventuella krav från kunden enligt förordning (EG) 392/2009 jämfört med 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll preskriberas efter 5 år räknat från den dag när passageraren stiger i land eller från den dag när landstigningen skulle ha ägt rum, beroende på vilket som infaller tidigare eller, om detta infaller tidigare, 3 år räknat från den dag då kunden har fått eller borde ha fått kännedom om skadan eller förlusten till följd av händelsen.

14. Medhjälpares ansvar

Alla rättigheter, friskrivningar och ansvarsbegränsningar som tillkommer TT-Line enligt dessa befordringsvillkor, oavsett i vilket avseende, gäller även för befälhavare, besättning, agenter och alla övriga medhjälpare.

15. Försäkring

Passageraren rekommenderas att själv teckna försäkring för sin resa.

16. Skydd för personuppgifter

De personuppgifter som kunden lämnar till TT-Line bearbetas och används elektroniskt, om detta krävs för att uppfylla avtalet. Kunden samtycker till att sådan behandling av personuppgifterna sker.

17. Behörig domstol, lagval och partiell ogiltighet

17.1 Kunden kan stämma TT-Line inför domstol i Lübeck, Tyskland, eller inför domstol i den stat där kunden har sin hemvist under förutsättning att TT-Line har ett driftställe i den staten. Vidare kan kunden stämma TT-Line inför någon av de övriga domstolar som är behöriga enligt Artikel 17 i 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt 2002 års protokoll.

17.2 För stämningar från TT-Line mot kunden är kundens hemvist avgörande för vilken domstol som är behörig. För stämningar mot kunder eller avtalsparter som är köpmän, offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer eller personer som har sin hemvist eller stadigvarande vistelseort utanför Tyskland eller vars hemvist eller stadigvarnade vistelseort inte är känd när stämningsansökan inges avtalas Lübeck som jurisdiktionsort.

17.3 Tysk rätt tillämpas på hela rättsförhållandet, i synnerhet på avtalsförhållandet mellan kunden och TT-Line. Om, vid kundens stämning utanför Tyskland mot TT-Line, tysk rätt principiellt inte tillämpas på TT-Lines ansvar, tillämpas uteslutande tysk rätt för rättsföljderna, i synnerhet beträffande typ och omfattning av samt storlek på kundens krav, om detta är tillåtet enligt lag.

17.4 Om en enskild bestämmelse i dessa befordringsvillkor skulle vara eller bli verkningslös eller ogenomförbar eller bli verkningslös eller ogenomförbar efter avtalsslut, berörs avtalets och övriga klausulers verkan inte av detta. I stället för den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen ska en verkningsfull och genomförbar bestämmelse införas vars verkan ligger så nära som möjligt det ekonomiska mål som avtalsparterna har velat uppnå med den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen. Ovanstående bestämmelser gäller i tillämpliga delar för det fall att avtalet skulle visa sig ha luckor.

Utgåva: februari 2018 (med förbehåll för ändringar)

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova