Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Luftutsläpp

Att bränna bränsle i fartygens motorer orsakar utsläpp i luften. Detta kan inte helt undvikas. Skadliga utsläpp utgörs huvudsakligen av svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx) och partiklar. Dessa avgaskomponenter orsakar hälsoproblem och skadar miljön och behöver därför reduceras.

Redan 1995 började TT-Line köra med de miljövänliga nya fartygen Robin Hood och Nils Dacke som betecknas som "Green Ships". Bland en rad nya funktioner har dessa två systerfartyg dieselelektrisk drift och bränner rent bränsle med låg svavelhalt. Konceptet upprepades och utvecklades genom installationen av Pod-drift i nästa generations fartyg Nils Holgersson och Peter Pan som togs i drift 2001.

Dieselelektrisk drift kännetecknas av dieselmotorer som driver elektriska generatorer och därmed tillför elektrisk energi till fartygets kraftbehov. Det betyder också att propellrarna drivs av elmotorer. Eftersom sådana dieselmotorer alltid kan drivas med konstant hastighet, förblir bland annat NOx-utsläppen relativt konstanta även under icke-optimala förhållanden.

Diesel-electric propulsion system

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har numera genom MARPOL-konventionen infört stränga regler för luftutsläpp från fartyg. SOx-utsläppen hanteras genom begränsning av svavelhalten i bränslet eftersom svaveloxider alstras av svavlet i förbränningsprocessen. NOx regleras för nya motorer genom att gränser fastställs för halten i avgaserna.

För sjöfart i Östersjön som är ett av flera definierade svavelkontrollområden för SOx (SECA) kräver MARPOL-reglerna att endast bränsle som innehåller högst 0,1 % svavel får användas från och med 1 januari 2015. Detta innebär en 90-procentig minskning jämfört med gränsvärdet som gällde tidigare och en enorm utmaning för sjöfarten.

Det enklaste sättet att uppfylla det kravet är att använda tjockolja med låg svavelhalt vilket är ett destillerat bränsle olikt tidigare restbränsleoljor. Eftersom sådant bränsle är betydligt dyrare ökar driftskostnaderna vilket leder till ökade transportkostnader. Ett alternativ är att installera teknik för avgasrening ombord. I ett sådant fall kan tjockolja med hög svavelhalt fortfarande användas. En sådan installation måste dock vara tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar.

TT-Line beslöt att installera ett avgasreningssystem (s.k. scrubber) på fartyget Nils Dacke sommaren 2014 och har sedan dess även installerat en scrubber på Nils Holgersson. Scrubber-systemet avlägsnar SOx och partiklar från avgaserna. Den här tekniken är i utvecklingsstadiet för drift av fartyg. Denna pilotinstallation är ett av de första Hybrid Scrubber-systemen som installerats på ett fartyg av den här typen. Projektet finansierades av EU inom ramen för TEN-T-projektet "Green Bridge on Nordic Corridor".

Reducering av svavelutsläpp till nära noll genom byte till alternativa bränslen som flytande naturgas (LNG) är en annan lovande metod för framtiden. De höga kostnaderna för att bygga om befintliga fartyg gör dock att vi enbart ser detta som ett alternativ för nya fartyg.

 

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova