Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för hotspot-tjänster från TT-Line GmbH  & Co. KG 

1. Avtalets föremål

Kunden får tillgång till hotspot-tjänster (trådlös internetuppkoppling enligt WLAN-standard samt internetuppkoppling via LAN) genom hotspot-operatören i enlighet med nedanstående villkor. Hotspot-operatören har rätt att utföra hotspot-tjänsterna men är inte skyldig att göra det. Kunden har ingen rätt att kräva att hotspot-tjänsten ska vara tillgänglig.

Kunden har dessutom möjlighet att köpa kuponger för användning av Internet ombord. Kupongerna har en giltighetstid på ett år. Innehavaren av kupongerna har ingen rätt att kräva prioriterad tillgång av hotspot-tjänsten. 

2. Avtalets tillkomst

Avtalet om hotspot-tjänsten kommer till stånd genom att åtkomst beviljas, så snart kunden efter angivande av alla nödvändiga uppgifter på startsidan har registrerat sig på hotspot och samtyckt till dessa Allmänna affärsvillkor. 

3. Förutsättning för nyttjandet

3.1 För att nyttja hotspot-tjänsten måste kunden själv tillhandahålla den hård- och mjukvara som behövs för internetuppkopplingen, i synnerhet en LAN/WLAN-kompatibel laptop eller en jämförbar enhet.

3.2 Hotspot-operatören tillhandahåller endast möjligheten att koppla upp sig till internet. Hotspot-operatören är inte skyldig att tillhandahålla tekniska lösningar för att skydda förbindelsen mot obehörig åtkomst, spam, trojaner, virus, webbfilter, brandvägg eller liknande. Hotspot-operatören har dock rätt att använda sig av sådana lösningar, varför vissa internetsidor och -tjänster kan ha en begränsad tillgänglighet. 

4. Omfattning av tjänster

4.1 Hotspot-operatören erbjuder inte sina hotspot-tjänster till allmänheten, utan uteslutande till sina kunder som vistas på fartygen i vederbörlig ordning.

4.2 Hotspot-operatören utför sina tjänster med beaktande av kommunikationssekretessen. Trafik som överförs från tredje part omfattas inte av tjänsten och kontrolleras inte standardmässigt. Detta gäller även med avseende på huruvida kommunikationen innehåller skadlig mjukvara (t.ex. virus) eller bryter mot tredje parts rättigheter. 

5. Tillgänglighet

Hotspot tillhandahålls inom ramen för de existerande tekniska och företagsinterna möjligheterna. Tillfälliga störningar i hotspot kan uppstå p.g.a. force majeure inklusive strejk, lockout och föreskrifter från myndigheter samt p.g.a. tekniska förändringar i hotspot-anläggningarna eller andra åtgärder som krävs för en felfri och förbättrad drift av hotspot-tjänsten. Hotspot-operatören kommer emellertid, under beaktande av principen om kostnadseffektivitet, att vidta skäliga ansträngningar för att åtgärda sådana störningar och avbrott respektive se till att de åtgärdas.

6. Kundens skyldigheter och åtaganden

6.1 Det åligger kunden att säkerhetskopiera sina data regelbundet, för att skydda sig mot dataförlust.

6.2. Den datakommunikation som genereras efter inloggningen mellan kundens enhet och hotspot överförs okrypterat. Data som genereras under uppkopplingen mellan kundens enhet och hotspot kan möjligtvis läsas av tredje part. Kunden måste själv skydda WLAN-kommunikationen genom användning av en speciell skyddsmjukvara.

6.3. Kunden åtar sig dessutom att inte missbruka åtkomsten till hotspot-tjänsten samt själva hotspot-tjänsten för att sprida eller ladda ner illegalt och stötande innehåll på internet, eller missbruka åtkomsten på annat sätt. I synnerhet åtar han sig:

-       att följa lagbestämmelserna, i synnerhet bestämmelserna om ungdomsskydd, samt att respektera nationell och internationell upphovsrätt;

-       att inte lagra eller låta lagra något ofredande, förtalande, missbrukande, hotfullt, skadligt, otillåtet eller stötande innehåll eller innehåll som inkräktar på andras privatsfär på hotspot-servrarna, i synnerhet på WWW-servern, shared anonymous FTP-servern (File Transfer Protocol) och e-post-servern, och inte heller hänvisa till sådant innehåll;

-       att inte tillhandahålla eller hänvisa till innehåll som kan skada operatörens anseende;

-       att inte överföra virus, trojanska hästar, skräppost, spam och inte erbjuda eller överföra oönskade massutskick av e-brev eller begära deras överföring;

-       att inte använda utrustning eller applikationer som kan leda till störningar/förändringar på hotspot-serverns fysikaliska eller logiska struktur, hotspot-nätet eller andra nät;

-       att inte utnyttja eller tillhandahålla fildelningstjänster;

-       att överföra hotspot-data uteslutande under användning av gängse standarder i protokollfamiljen TCP/IP.

 

7. Hotspot-operatörens ansvarsfriskrivning

7.1 Kunden åtar sig att hålla hotspot-operatören skadeslös från samtliga krav eller anspråk från tredje part som uppstår med anledning av att kunden bryter mot sina skyldigheter som nämns i punkt 6.

7.2 Kunden ansvarar gentemot hotspot-operatören helt och fullt för eget eller externt innehåll som han tillhandahåller på internet. Han åtar sig således att hålla hotspot-operatören skadeslös från samtliga krav ställda av tredje part.

7.3 Om kunden bryter mot dessa skyldigheter enligt punkt 6 har hotspot-operatören rätt att vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra missbruket. Hotspot-operatören är i synnerhet befogad att spärra kundens åtkomst till LAN/WLAN-tjänster med omedelbar verkan och/eller radera de innehåll och data som ligger till grund för överträdelsen. Om kunden gör sig skyldig till överträdelser är kunden skadeståndsskyldig gentemot hotspot-operatören.

8. Hotspot-operatörens ansvar

8.1 Hotspot-operatören är skadeståndsskyldig gentemot kunden – oberoende av den rättsliga grunden härtill – endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet av hotspot-operatören, dennes lagföreträdare eller medhjälpare, samt om hotspot-operatören gör sig skyldig till brott mot väsentliga avtalsskyldigheter. Om hotspot-operatören gör sig skyldig till brott mot väsentliga avtalsskyldigheter – dock ej vid uppsåt eller grov vårdslöshet – är ansvaret begränsat till ersättning av den avtalstypiska, förutsebara skadan upp till maximalt 500,00 euro. För ej uppsåtligt förorsakade ekonomiska förluster ansvarar hotspot-operatören endast upp till ett belopp på 2 500,00 euro per kund, varvid det ekonomiska ansvaret gentemot samtliga drabbade personer är begränsat till 10 000,00 euro per skadefall. Om ersättningarna som ska betalas till flera personer p.g.a. samma händelse överskrider maximigränsen, reduceras skadeståndet proportionellt i det förhållande som summan av alla skadeståndskrav står gentemot maximigränsen.

8.2 Ovanstående ansvarsbegränsningar enligt punkt 8.1 gäller inte för skador på liv och lem som hotspot-operatören, dennes lagliga företrädare eller medhjälpare är skyldiga till, och inte heller för ansvar enligt produktansvarslagen.

8.3 Inom ramen för användningen ansvarar hotspot-operatören vid dataförstörelse, -skador eller -förlust – såvida hotspot-operatören är skyldig till förstörelsen, skadan eller förlusten – endast för återanskaffningen av datan, maximalt upp till de maximigränser som nämns i punkt 8.1. Hotspot-operatören ansvarar inte för ekonomisk förlust som uppstår p.g.a. vårdslöst vållad dataförlust.

 

9. Dataskydd

9.1 Hotspot-operatören använder och lagrar data uteslutande i enlighet med lagbestämmelserna. Hotspot-operatören lagrar kommunikationsdata i bevissyfte. Härvid lagras de konkreta tiderna som kunden är uppkopplad tillsammans med kundens personuppgifter. Uppgifterna sparas i enlighet med aktuella lagbestämmelser (för närvarande 7 dagar). Kunden accepterar härmed att hans data lagras och bearbetas.

9.2 Kundens hotspot-data lämnas inte vidare till tredje part. Undantag råder endast om hotspot-operatören p.g.a. lagbestämmelser är skyldig att lämna ut data till tredje part (t.ex. till brottsbekämpande myndighet eller upphovsrättsinnehavare).

9.3 Kunden kan när som helst erhålla information om vilka data som lagrats om honom. 

10. Övriga bestämmelser

10.1 Muntliga tillägg föreligger inte.

10.2. Tysk lag gäller.

10.3. Uteslutande hotspot-operatörens affärsvillkor gäller.

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova