Klientų aptarnavimas ir rezervavimas:

Iš užsienio:
+48 91 326 3515

pax.lt@ttline.com

Darbo laikas:
Pirmadieniais - Penktadieniais 9:00 - 19:00 *LT
Šeštadienį. 10:00 - 17:00 *LT
Sekmadienį. 09:00 - 15:00 *LT

LT

Bendrosios keleivių vežimo sąlygos

„TT-Line GmbH & Co. KG“ (toliau – „TT-Line“) teikia fizinių asmenų, asmenų su automobiliais, bet kokių kitų transporto priemonių ir bagažo vežimo paslaugas, vadovaujantis šiomis bendrosiomis sąlygomis. Šios bendrosios keleivių vežimo sąlygos netaikomos kelionių paketams, kaip tai apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 651 straipsnyje, t. y., pavyzdžiui, jeigu į „TT-Line“ teikiamų paslaugų paketą yra įtraukta nakvynė viešbutyje. Šio tipo paslaugos bus atitinkamai pažymėtos. Keleiviams taikomi tarifai negali būti naudojami komerciniais tikslais. Užsisakyti juos gali tik klientai. Šios bendrosios keleivių vežimo sąlygos nėra taikomos kartu keliaujančioms grupėms, kurioms yra taikomos specialiai grupėms skirtos sąlygos.

 

1. Sutarties sudarymas

Užpildęs registracijos formą ir pateikdamas užsakymą, „TT-Line“ keleivis apibrėžia konkretų kelionės pasiūlymą ir įsipareigoja sudaryti sutartį su „TT-Line“ dėl keleivio bei registracijos formoje (toliau – Registracijos forma) nurodyto kito asmens ir (arba) daikto vežimo. Sutartis sudaroma ir įsigalioja, kai „TT-Line“ patvirtina Registracijos formoje nurodytą pasiūlymą (toliau – Sutartis). Šis patvirtinimas nereikalauja jokios formos. Šios bendrosios sąlygos yra Sutarties dalis. Registracija gali būti atliekama žodžiu, telefonu, el. paštu, internetinėje bilietų rezervavimo sistemoje arba paštu / raštu. „TT-Line“ prašo atidžiai patikrinti, ar keleivių ir kitų asmenų vardai ir pavardės yra nurodyti teisingai. Vardai ir pavardės turi sutapti su keleivių ar kitų asmenų pasuose ir (arba) asmens tapatybės kortelėse nurodytais duomenimis. Keleiviai, turintys negalią, šią informaciją turi nurodyti Registracijos formoje. Tinkamai nepateikus informacijos, „TT-Line“ negalės užtikrinti tinkamo paslaugų suteikimo.

 

2. Mokėjimo terminas

Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, kelionės keltu kaina sumokama nedelsiant (toliau – Mokėjimo terminas). Jeigu keleivis nesumoka visos nurodytos kelionės keltu kainos iki Mokėjimo termino pabaigos, „TT-Line“ turi teisę nutraukti Sutartį, pranešusi apie tai keleiviui ir neprisiimdama už tai jokios atsakomybės. Nutraukusi Sutartį, „TT-Line“ turi teisę pareikalauti keleivio padengti išlaidas, nurodytas šių sąlygų 7 punkte.

 

3. Kelionės sąlygos

a. Bendrosios nuostatos. Keleivis privalo laikytis visų įstatymų ir kitų įstatyminių reikalavimų, kurie yra taikomi jo kelionei, ypač laikytis jam, jo bagažui ir transporto priemonei taikomų muitų nuostatų, mokestinių reikalavimų bei imigracijos įstatymų. Visų reikalavimų turi būti laikomasi ir keleivio grįžimo dieną (jei taikoma). Keleivis atsako už visas išlaidas ir kitus nepatogumus, atsiradusius pažeidus aukščiau paminėtus reikalavimus. Atsakomybė netaikoma, jeigu pažeidimas įvyko tiesiogiai dėl to, kad „TT-Line“ pateikė neteisingą informaciją. Keleiviai ir keleiviai su automobiliais turi užsiregistruoti kelionei maršruto informacijoje nurodytu laiku; tuo laiku pakrovimui į keltą turi būti paruošta ir transporto priemonė. Pavėlavus užsiregistruoti arba pavėlavus paruošti transporto priemonę, keleivis praranda teisę keliauti keltu, nepaisant patvirtinto užsakymo. Kelionės metu draudžiama eiti į transporto priemonėms skirtus denius.

