SVSV
Tom Sawyer Deck

Säkerhet till sjöss och i hamn

Säkerhet och skyddandet av mänskligt liv till sjöss har alltid haft en central roll för den som bedriver sjöfart. Världens stora sjöfartsnationer har därför utvecklat en djupt rotad säkerhetstradition och kultur. Detta gäller särskilt vid befordran av passagerare till sjöss.
I enlighet med denna säkerhetskultur bedriver TT-Line sedan början av 60-talet färjetrafik på Östersjön. Vårt säkerhetskoncept har i huvudsak tre viktiga beståndsdelar: moderna, säkra fartyg med högsta standard, kompetent och väl utbildad personal ombord och i land såväl som en effektiv organisation för verksamheten.
 
Alla säkerhetsåtgärder uppfyller minst kraven från internationella, regionala och nationella säkerhetsföreskrifter för fartyg, som omfattas av SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea) samt den internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är en organisation underställd FN.
 
TT-Line har en av de modernaste och yngsta fartygsflottorna i Östersjön. Våra fartyg är byggda efter de senaste tekniska rönen och uppfyller alla gällande säkerhetskrav, inklusive de särskilda stabilitets- och säkerhetskrav, som trädde i kraft på Nordsjön och Östersjön efter Estonia-olyckan. För att säkerställa fartygsflottans höga standard krävs emellertid ständigt och regelbundet återkommande underhållsarbeten. Alla TT-Lines fartyg är därför försedda med datastyrt underhållsprogram, som planerar och övervakar arbetet.
 
Enbart teknik garanterar inte säkerheten. Det optimala samspelet mellan människan och tekniken är avgörande för att nödsituationer överhuvudtaget inte ska uppstå. Om det trots allt uppstår incidenter kan en katastrof förhindras genom målmedvetet och korrekt mänskligt agerande. Kompetent personal med bra utbildning är därför avgörande för en säker fartygsdrift. Vidareutbildning av personalen och återkommande övningar säkrar kunskaperna så att personalen ombord reagerar snabbt och korrekt på oförutsedda händelser.
 
En komplex verksamhet kräver en effektiv organisation. På säkerhetsområdet är därför alla viktiga rutiner upptagna i TT-Lines Safety Management System (SMS). Systemet uppfyller kraven för IMO:s International Safety Management Code och den har reviderats och kontrollerats av myndigheterna sedan 1996. Den viktigaste aspekten på systemet är en ständig reviderings- och förbättringsprocess, som ska hjälpa till att ytterligare höja säkerheten på våra fartyg.
 
Har Ni ytterligare frågor på temat säkerhet är Ni välkomna att kontakta oss via mail: kundservice@ttline.se.