Klientų aptarnavimas ir rezervavimas:

Iš užsienio:
+48 91 326 3515

pax.lt@ttline.com

Darbo laikas:
Pirmadieniais - Penktadieniais 9:00 - 19:00 *LT
Šeštadienį. 10:00 - 17:00 *LT
Sekmadienį. 09:00 - 15:00 *LT

LT

Interneto prieigos taškas („HotSpot“)

Šiame puslapyje pateikiamos bendrosios „TT-Line GmbH  & Co. KG“ („TT-Line“) interneto prieigos taško paslaugų teikimo sąlygos (vok. santrumpa – AGB). Interneto prieigos taško operatoriaus teikiamų paslaugų tvarka, nuostatai, sutarties sudarymas, naudojimosi interneto prieigos tašku taisyklės, paslaugų taikymo sritys ir kitos sąlygos, susijusios su interneto prieigos taško operatoriaus teikiamomis paslaugomis.

 

1. Sutarties dalykas

Naudotis interneto prieigos tašku, t. y. interneto prieigos taško operatoriaus teikiamomis paslaugomis (belaide interneto prieiga pagal WLAN standartą bei interneto prieiga per LAN), gali kiekvienas klientas šių sąlygų nustatyta tvarka. Interneto prieigos taško operatorius turi teisę, bet neprivalo, suteikti interneto prieigos taško paslaugą. Klientas negali reikšti jokių pretenzijų dėl interneto prieigos taško paslaugos prieinamumo.

Klientas taip pat gali įsigyti kuponus, kad galėtų naudotis internetu laive. Kuponai galioja vienerius metus. Kuponų savininkas neturi teisės reikalauti pirmenybinės prieigos prie interneto prieigos taško paslaugos.

 

2. Sutarties sudarymas

Sutartis dėl interneto prieigos taško paslaugos sudaroma suteikiant galimybę naudotis interneto prieigos tašku iš karto, kai tik klientas identifikuoja save interneto prieigos taške suvesdamas visus reikiamus duomenis tinklapio pradiniame puslapyje ir aiškiai sutinka su šiomis bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

 

3. Būtinosios naudojimosi interneto prieigos tašku sąlygos

3.1 Norėdamas naudotis interneto prieigos taško paslauga, klientas turi turėti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, kurios reikia prisijungimui prie interneto, ypač LAN / WLAN pritaikytą nešiojamąjį kompiuterį ar panašų įrenginį.

3.2 Interneto prieigos taško operatorius suteikia tik galimybę prisijungti prie interneto. Interneto prieigos taško operatorius netaiko jokių techninių atsargumo priemonių, kad apsaugotų šį interneto ryšį nuo trečiųjų šalių vykdomo duomenų šnipinėjimo, brukalo, Trojos arklių, virusų, interneto filtrų, ugniasienių ar panašių dalykų. Tačiau interneto prieigos taško operatorius turi teisę taikyti tokias atsargumo priemones, dėl kurių gali būti apribotas visų internetinių svetainių ir paslaugų prieinamumas.

 

4. Paslaugų taikymo sritys

4.1 Interneto prieigos taško operatorius teikia interneto prieigos taško paslaugas ne plačiajai visuomenei, o tik savo klientams, kurie teisėtai yra laive.

4.2 Interneto prieigos taško operatorius teikia savo paslaugas laikydamasis telekomunikacijų pranešimų konfidencialumo. Trečiųjų šalių perduodamas turinys nėra paslaugos dalykas ir atitinkamai nebus tikrinamas. Taip pat nebus tikrinama ir tai, ar turinys savo sudėtyje turi programinės įrangos, galinčios padaryti žalos ar pažeisti trečiųjų šalių teises (pvz., virusai).

