TT-Line privatumo politika

Jauskitės saugūs net tik jūroje!

Duomenų saugumo politika | TT-Line

Informacija apie duomenų apsaugos pareiškimą

Duomenų privatumo pranešimas

Prieš kreipdamiesi į mus, naudodamiesi šia interneto svetaine ir (arba) pateikdami joje savo asmens duomenis, perskaitykite visą šį pranešimą apie jūsų asmens duomenų tvarkymą (toliau – Duomenų privatumo pranešimas).

Tikslas

Pateikiame informaciją apie duomenų tvarkymo rūšį, aprėptį ir tikslą. Ši informacija apima duomenų tvarkymo tikslą, teisinius pagrindus, duomenų saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų perdavimą į šalis, nepriklausančias ES/EEE, Duomenų apsaugos pareigūno duomenis ryšiams bei jūsų, kaip duomenų subjekto, teises (teisę reikalauti ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, ištaisyti, panaikinti duomenis, pateikti skundą) ir galimybė atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos ateityje. Gavę duomenis iš kitų institucijų, mes jus apie tai informuosime ir nurodysime duomenų rūšis ir šaltinius.

Taikymo sritis

Šis Duomenų privatumo pranešimas yra skirtas jūsų informavimui apie duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje ir už jos ribų bei tose interneto svetainėse, kuriose yra tiesiogiai nurodytas šis Duomenų privatumo pranešimas, už kurį mes esame atsakingi.

Informuojame, kad mes nevykdome veiklos su nepilnamečiais asmenimis. Ši interneto svetainė yra skirta tik 18 metų arba vyresniems asmenims.

Už šią interneto svetainę yra atsakingas duomenų valdytojas, nurodytas šios interneto svetainės Bendrovės informacijos puslapyje.

 

Bendrovių dėmesiui

Mes ne visada tiesiogiai renkame duomenis apie duomenų subjektus. Jeigu į mus kreipiasi bendrovė ar kita įstaiga, duomenis (pavadinimą, kontaktinius duomenis) ir jos sunkvežimių vairuotojų, dirbančių Klaipėdos skyriuje, duomenis (vardą pavardę, tautybę, gimimo datą ir kelionės dokumentų galiojimo pabaigos datą bei išdavusią šalį) ji taip pat gali pateikti partneriui ryšiams. Kaip duomenų subjektai, šie partneriai ryšiams ir sunkvežimių vairuotojai taip pat privalo laikytis duomenų apsaugos įstatymo ir būti atitinkamai informuojami. Mes prašome, kad bendrovės, kurios susiekia su mumis, laikytųsi šios informavimo pareigos ir kiekvieną mūsų asmenį ryšiams supažindinimų su šiuo Duomenų privatumo pranešimu.

 

Reklama ir nesutikimas su reklama, kitos teisės nesutikti

Informuojame, kad kai jūs susiekiate su mumis kitu būdu, mes paprastai galime tvarkyti jūsų duomenis – priešingai nei internetinius duomenis – tiesioginės reklamos tikslais be sutikimo. Tačiau pagal įstatymą jūs turite teisę nesutikti. Jūs galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės reklamos tikslais bet kuriuo metu ateityje. Prašome mus apie tai informuoti, naudojantis duomenimis ryšiams, nurodytais Bendrovės informacijos skiltyje. Gavę jūsų nesutikimą, mes įtrauksime jūsų adresą į rinkmeną ‘Nenaudoti reklamai’. Mes taip pat galime ištrinti jūsų duomenis – jeigu tai leistina – tačiau tokiu atveju mes neatmetame galimybės, kad jūs ir vėl gausite tiesioginę reklamą.

Be to, jūs galite nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, nesusijusiu su tiesiogine reklama dėl atitinkamų priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos.