b. Techniniai reikalavimai transporto priemonėms. Transporto priemonės be jokių išlygų turi atitikti šiuos reikalavimus: maksimalus transporto priemonės ilgis – 14 metrų, maksimalus plotis – 2,55 metrai, maksimalus svoris – 7 500 kilogramai.

c. Augintiniai / gyvūnai. Jeigu keleivis keliauja su augintiniu / gyvūnu, jis turi apie tai informuoti „TT-Line“, pildydamas Registracijos formą. Keleivis su savimi privalo turėti visus augintinio / gyvūno dokumentus, kurie pagal įstatymą yra būtini kelionės metu aplankomose šalyse. Būtina laikytis visų įstatyminių reikalavimų dėl augintinių / gyvūnų įvežimo. Jeigu, paprašius, keleivis negali pateikti reikiamų dokumentų arba šie dokumentai neatitinka įstatyminių reikalavimų dėl augintinių / gyvūnų įvežimo, „TT-Line“ turi teisę nesuteikti gyvūno vežimo paslaugos. Keleivis atsako už bet kokią augintinio / gyvūno sukeltą žalą ar taršą.

 

4. Keleiviai be bilieto

Keleiviui, neturinčiam kelionės bilieto, „TT-Line“ skiria 100 EUR baudą.

 

5. Vaikai, keliaujantys be suaugusių asmenų priežiūros

Vaikai iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros „TT-Line“ keltais keliauti negali. 14–17 metų (imtinai) vaikai gali keliauti „TT-Line“ keltais be suaugusių asmenų priežiūros tik turėdami raštišką tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą, kuris, paprašius, turi būti pateiktas „TT-Line“ darbuotojams.

 

6. Bagažas ir pavojingi kroviniai

Vidutinio dydžio ir standartinio turinio bagažas vežamas be papildomo mokesčio. Bagažas, esantis kartu su keleivių vežamų transporto priemonių viduje arba ant jų viršaus, vežamas nemokamai, jeigu laikomasi transporto priemonėms taikomų krovinio vežimo taisyklių. Vežant bet kokį kitą bagažą ar krovinį yra taikomi krovinio vežimo mokesčiai. Sprogstantys, pavojingi ir degūs kroviniai „TT-Line“ keltais nevežami. Ši taisyklė netaikoma kurui, esančiam vežamos transporto priemonės bake. „TT-Line“ keltais nevežami ir kiti kroviniai, kurie yra netinkami vežti, arba kroviniai, turintys kvapą ir dėl to galintys erzinti kitus keleivius. Keleivis prisiima visą įstatymų numatytą atsakomybę prieš „TT-Line“ ir kitus keleivius dėl jo vežamo krovinio padarytos žalos.

 

7. Vežimo kainos keitimas

Įsigaliojus Sutarčiai, kelionės kaina gali būti keičiama tik padidėjus vežimo sąnaudoms, ypač kuro sąnaudoms, taip pat padidėjus specialiųjų paslaugų, pvz., uosto rinkliavų, sąnaudoms arba reikšmingai pasikeitus valiutų kursui. Kelionės mokesčių pakeitimai atliekami taip: padidėjus vežimo sąnaudoms, atsižvelgiant į Sutarties galiojimo laiką ir įsigaliojimo datą, „TT-Line“ turi teisę padidinti kelionės „TT-Line“ keltais mokestį toliau nustatyta tvarka.

a) Padidėjus vieno keleivio ar vienos lovos kajutėje sąnaudoms, „TT-Line“ turi teisę tuo pačiu dydžiu padidinti keleivio kelionės kainą.

b) Padidėjus laivo sąnaudoms, papildomos sąnaudos dalinamos didžiausiam galimam keleivių skaičiui, kurį gali vežti laivas, kuriuo yra numatyta keleivio kelionė. „TT-Line“ turi teisę tokiu pačiu dydžiu padidinti keleivio kelionės kainą. Padidėjus tokiems mokesčiams kaip uosto rinkliavos, kelionės kaina gali būti padidinta, dalį šių mokesčių priskiriant kelionės kainai. Pasikeitus valiutų kursui, atsižvelgiant į Sutarties galiojimo laiką ir įsigaliojimo datą, „TT-Line“ turi teisę padidinti kelionės kainą suma, atsiradusia dėl sąnaudų padidėjimo, kurį nulėmė įvykęs pasikeitimas. Didinti kelionės kainą galima tik tuo atveju, jei Sutartis įsigaliojo daugiau nei prieš 4 mėnesius iki kelionės datos. Apie kelionės kainos pasikeitimą keleivis turi būti informuojamas nedelsiant. Tokiame pranešime turi būti pateikta išsami informacija apie tai, kaip apskaičiuojama nauja kelionės kaina. Didinti kelionės kainą galima likus ne mažiau kaip 21 dienai iki kelionės datos. Likus mažiau nei 21 dienai iki numatytos kelionės datos, kainą didinti draudžiama. Kelionės kainai padidėjus daugiau nei 10 %, keleivis turi teisę nutraukti Sutartį be jokių su tuo susijusių pasekmių. Keleivis taip pat gali kreiptis į „TT-Line“, prašydamas kelionės panašiomis sąlygomis, jei „TT-Line“ gali pasiūlyti tokią kelionę. Savo reikalavimą keleivis privalo pareikšti iš karto, gavęs informaciją apie kelionės kainos padidėjimą.