 

5. Prieinamumas

Interneto prieigos taško paslauga siūloma atsižvelgiant į turimas technines ir interneto veikimo galimybes. Laikini interneto prieigos taško trikdžiai gali kilti dėl neišsprendžiamų aplinkybių, pvz., streiko, lokauto, oficialių įsakymų, taip pat dėl techninių interneto prieigos taško sistemų pakeitimų ar dėl kitų priemonių, kurios gali būti būtinos siekiant užtikrinti tinkamą arba geresnį interneto prieigos taško veikimą. Tačiau interneto prieigos taško operatorius įsipareigoja dėti tinkamas pastangas, kad šalinant tokius trikdžius ar pertrūkius bei ieškant tokių trikdžių ar pertrūkių pašalinimo būdų, būtų laikomasi ekonomiškumo principo.

 

6. Kliento įsipareigojimai ir atsakomybės

6.1 Klientas turi užtikrinti reguliarų savo turimų duomenų atsarginį kopijavimą, kad apsisaugotų nuo duomenų praradimo.

6.2. Duomenų srautas, generuojamas tarp kliento įrenginio ir interneto prieigos taško po registracijos, perduodamas nešifruotas. Tarp kliento įrenginio ir interneto prieigos taško užmegzto ryšio duomenis galimai gali matyti trečiosios šalys. Duomenų srauto saugumas per WLAN ryšį gali būti užtikrinamas tik klientui naudojant specialią saugumo programinę įrangą.

6.3. Klientas įsipareigoja nenaudoti prieigos prie interneto prieigos taško bei paties interneto prieigos taško interneto platinimo tikslais, taip pat įsipareigoja neskelbti neteisėtos ir nepadorios informacijos internete ir kitaip netinkamai tuo nesinaudoti, o ypač įsipareigoja:

– užtikrinti įstatyminių reikalavimų, ypač teisės aktų dėl vaikų ir jaunuolių apsaugos, laikymąsi, taip pat laikytis nacionalinių ir tarptautinių autorių teisių įstatymų;

– interneto prieigos taško serveriuose, ypač saityno serveryje, bendrajame anoniminiame FTP (failų perdavimo protokolo) serveryje ir el. pašto serveryje, nesaugoti ir nelaikyti išsaugojus jokio priekabiaujančio, šmeižikiško, kitų asmenų privatumą pažeidžiančio, piktnaudžiaujamo, grasinančio, kenkėjiško, draudžiamo ar kitokio neteisėto ir nepadoraus turinio, taip pat pateikti nuorodų į tokį turinį;

– neskelbti turinio ir nepateikti nuorodų į turinį, kuris gali pakenkti operatoriaus reputacijai;

– nesiūlyti, neperduoti ir neprašyti perduoti jokių virusų, Trojos arklių, brukalo bei kt. nepageidaujamų masiškai siunčiamų el. laiškų;

– nenaudoti jokio įrenginio ir neatlikti veiksmų, dėl kurių kyla ar gali kilti interneto prieigos taško fizinės ar loginės struktūros, interneto prieigos taško tinklo ar kitų tinklų trikdžiai / pakeitimai;

– nesinaudoti jokiomis failų bendrinimo paslaugomis;

– perduoti duomenis per interneto prieigos tašką tik naudojantis įprastiniais TCP/IP protokolų šeimos standartais.

 

7. Kliento atsakomybė prieš interneto prieigos taško operatorių

7.1 Klientas įsipareigoja atlyginti interneto prieigos taško operatoriui visus nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių pretenzijų, atsiradusių klientui pažeidus 6 straipsnyje numatytus įsipareigojimus.

7.2 Klientas prisiima visą atsakomybę už savo ir trečiųjų šalių turinį, paskelbtą internete santykyje su interneto prieigos taško operatoriumi. Klientas taip pat įsipareigoja atlyginti interneto prieigos taško operatoriui visus nuostolius dėl trečiųjų šalių pretenzijų.