 

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

Toliau pateikiame paaiškinimą apie tai, kokius jūsų duomenis, kokiu tikslu ir teisiniu pagrindu mes tvarkome, koks yra duomenų saugojimo laikotarpis ir kokių kategorijų gavėjai iš mūsų gauna jūsų duomenis

Mes jus informuosime apie tvarkomus internetinius duomenis (IP adresą, naudojimo duomenis, slapukus; taip pat žr. toliau pateiktą dalį „Internetiniai duomenys, slapukai“) ir apie tai, kaip turinio duomenys naudojami komunikacijai su mumis (pvz., užklausos) arba susisiekiant per mūsų interneto svetainę (pvz., užklausos formoje jūsų įvesti duomenys).

Tai apima ir asmens duomenis, kuriuos mes renkame apie jus, t.y. jūsų tapatybės duomenys, pvz., jūsų vardas ir pavardė, pašto adresas, e. pašto adresas, telefono numeris, amžiaus grupė, užsakymo ir kliento numeriai, mokėjimo  duomenys, kelionės duomenys (kelionės maršrutai, kelionės laikas ir papildomos kelionės paslaugos), užsakymų istorija, jūsų naujienos ir sutikimas ir kt. Turinio duomenys, kuriuos mes renkame, priklauso nuo to, kokią informaciją mums pateikiate, nepaisant to, ar tai darote naudodamiesi paprastu paštu, telefonu, faksu, e. paštu, duomenų pateikimo formomis ir kt. Todėl mes prašome jūsų apgalvoti, kokia informacija norite su mumis dalytis. Jeigu naudosite formas, mes informuosime jus apie informaciją, kuri yra neprivaloma. Be to, jūs neprivalote pildyti „privalomų laukelių“, kurie paprastai būna pažymėti kaip „privalomi“ arba žvaigždute. Tačiau tokiu atveju jūs negalėsite naudotis atitinkama paslauga.

Mes saugosime jūsų duomenų konfidencialumą. Prieigą prie jūsų duomenų turi ne kiekvienas mūsų bendrovės darbuotojas. Darbuotojai gauna prieigą prie jūsų duomenų tik tada, kai to reikia atitinkamai bendrovės užduočiai atlikti.

Paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis mes naudojamės (pvz., IT, klientų aptarnavimo, prieglobos, duomenų analizės, mokėjimų apdorojimo, tiesioginės reklamos paslaugų teikėjai) privalo laikytis atitinkamos konfidencialumo sutarties. Mūsų bendrovės reorganizavimo atveju mes perduosime jūsų duomenis, jeigu tai bus leidžiama, be jūsų sutikimo ir prireikus jus apie tai informuosime; kitais atvejais mes iš anksto kreipsimės į jus dėl sutikimo. Be to, jūsų duomenis mes persiųsime jeigu to pareikalaus valdžios institucijos arba laikydamiesi įstatymo reikalavimų ar vadovaudamiesi mūsų teisėtais interesais.

Toliau pateikiame informaciją apie tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo terminus, gavėjus, kuriems perduodami duomenys, ir duomenų perdavimą už ES/EEE ribų:

a) Paslaugų, ypač keltų paslaugų teikimas, arba pasitikėjimu paremtų santykių kūrimas prieš sudarant sutartį šiame kontekste bei iš šių teisinių santykių kylančių teisių ir pareigų vykdymas ir atlikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, duomenų saugojimo laikotarpis – 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinių sandorių įvykdymo metų; duomenys perduodami tik paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), į trečiąsias šalis duomenys neperduodami.

b) Atsakymai į jūsų klausimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; duomenų saugojimo laikotarpis – dveji metai, skaičiuojant nuo klausimų pateikimo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesudaroma kita sutartis ar sandoriai, arba informacija yra susijusi su duomenų subjekto ir jo (jos) darbdavio teisiniais santykiais; duomenys perduodami tik paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), į trečiąsias šalis duomenys neperduodami.