 

8. Sutarties nutraukimas keleivio iniciatyva / rezervacijos keitimas

Šiuo metu visas dėl koronaviruso situacijos lanksčias kelionės atšaukimo ir keitimo sąlygas rasite čia.

8.1 SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Keleivis turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu iki kelionės datos. Įrodymo tikslais prašymas nutraukti sutartį turi būti pateiktas raštu. Sutarties nutraukimo data laikoma data, kada „TT-Line“ gauna tokį prašymą. Neatvykimas į kelionę nurodytu laiku yra laikomas Sutarties nutraukimu. Klientui nutraukus Sutartį arba neatvykus, „TT-Line“ turi teisę pareikalauti atlyginti sąnaudas, susijusias su pasirengimu vežti keleivį. Apskaičiuodama bendrąją sąnaudų, atsiradusių keleiviui nutraukus sutartį, sumą, „TT-Line“ įvertina vidutines sutaupytas sąnaudas ir bendras galimybes perparduoti keleivio užsakytą kelionę. Keleivis turi teisę pareikalauti pateikti įrodymus, kad „TT-Line“ nepatyrė nuostolių arba patyrė mažesnius, nei yra apskaičiuota bendrojoje sumoje, nuostolius. Bendrąją sąnaudų, keleiviui nutraukus Sutartį, sumą, kurios gali pareikalauti „TT-Line“, sudaro:

„Flex“ bilieto sąlygos:

Nutraukus Sutartį taikomi šie mokesčiai:

  • likus 15–30 dienų iki kelionės datos: 10 % kelionės kainos;
  • likus 4–14 dienų iki kelionės datos: 30 % kelionės kainos;
  • likus 3 dienoms iki kelionės datos: 50 % kelionės kainos;
  • kelionės dieną arba neatvykus: 80 % kelionės kainos, bet ne mažiau kaip 15 EUR / 150 SEK.

Užsisakius „Flex“ bilietą vietoje „Smart“ bilieto šių sąlygų 8.2 punkte nustatyta tvarka, taikomos „Flex“ bilietų sąlygos, tačiau, mažų mažiausiai, kaip Sutarties nutraukimo mokestis turi būti sumokėta už „Smart“ bilietą išleista suma.

Kitos vežimo paslaugos sąlygos (keliaujant be transporto priemonės, dviračio, motociklo, triračio ir kt.):

Nutraukus Sutartį taikomi šie mokesčiai:

  • likus 15–30 dienų iki kelionės datos: 10 % kelionės kainos;
  • likus 4–14 dienų iki kelionės datos: 30 % kelionės kainos;
  • likus 3 dienoms iki kelionės datos: 50 % kelionės kainos;
  • kelionės dieną arba neatvykus: 80 % kelionės kainos, bet ne mažiau kaip 15 EUR / 150 SEK.

„Smart“ bilieto sąlygos:

Keleiviui nutraukus Sutartį, neatsižvelgiant į Sutarties nutraukimo dieną, pinigai yra negrąžinami. „TT-Line“ siūlant ypatingas kelionės kainas, gali būti taikomos ir kitos sąnaudų, susijusių su Sutarties nutraukimu, atlyginimo sąlygos. Apie tai keleivis bus informuotas prieš jam užsakant kelionės bilietus.