7.3 Jeigu klientas pažeidžia 6 straipsnyje numatytus įsipareigojimus, interneto prieigos taško operatorius turi teisę imtis visų priemonių, kad ištaisytų piktnaudžiavimo situaciją. Interneto prieigos taško operatorius taip pat turi teisę nedelsiant blokuoti kliento prieigos leidimą naudotis LAN / WLAN paslaugomis ir (arba) ištrinti iš savo serverių ir sistemų pažeidimą sudarantį turinį bei duomenis. Rimto pažeidimo atveju klientas atlygina interneto prieigos taško operatoriui visus su tuo susijusius nuostolius.

 

8. Interneto prieigos taško operatoriaus atsakomybė

8.1 Interneto prieigos taško operatorius atlygina klientui nuostolius, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, atsiradusius dėl interneto prieigos taško operatoriaus, jo teisėtų atstovų ar netiesioginių atstovų tyčios ar didelio aplaidumo, taip pat rimtai pažeidus esmines sutarties sąlygas. Rimtai pažeidus esmines sutarties sąlygas – ne dėl tyčios ir ne dėl didelio aplaidumo, – atsakomybė apribojama standartinių iš anksto aptartų nuostolių kompensacija iki ne didesnės kaip 500 00 Eur sumos. Dėl finansinių nuostolių, kurie atsirado ne dėl tyčios, interneto prieigos taško operatoriaus atsakomybė apribojama iki 250 000 Eur sumos vienam klientui, o bendroji atsakomybė prieš visas nukentėjusias šalis apribojama 1 000 000 Eur suma už vieną įvykį, dėl kurio buvo patirti nuostoliai; jeigu nuostolių atlyginimo išmokų, mokėtinų kelioms šalims dėl to paties įvykio, suma viršija maksimalią ribą, nuostolių atlyginimo išmokos bus mažinamos tokiu santykiu, kad bendra visų reikalavimų atlyginti nuostolius suma neviršytų maksimalios ribos.

8.2 8.1 punkte numatyti atsakomybės apribojimai netaikomi atlyginant nuostolius, atsiradusius dėl interneto prieigos taško operatoriaus, jo teisėtų atstovų ar netiesioginių atstovų kaltės sukėlus žalą gyvybei, kūnui ar sveikatai, taip pat dėl atsakomybės pagal Įstatymą dėl atsakomybės už produktus.

8.3 Interneto prieigos taško operatorius duomenų sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo atveju atsako – tiek, kiek jis yra atsakingas už tokį sunaikinimą, sugadinimą ar praradimą, – tik už duomenų atkūrimą, maksimalią atsakomybę apribojant maksimaliomis ribomis, numatytomis 8.1 punkte. Atsakomybės apribojimas netaikomas atlyginant nuostolius, atsiradusius dėl duomenų praradimo veikiant aplaidžiai.

 

9. Duomenų apsauga

9.1 Interneto prieigos taško operatorius naudoja ir saugo duomenis tik įstatyminių reikalavimų pagrindais. Interneto prieigos taško operatorius saugo prisijungimo duomenis įrodymų tikslais. Saugomi yra konkretūs naudojimosi laikai, susiję su kliento asmens duomenimis. Saugojimo trukmė priklauso nuo tam tikru metu galiojančių įstatyminių reikalavimų (šiuo metu – 7 dienos). Klientas sutinka su tokiu jo duomenų saugojimu ir tvarkymu.

9.2 Kliento duomenys, esantys interneto prieigos taške, nebus perduodami trečiosioms šalims. Išlygos taikomos tik tais atvejais, kai interneto prieigos taško operatorius privalo ar privalės perduoti tokius duomenis trečiosioms šalims įstatymų pagrindais (pvz., baudžiamojo persekiojimo institucijoms ar autorių teisių savininkams).

9.3 Klientas, pateikęs prašymą, visada gali gauti informacijos apie tai, kokie su juo susiję duomenys yra saugomi.

 

10. Kitos nuostatos

10.1 Nėra jokių papildomų žodinių susitarimų.

10.2. Taikoma Vokietijos teisė.

10.3. Išimtinai taikomos interneto prieigos taško operatoriaus paslaugų teikimo sąlygos.