c) Jūsų prašomos arba jus dominančios informacijos apie mūsų paslaugas siuntimas, įskaitant personalizavimą, atsižvelgiant į jūsų interesus, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, gavus sutikimą; duomenų saugojimo laikotarpis – dveji metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesudaroma kita sutartis ar sandoriai, arba informacija yra susijusi su duomenų subjekto ir jo (jos) darbdavio teisiniais santykiais; duomenys perduodami tik paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), į trečiąsias šalis duomenys neperduodami.

d) Garantijų ir kompensacijų įsipareigojimų vykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; duomenų saugojimo laikotarpis – dveji metai, skaičiuojant nuo paskutinio sandorio įvykdymo metų pabaigos, jeigu atskirais atvejais nereikia ilgesnių saugojimo laikotarpių, norint pasinaudoti teisėtomis teisėmis; duomenys perduodami tik paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), į trečiąsias šalis duomenys neperduodami.

e) Atitikties teisės aktų nuostatoms ir duomenų apsaugos reikalavimams stebėsena, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu; duomenų saugojimo laikotarpis – 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės tvarkymo operacijos metų pabaigos; duomenys perduodami tik paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), į trečiąsias šalis duomenys neperduodami.

f) Duomenis, kuriuos pateikiate per atsiliepimų įrankį „IFeedback“, naudojame nuolatiniam mūsų paslaugų tobulinimui vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktu. Praėjus 2 metams, skaičiuojant nuo duomenų pateikimo metų pabaigos, mes ištriname šiuos duomenis, nebent įvyko tolimesnis kontaktas ar užsakymas remiantis šiais duomenimis, arba informacija buvo susieta su teisiniais santykiais.

 

Asmens duomenų naudojimas ir perdavimas

Jeigu pateiksite savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje, mes juos naudosime atsakymams į jūsų užklausas, visų su jumis sudarytų sutarčių tvarkymo ir techninio administravimo tikslais. Asmens duomenis perduosime ar kitaip pateiksime trečiosioms šalims tik jeigu to reikės sutarties vykdymui ar sąskaitų faktūrų išrašymui, arba gavę jūsų išankstinį sutikimą.

 

Sutikimo atšaukimas

Jūs galite atšaukti bet kurį jūsų duotą sutikimą ir reikalauti ištrinti jūsų duomenis bet kuriuo metu ir ateityje. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad konkrečios informacijos iš jūsų mums reikia tam, kad galėtumėm suteikti jums jūsų prašomą paslaugą. Todėl, jeigu norite, kad tokia informacija būtų ištrinta, susiduriate su rizika, kad nebegalėsite naudotos konkrečiomis paslaugomis arba galėsite jomis naudotis tik iš dalies.

Jeigu užsiprenumeruosite mūsų naujienlaiškį, šiam tikslui reikalingus ir jūsų atskirai pateiktus duomenis mes naudosime reguliariam naujienlaiškio siuntimui jums su jūsų sutikimu. Jūs galite nutraukti mūsų naujienlaiškio prenumeratą bet kuriuo metu adresu: info@ttline.com arba naudodamiesi naujienlaiškyje pateikta nuoroda.

Gavę gausime jūsų e. pašto adresą, nurodytą jūsų užsakyme, mes turime teisę juo pasinaudoti Kovos su nesąžininga konkurencija (toliau – UWG) įstatymo 7 paragrafo 3 dalyje nustatytomis sąlygomis, kad išsiųstumėm jums informaciją apie paslaugas, panašias į jūsų jau užsakytas paslaugas. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų adresas būtų naudojamas tokios reklamos tikslais, tai yra mūsų naujienlaiškio siuntimui, naudodamiesi adresu: info@ttline.com , nepatirdami jokių išlaidų, išskyrus pranešimų išlaidas pagal bazinius tarifus.


Internetiniai duomenys, slapukai

Visi apsilankymai mūsų interneto svetainėje ir užklausos dėl rinkmenų, saugomų mūsų interneto svetainėje, yra registruojami. Šie duomenys saugomi mūsų vidiniais, su sistema susijusiais ir statistiniais tikslais. Visų pirma registruojami šie duomenys:

- IP adresas;

- užklausos data ir laikas;

- užklausos turinys (konkretus puslapis);

- prieigos būklė/HTTPS būklės kodas;

- perduotų duomenų apimtis;

- interneto svetainė, siunčianti užklausą;

- operacinė sistema ir sąsaja;

- naršyklės programos kalba ir versija – naudojamos interneto naršyklės rūšies aprašymas.