8.2 „FLEX“ BILIETO PAKEITIMAS

Esamą bilietą galima pakeisti į bilietą su kita kelionės data bet kuriuo metu per 12 mėnesių nuo pirmojo užsakymo dienos, jei yra tokia galimybė. Pasikeitusi kelionės kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į bilieto keitimo dieną galiojantį tarifą. Bilieto keitimui papildomi mokesčiai yra netaikomi. Likus 30 dienų iki kelionės datos, „Flex“ bilieto į „Smart“ bilietą keisti negalima. „Smart“ bilietą galima pakeisti į bilietą su kita kelionės data bet kuriuo metu per 12 mėnesių nuo pirmojo užsakymo dienos, jei yra tokia galimybė. Pasikeitusi kelionės kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į bilieto keitimo dieną galiojantį tarifą. Už kiekvieno bilieto keitimą keleiviui taikomas papildomas 40 EUR / 400 SEK mokestis. Bilieto į kelionės paketą keisti negalima. Keičiant „Smart“ bilietą į „Flex“ bilietą ir po to nutraukiant Sutartį, Sutarties nutraukimo sąnaudų atlyginimui taikomos „Flex“ bilietų sąlygos, tačiau, mažų mažiausiai, reikalaujama sumokėti mokesčius, kurie yra taikomi tais atvejais, kai atsisakoma „Smart“ bilieto, užsakyto pirmojo užsakymo metu.

 

9. Sutarties nutraukimas „TT-Line“ iniciatyva

„TT-Line“ turi teisę nutraukti Sutartį tiek prieš kelionę, tiek kelionės metu, šiais atvejais:

1. jeigu keleivis, laivo kapitono nuožiūra,

– yra arba tampa nepajėgus baigti kelionės dėl ligos, amžiaus ar kitos priežasties;

– gali kelti grėsmę kito keleivio sveikatai ar saugumui;

– pateikė neteisingą, neaiškią arba neišsamią informaciją Registracijos formoje (pvz., dėl keliaujančių asmenų skaičiaus ir amžiaus; dėl vežamų gyvūnų; dėl vežamų prekių), kuri yra svarbi Sutarčiai ir joje numatytoms sąlygoms ir kuria remdamasi „TT-Line“ priima sprendimą dėl Sutarties sudarymo;

– keleivis pažeidžia Sutartį taip, kad Sutarties nutraukimas nedelsiant tampa pagrįstu. Tokiu atveju keleivis neturi teisės reikalauti kelionės kainos atlyginimo. Bus atlyginama dėl sutaupytų sąnaudų susidariusi suma ir suma, gauta pakartotinai panaudojus keleivio užsakytas, bet neišnaudotas paslaugas. Nutraukus Sutartį rimtu pagrindu, „TT-Line“ turi teisę išlaipinti keleivį kitame uoste ir pareikalauti atlyginti dėl to atsiradusias sąnaudas.

2. jei kelionė kelia grėsmę, pavojų arba yra apsunkinama / neįmanoma dėl nenumatytų ir neįprastų priežasčių (pvz., dėl gaisro, gedimo, blogų oro ar jūros sąlygų, radioaktyvios taršos, valdžios veiksmų, streiko, epidemijos ar bendrosios avarijos). Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai reikia imtis veiksmų, būtinų žmogaus gyvybei gelbėti. Tokiais atvejais išlaidos yra atlyginamos. Tai neturi įtakos keleivio teisei pateikti pretenzijas pagal įstatymą.

 

10. Maršruto ir „TT-Line“ teikiamų paslaugų keitimas

Susitarus dėl pagrindinių paslaugų, tokių paslaugų pakeitimai, kurie gali būti būtini po Sutarties įsigaliojimo ir kuriuos „ TT-Line“ atlieka sąžiningai, yra leistini, jeigu jie nėra esminiai ir neturi esminio poveikio kelionei. Apie esminius teikiamų paslaugų pakeitimus „TT-Line“ įsipareigoja informuoti keleivį iš karto, kai tik „TT-Line“ sužino tokių pakeitimų priežastis. Jeigu iš esmės keičiama esminė paslauga, keleivis turi teisę atsisakyti Sutarties nedelsiant, be jokių su tuo susijusių pasekmių. „TT-Line“ negarantuoja konkretus kelionės maršruto. Laivo kapitonas turi teisę spręsti tik dėl maršruto ar kelionės laiko keitimo, kuris yra būtinas, pavyzdžiui, dėl saugumo, oro sąlygų, administracinio akto.