Jūs galite apriboti, uždrausti tokį internetinių duomenų registravimą arba jo atsisakyti, pakeisdami savo naršyklės nustatymus.

Internetiniai duomenys gali būti susieti su jūsų staliniu kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ir kt., bet ne asmeniškai su jumis. Jūsų paslaugų teikėjas gali žinoti, kokiu IP adresu jūs naudojatės prisijungimui prie interneto. Tačiau mes neturime tokios galimybės, nes paslaugų teikėjai paprastai gali atskleisti šiuos duomenis tik teismo sprendimu. Internetiniai duomenys yra užkoduoti pseudonimais ir nuasmeninti bei naudojami techninio administravimo tikslais, siekiant tobulinti mūsų interneto svetainę jos naudotojams, didinti klientų pasitenkinimą ir užtikrinti interneto svetainės saugumą bei stabilumą. Pagal Telekomunikacijų įstatymą gali būti atliekamos saugumo patikros.

Mes nesusiejame  internetinių duomenų su konkrečiu naudotoju, todėl šioje interneto svetainėje galite naršyti anonimiškai, be registracijos/prisijungimo. Siekiant apsisaugoti nuo susiejimo su konkrečiu paslaugų teikėju, atliekant interneto svetainės analizę, IP adresas sutrumpinamas.

Naudotojų profiliai gali būti kuriami tik užkoduoti pseudonimu, naudojant slapukus, žiniatinklio indikatorius ir kitas technines priemones (paspaudimus). Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą rasite adresu http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs.  Jūs galite nesutikti su pseudonimais užkoduotų naudotojų profilių kūrimu bet kuriuo metu ir ateityje. Toliau pateikiame informaciją apie mūsų naudojamas technines priemones.

„Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – „Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja taip vadinamuosius „slapukus“, t.y. jūsų kompiuteryje išsaugomas tekstines bylas, kurių pagalba analizuojamas jūsų naudojimasis interneto svetaine. Slapuko pagalba sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Jeigu IP nuasmeninamas šioje interneto svetainėje, „Google“ visų pirma sutrumpina jūsų IP adresą tose šalyse, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės arba kurios yra pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą. Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Mūsų vardu „ Google“ naudos šią informaciją interneto svetainės naudojimo analizei, interneto svetainės aktyvumo ataskaitų rengimui ir kitų su interneto svetainės arba interneto naudojimu susijusių paslaugų teikimui mums. IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda per „Google Analytics“, nesiejamas su kitais „Google“ duomenimis. Be to, jūs galite neleisti, kad „Google“ registruotų ir tvarkytų slapuko pagalba sukurtus ir su interneto svetainės naudojimu susijusius duomenis (įskaitant jūsų  IP adresą), atsisiųsdami ir instaliuodami naršyklės papildinį, naudodamiesi šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en arba http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (bendro pobūdžio informacija apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą). Informuojame, kad šioje interneto svetainėje „Google Analytics“ buvo išplėsta pridedant kodą „gat._anonymizeIp();“ siekiant užtikrinti nuasmenintą IP adresų rinkimą (taip vadinamasis „IP maskavimas“).

Duomenų privatumo pranešimas dėl „Optimizely“

Ši interneto svetainė naudoja „Optimizely“ – Optimizely Inc. („Optimizely“) žiniatinklio analizės paslaugą. „Optimizely“ naudoja taip vadinamuosius „slapukus“, t.y. jūsų kompiuteryje išsaugomas tekstines bylas, kurių pagalba analizuojamas jūsų naudojimasis interneto svetaine. Slapuko pagalba sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine paprastai siunčiama į „Optimizely“ serverį JAV ir ten saugoma. Jeigu IP nuasmeninamas šioje interneto svetainėje, „Optimizely“ visų pirma sutrumpina jūsų IP adresą tose šalyse, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės arba kurios yra pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą. Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas siunčiamas į „Optimizely“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios interneto svetainės teikėjo vardu „Optimizely“ naudos šią informaciją interneto svetainės naudojimo analizei, interneto svetainės aktyvumo ataskaitų rengimui. IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda per „Optimizely“, nesiejamas su kitais „Optimizely“ duomenimis. Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų, pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklės programoje. Be to, jūs galite bet kuriuo metu atjungti „Optimizely“ stebėjimą (ir tuo pačiu „Optimizely“ slapuko sukurtų ir su interneto svetainės naudojimu susijusių duomenų – įskaitant jūsų  IP adresą – rinkimą ir tvarkymą), laikydamiesi instrukcijų, kurias rasite čia:  http://www.optimizely.com/opt_out.

„Trusted Shops“ priminimas apie vertinimus

Jeigu jūs davėte aiškų sutikimą užsakymo metu arba po užsakymo, pažymėdami atitinkamą  žymimąjį langelį arba paspausdami mygtuką („Priminimas“), mes išsiųsime jūsų e. pašto adresą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne (www.trustedshops.de) dėl priminimo apie jūsų užsakymo įvertinimą išsiuntimo, kuriuo pastaroji informuos jus e. paštu apie jūsų užsakymo įvertinimą. Jūs galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu žemiau nurodytu būdu arba kreipdamiesi tiesiogiai į „Trusted Shops“.

Duomenų privatumo pranešimas dėl „Google+1“

Šioje interneto svetainėje naudojamos „Google Inc.“ socialinės žiniasklaidos funkcijos. Prisijungus prie mūsų puslapių „Google“ papildinių pagalba, sukuriamas ryšys tarp jūsų naršyklės ir „Google“ serverių. Tokiu būdu duomenys iš karto perduodami į „Google“. Jeigu turite „Google“ paskyrą, šiuos duomenis galima su ja susieti. Jeigu nenorite, kad šie duomenys būtų susieti su jūsų „Google“ paskyra, prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje, atsijunkite iš „Google“. Informacija apie visus veiksmus, ypač naudojimąsi komentarų funkcija arba „+1“ ar „Share“ mygtukais, taip pat perduodami į „Google“. Daugiau informacijos apie tai rasite šiuo adresu: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Duomenų privatumo pranešimas dėl „Facebook“

Šioje interneto svetainėje naudojamos Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, funkcijos. Prisijungus prie mūsų puslapių „Facebook“ papildinių pagalba, sukuriamas ryšys tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverių. Tokiu būdu duomenys iš karto perduodami į „Facebook“. Jeigu jūs turite „Facebook“ paskyrą, šiuos duomenis galima su ja susieti. Jeigu nenorite, kad šie duomenys būtų susieti su jūsų „Facebook“ paskyra, prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje, atsijunkite iš „Facebook“. Informacija apie visus veiksmus, ypač naudojimąsi komentarų funkcija arba „Like“ ar „Share“ mygtukais, taip pat perduodama į „Google“. Daugiau informacijos apie tai rasite šiuo adresu https://en-gb.facebook.com/about/privacy.

Duomenų privatumo pranešimas dėl „Twitter“

Šioje interneto svetainėje naudojamos Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV, funkcijos. Prisijungus prie mūsų puslapių „Twitter“ papildinių pagalba, sukuriamas ryšys tarp jūsų naršyklės ir „Twitter“ serverių. Tokiu būdu duomenys iš karto perduodami į „Twitter“. Jeigu turite „Twitter“ paskyrą, šiuos duomenis galima su ja susieti. Jeigu nenorite, kad šie duomenys būtų susieti su jūsų „Twitter“ paskyra, prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje, atsijunkite iš „Twitter“. Informacija apie visus veiksmus, ypač naudojimąsi komentarų funkcija arba „Re-Tweet“ mygtuku, taip pat perduodama į „Twitter“. Daugiau informacijos apie tai rasite šiuo adresu: https://twitter.com/privacy.