 

11. Įsipareigojimas bendradarbiauti ir pareiga atskleisti informaciją

Keleivis turi bendradarbiauti įstatymų reikalaujama apimtimi, kad būtų išvengti arba kuo labiau sumažinti galimi nuostoliai įsipareigojimų nevykdymo atveju. Keleivis privalo nedelsdamas informuoti „TT-Line“ raštu apie bet kokį savo drabužių, bagažo ar transporto priemonės apgadinimą ir (arba) praradimą – bent jau išlaipinimo iš laivo arba perdavimo metu. Raštiškas pranešimas nereikalingas, jeigu drabužių, bagažo ar transporto priemonės apgadinimas nustatomas abiejų šalių daiktų perdavimo metu. Jeigu apgadinimas negali būti nustatomas išorinės apžiūros metu, pakanka nusiųsti pranešimą „TT-Line“ adresu: Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde arba „TT-Line AB“ adresu: Box 94, SE -231 22 Trelleborg per 15 dienų nuo išlaipinimo. Pranešimo neįteikus laiku, laikoma, kad keleivio bagažas, drabužiai ir transporto priemonė išlaipinimo metu buvo visos komplektacijos ir neapgadinti. Keleivis sutinka, kad jo atžvilgiu būtų atlikti saugumo patikrinimai, įskaitant „TT-Line“ arba jos paskirtų trečiųjų šalių atliekamą asmens bei jo bagažo apieškojimą, tais atvejais ir tokia apimtimi, kiek „TT-Line“ ar atsakinga trečioji šalis privalo atlikti tokius patikrinimus pagal nacionalinius ir tarptautinius įstatymus, ypač ISPS kodeksą. Pasiliekamos ir kitos teisės.

 

12. „TT-Line“ atsakomybė

12.1 Atsakomybės apribojimas pagal įstatymą

„TT-Line“ kaip vežėjo atsakomybę dėl žalos mirties atveju ar dėl žalos asmenims, jų gyvybei ir sveikatai, taip pat dėl žalos transporto priemonėms, augintiniams / gyvūnams, bagažui ir kitam kroviniui reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 ir 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, kurie buvo atlikti, remiantis 2002 m. protokolu. Žalos transporto priemonėms atveju „TT-Line“ atsako pagal pareikštus reikalavimus, atėmus 330 skaičiavimo vienetų (specialiųjų skolinimosi teisių, kaip tai apibrėžia Tarptautinis valiutos fondas). Kito bagažo ar krovinio praradimo ar apgadinimo atveju „TT-Line“ atsako pagal pareikštą reikalavimą, atėmus 149 skaičiavimo vienetus (specialiąsias skolinimosi teises, kaip tai apibrėžia Tarptautinis valiutos fondas), kiekvieno keleivio atveju (žr. Reglamento (EB) Nr. 392/2009 8 straipsnio 4 dalį).

12.2 Atsakomybės apribojimas pagal Sutartį

Atsakomybė pagal pareikštus reikalavimus, kurių nereglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 ir (arba) 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, kurie buvo atlikti, remiantis 2002 m. protokolu, ir kurie yra pareikšti ne dėl kūno sužalojimo ir ne dėl nuostolių, atsiradusių dėl „TT-Line“ ar jos teisėtų atstovų, darbuotojų ar tarnautojų didelio aplaidumo ar tyčios, apribojama iki 300 % sutartos vežimo kainos. Žalos transporto priemonėms atveju „TT-Line“ neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl neįprastos transporto priemonės konstrukcijos. Kelionės atšaukimo arba vėlavimo atveju atsakomybė apribojama kompensuojant 3 nakvynių apgyvendinimą bei išmokant 80 EUR kompensaciją vienam keleiviui už vieną parą. „TT-Line“ padengia vežimo iš / į terminalą ir apgyvendinimo įstaigą išlaidas. „TT-Line“ neatsako už nuostolius, atsiradusius keleiviui laikantis ar nesilaikant įstatyminių reikalavimų.

 

13. Senatis reikalavimams pareikšti

Bet kokie galimi reikalavimai (pretenzijos) pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2009, remiantis 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, atliktais, remiantis 2002 m. protokolu, dėl kompensacijos mirties, kūno sužalojimo, bagažo praradimo ar apgadinimo atveju gali būti pateikiami per 2 metus. Senatis pradedama skaičiuoti:

a) kūno sužalojimo atveju – nuo keleivio išlaipinimo dienos;

b) mirties kelionės metu atveju – nuo dienos, kai keleivis turėjo būti išlaipintas; kūno sužalojimo kelionės metu atveju, jei keleivis po išlaipinimo dėl to miršta, – nuo keleivio mirties dienos bent trijų metų laikotarpiu po išlaipinimo;