Slapukai

Naudodamiesi adresu http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, galite centralizuotai atsisakyti papildomų slapukų nustatymo ateičiai.

Šioje interneto svetainėje minėti duomenys naudotojo identifikavimui nenaudojami, negavus išankstinio atskiro duomenų subjekto sutikimo, ir neapjungiami su pseudonimais užkoduoto naudotojo asmens duomenimis. Visos nuorodos į konkretų asmenį ištrinamos.

Be to, savo naršyklėje galite pasirinkti tokius nustatymus, kurie leistų jus informuoti apie siunčiamą slapuką arba visiškai atsisakyti slapukų. Tačiau tokiu atveju gali būti, kad jūs negalėsite naudotis kai kuriomis patogiomis šios interneto svetainės funkcijomis. Taip yra dėl to, kad tokios funkcijos taip pat yra naudojamos interneto svetainei pritaikyti pagal jūsų įpročius ir, pavyzdžiui, tam, kad jums nereikėtų pakartotinai įvedinėti tam tikrų duomenų. Pagrindinių duomenų srautą galite sekti sekimo programos, pavyzdžiui, „Ghostery“, pagalba.

Be jūsų sutikimo internetiniai duomenys nebus susiejami su informacija, kuri leistų nustatyti duomenis apie jūsų asmenį. Atsižvelgdami į reikalavimus saugoti internetinius duomenis dokumentavimo tikslais arba dėl duomenų saugumo priežasčių, mes saugosime juos tik tokiais saugojimo ir (arba) duomenų saugumo tikslais (duomenų tvarkymo apribojimas).

Šioje interneto svetainėje internetiniai duomenys gali būti tvarkomi nuasmenintai, siekiant užtikrinti geresnį naudotojų aptarnavimą ir analizuoti statistinius duomenis ir tendencijas bei valdyti ir tobulinti šią interneto svetainę.

Visi kiti internetiniai duomenys, susiję su jumis, bus ištrinti, jeigu bus tikimybė, kad jie gali būti susieti su jūsų asmeniu, ne vėliau kaip iki kitų metų pabaigos, išskyrus atvejus, kai dėl teisinių priežasčių arba siekiant apginti teisinius reikalavimus mes neturėsime teisės jų saugoti ilgiau.

Duomenų saugumas

Mes taip pat saugosime jūsų duomenis techniniu ir organizaciniu požiūriu, taikydami tinkamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, atsižvelgdami į duomenų tvarkymo naujausias technologijas, įdiegimo kaštus, rūšį, aprėptį, aplinkybes ir tikslą, taip pat į įvairias rizikos atsiradimo tikimybes ir rimtumą, užtikrindami riziką atitinkantį saugumo lygį. Tokiu būdu mes siekiame apsaugoti jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neleistinos prieigos, neteisėto skelbimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

Svarbi informacija: Perduodami mums savo duomenis, jūs patys atsakote už jų perdavimo saugumo užtikrinimą. Mūsų interneto svetainėje pateiktoms elektroninėms formoms yra taikoma speciali apsauga. Tačiau, siųsdami duomenis e. paštu, turite žinoti, kad pranešimai e. paštu paprastai siunčiami neužkoduoti. Jeigu turite abejonių ir norite išvengti pagrindinės duomenų perdavimo rizikos, siųskite duomenis paprastu paštu.