c) bagažo praradimo arba apgadinimo atveju – nuo išlaipinimo dienos arba nuo tos dienos, kai išlaipinimas buvo suplanuotas, priklausomai nuo to, kuri data vėlesnė. Keleiviui ir „TT-Line“ derantis dėl reikalavimo ar aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas, senaties skaičiavimas stabdomas, kol „TT-Line“ ar keleivis atsisako tęsti derybas. Reikalavimai nustoja galioti praėjus 3 mėnesiams po senaties sustabdymo. Keleivio reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2009, remiantis 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, kurie buvo padaryti 2002 m. protokolu, nustoja galioti praėjus 5 metams, skaičiuojant nuo keleivio išlaipinimo dienos arba tos dienos, kai išlaipinimas buvo suplanuotas, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė. Jeigu keleivis sužinojo apie kūno sužalojimą, bagažo ar krovinio praradimą ar apgadinimą arba keleivis turėjo apie tai žinoti, reikalavimai nustoja galioti praėjus 3 metams nuo tokios dienos.

 

14. Pagalbinių asmenų atsakomybė

Visos teisės, teisių gynimo būdai ir apribojimai, kurie yra suteikiami keleiviams „TT-Line“ bendrosiose sąlygose, nesvarbu, kokiu pagrindu, tokia pačia apimtimi yra suteikiami ir „TT-Line“ laivų kapitonams, įgulų nariams, atstovams ir kitiems tarnautojams.

 

15. Draudimas

Keleiviui rekomenduojama sudaryti tinkamas draudimo sutartis, kad būtų išvengtos bet kokios rizikos, galinčios kilti pagal šias bendrąsias keleivių vežimo sąlygas.

 

16. Bendroji avarija

Keleivis neprivalo prisidėti prie bendrosios avarijos jokiu kroviniu, kurį jis gabena laivu. Keleivis neturi teisės reikalauti kompensacijos dėl bendrosios avarijos.

 

17. Duomenų apsauga

„TT-Line“ elektroniniu būdu saugo ir tvarko keleivio pateiktus asmens duomenis ir naudoja juos Sutarties vykdymo tikslais.

 

18. Taikoma teisė ir jurisdikcija

18.1 Keleivis gali pateikti ieškinį teismui prieš „TT-Line“ Liubeko mieste, Vokietijoje.

18.2 „TT-Line“ teikiant ieškinį prieš keleivį, atsižvelgiama į keleivio gyvenamąją vietą. Teikiant ieškinius keleiviams ar sutarčių partneriams, kurie veikia kaip verslininkai arba yra juridiniai asmenys pagal privatinę ar viešąją teisę, taip pat teikiant ieškinius asmenims, kurie neturi gyvenamosios vietos Vokietijoje arba kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma ieškinio teikimo metu, jurisdikcijos vieta yra Liubeko miestas Vokietijoje.

18.3 Sutartį ir visus kitus tarp Šalių esančius teisinius santykius reglamentuoja Vokietijos įstatymai. Jeigu prieš „TT-Line“ teikiami ieškiniai užsienio šalyje, Vokietijos teisė bus taikoma bent jau nustatant keleivio galimų reikalavimų rūšį ir dydį įstatymų leidžiama apimtimi.

18.4 Šios bendrosios sąlygos netaikomos tuo atveju ir tokia apimtimi, kiek jos pažeidžia neatimamas teises, kurias suteikia Sutarčiai taikytinos tarptautinės konvencijos ar ES valstybės narės, kurios pilietis keleivis yra, įstatymai. „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, kuris turi gyvenamąją vietą Švedijoje ir pagal Švedijos įstatymus naudojasi šios šalies prekėmis ir paslaugomis, taikoma Švedijos teisė. „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, kuris turi gyvenamąją vietą Lenkijoje ir pagal Lenkijos įstatymus naudojasi šios šalies prekėmis ir paslaugomis, taikoma Lenkijos teisė.

18.5 Jeigu prieš įsigaliojant Sutarčiai ar jai įsigaliojus, kurios nors šių bendrųjų sąlygų nuostatos būtų pripažintos teisiškai negaliojančiomis arba neįvykdomomis, likusios nuostatos ir pati Sutartis lieka toliau galioti. Teisiškai negaliojanti ar neįvykdoma nuostata turi būti pakeista galiojančia ir įvykdoma nuostata, atspindinčia šalių ekonominius tikslus, kurie buvo numatyti tokia teisiškai negaliojančia ir neįvykdoma nuostata. Jeigu nustatoma, kad Sutartis yra neišsami, turi būti parengta nuostata tokiai spragai užpildyti.