Nuorodos į kitas interneto svetaines/reklamjuostės

Šioje interneto svetainėje pateikiamos elektroninės nuorodos į kitas interneto svetaines. Be to, šioje interneto svetainėje gali būti naudojami grafiniai elementai, kaip antai reklamjuostės arba sutrumpintos nuorodos, kurias spustelėję prisijungiate prie kitų interneto svetainių. Mes neatsakome už tokias nuorodas. Prieš spustelėdami tokios rūšies nuorodą, galite būti tikri, kad nepateksite į nepageidaujamą interneto svetainę. Jeigu pateikiama pilna nuoroda, pirmiausia galite išsamiau susipažinti su pasirinkta svetaine, pvz., atsidarydami paieškos programą. Reklamjuosčių ir sutrumpintų nuorodų atveju pirmiausia turi būti pateikta pilna nuoroda. Tuo tikslu užveskite pelę ant vaizdo ir spustelėkite dešinįjį pelės klavišą, kad pamatytumėte nuorodą. Sutrumpintų nuorodų atveju, pasinaudodami išoriniu šaltiniu (sutrumpintos nuorodos nustatymu, kaip antai: www.checkshorturl.com arba www.getlinkinfo.com), galite matyti ir išnagrinėti pilną nuorodos adresą. Išnagrinėkite tokią kitą interneto svetainę taip, kaip darytumėte bet kurios kitos interneto svetainės atveju ir perskaitykite jos Duomenų privatumo pranešimą. Interneto svetainės duomenų valdytoją galite sužinoti, naudodamiesi interneto svetainės apačioje pateiktais raktažodžiais „Bendrovės informacija“, „Kontaktai ir kt.

Jūsų duomenų ištrynimas, tvarkymo apribojimas, ištaisymas, informavimas, teisė susipažinti su pateiktais duomenimis, sutikimo atšaukimas

Jeigu manote, kad duomenys apie jus, kuriuos mes tvarkome, yra neteisingi, arba kad mes turėtumėm ištrinti duomenis apie jus ar apriboti jų tvarkymą, praneškite mums apie tai, naudodamiesi Bendrovės informacijos skiltyje nurodytais duomenimis ryšiams.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome. Be to, jūs turite teisę prašyti mūsų perkelti mums pateiktus duomenis.

Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo bet kuriuo metu ateityje.

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, atšaukti savo sutikimą arba turite kitų klausimų dėl duomenų tvarkymo, susieikite su mumis: info@ttline.com.

Teisė pateikti skundą

Pagal teisinius reikalavimus mes esame paskyrę duomenų apsaugos pareigūną. Jis privalo palaikyti duomenų slaptumą ir yra nepriklausomas, t.y. jo nesaisto mūsų nurodymai. Gavęs jūsų klausimą, duomenų apsaugos pareigūnas išanalizuos procesą ir atsiųs jums atsakymą arba, jei taikytina, pirmiausia – preliminarų atsakymą. Jeigu jūsų užklausa bus susijusi su paslaugomis, galite pasinaudoti Bendrovės informacijos skiltyje nurodytais mūsų duomenimis ryšiams. Duomenų apsaugos pareigūnas gali pateikti atsakymus tik į klausimus, susijusius su jūsų duomenų apsaugos problemomis, nes jis/ji yra atsakingas tik už stebėjimą, kaip mes laikomės duomenų apsaugos reikalavimų. Pirmą kartą į mūsų bendrovės duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis adresu: datenschutz@ttline.com. Be to, jeigu manote, kad jūsų duomenys tvarkomi nesilaikant duomenų apsaugos reikalavimų, jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Duomenų privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime keisti šį Duomenų privatumo pranešimą, atsižvelgdami į įstatymų pakeitimus. Jeigu jums kils neaiškumų, prašome perskaityti mūsų Duomenų privatumo pranešimą – susiekdami su mumis ir prieš kiekvieną apsilankymą mūsų interneto svetainėje – ir susipažinti su tokiais pakeitimais. Suprantame, kad tam reikia tam tikrų jūsų pastangų, tačiau tai daroma jūsų interesų labui, o mes privalome vykdyti atitinkamus informavimo reikalavimus, numatytus Duomenų apsaugos įstatyme.

Bendrosios keleivių pervežimo sąlygos

Duomenų saugumas

Bendrosios
keleivių pervežimo sąlygos

Paypal American Express Mastercard Visa